Statoil svarer NLF

Publisert Oppdatert

"Statoils dieselpriser endres i takt med markedet".

Som følge av NLFs brev til Statoil forrige fredag, har det i løpet av denne uken vært avholdt flere møter mellom Statoil Norge og NLF.

I et "sluttkommunike" heter det blant annet:

Statoil anser NLF-avtalen som en prioritert samarbeidsavtale innenfor et segment som er et satsingsområde for Statoil Norge, og understreker at Statoils mål er å styrke vår felles plattform.

Statoil har satt i gang et arbeid med en informasjonspakke om oppbygging av drivstoffprisene, og Statoil vil gjennomgå gjeldende ordning for fraktillegg.

"Vi har stor forståelse for at NLFs medlemmer synes dieselprisen er høy. Men det er viktig å få frem at bensinkjedene kun påvirker 14 % av prisen. Av en veid listepris hittil i år på 13,2 kroner går 6,5 kroner til staten i form av avgifter. Produktprisen på det internasjonale markedet utgjør 4,7 kroner og Statoils bruttoavanse er 1,9 kroner. Dette skal blant annet dekke rabatter, lagring og logistikk, investeringer i stasjonsnettverk, drift av stasjoner i tillegg til administrasjonskostnader og fortjeneste.

"Svovelfri diesel kjøpes inn på det internasjonale markedet. Prisen påvirkes av en rekke forhold. Råoljepris er en del av regnestykket. Tilbud og etterspørselsforhold i det internasjonale dieselmarkedet er helt avgjørende for prisen på diesel. I år har dieselmarkedet vært veldig stramt og dieselprisene internasjonalt har steget mer enn råoljeprisen i første halvdel av 2008. Da nedgangen i råoljeprisen kom, falt dieselprisen internasjonalt mindre enn råoljeprisen. Dette skyldes meget sterk etterspørsel etter diesel internasjonalt, samtidig som raffinerikapasiteten globalt ikke har vært høy nok til å produsere de dieselmengder som markedet har etterspurt. Dette har derfor ført til meget sterke dieselpriser globalt".

"I følge Statistisk Sentralbyrå har oljeprisen sjudoblet seg siden 1998. Dersom diesel hadde hatt samme prisutvikling ville vi i dag ha betalt over 50 kroner for én liter diesel. Med andre ord er det et marked med sterk konkurranse som bestemmer prisene."

Frakttillegg

"Statoil Norge har for truck- og bulkleveranser videreført ordningen som i sin tid ble styrt av myndighetene når det gjelder beregning av transporttillegg. Dette betyr at frakttilleggene generelt baseres på leveransene innen et postnummer eller en gruppe av postnummer. Frakttilleggene reguleres i forbindelse med prisendring. Ved endringer i postnummer eller leveranseforhold gjøres det i tillegg ekstraordinære tilpasninger. Vi vil etter vårt møte gjennomgå gjeldende frakttillegg for truckdiesel og se om det kan harmoniseres i forhold til dagens ordning. Vi kommer raskt tilbake vedrørende dette tema."

Informasjonspakke

"For at ytterligere misforståelser ikke skal oppstå må det i samarbeid utformes en informasjonspakke om oppbygging av drivstoffprisene som kan presenteres for NLF sine medlemmer. Arbeidet er allerede i gang."