Statsbudsjettet: Dette mener organisasjonene

Hva mener NLF, YTF og MEF om statsbudsjettet? Vi har samlet litt av førsteinntrykkene fra enkelte av organisasjonene innen transport og anlegg.

Hva mener organisasjonene om statsbudsjettet? Her er førsteinntrykkene samlet fra enkelte av dem.
Hva mener organisasjonene om statsbudsjettet? Her er førsteinntrykkene samlet fra enkelte av dem.
Publisert Oppdatert
-MEF har ventet spent på hva som ville stå i budsjettet om det varslede vegselskapet. Nå venter vi fortsatt i spenning på saken som vil komme fra Samferdselsdepartementet om dette senere, sier Trond Johannesen.
-MEF har ventet spent på hva som ville stå i budsjettet om det varslede vegselskapet. Nå venter vi fortsatt i spenning på saken som vil komme fra Samferdselsdepartementet om dette senere, sier Trond Johannesen.
For å redusere kostnadene i veitransporten blir vektårsavgiften for tyngre kjøretøy mer enn halvert. Det foreslås at veibruksavgiftene holdes nominelt uendret.
¿ Dette vil få betydning for våre medlemmer, sier en opprømt Geir A. Mo i NLF. Marginene er allerede presset, og med frigjøring av kapital og og mulighet for å planlegge litt lenger enn neste uke, så er dette godt nytt for oss, sier han.
For å redusere kostnadene i veitransporten blir vektårsavgiften for tyngre kjøretøy mer enn halvert. Det foreslås at veibruksavgiftene holdes nominelt uendret. ¿ Dette vil få betydning for våre medlemmer, sier en opprømt Geir A. Mo i NLF. Marginene er allerede presset, og med frigjøring av kapital og og mulighet for å planlegge litt lenger enn neste uke, så er dette godt nytt for oss, sier han. Foto: Svein-Ove Arnesen
Kontanter på busser og trikker øker rans- og overfallsfaren, og utsetter sjåførene for unødvendig arbeidsstress. ¿ 8.7 millioner kroner til utvikling av et nasjonalt elektronisk billettsystem er overhode ikke nok for å oppnå full kontantfrihet i løpet av 2015, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy. Ellers er de fornøyde med intensivert kabotasjekontroller.
Kontanter på busser og trikker øker rans- og overfallsfaren, og utsetter sjåførene for unødvendig arbeidsstress. ¿ 8.7 millioner kroner til utvikling av et nasjonalt elektronisk billettsystem er overhode ikke nok for å oppnå full kontantfrihet i løpet av 2015, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy. Ellers er de fornøyde med intensivert kabotasjekontroller.
- FrP har snakket varmt om godssjåførene, men vil ikke øremerke av en eneste krone i statsbudsjettet til døgnhvileplasser, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.
- FrP har snakket varmt om godssjåførene, men vil ikke øremerke av en eneste krone i statsbudsjettet til døgnhvileplasser, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

Maskinentreprenørenes Forbund mener følgende om vegsatsingen i Statsbudsjettet for 2015:

Solberg-regjeringen presenterte i dag Statsbudsjett for 2015. Budsjettet innebærer samlede samferdselsinvesteringer på om lag 55 milliarder kroner, og en styrket satsing på vegvedlikehold.

Regjeringens budsjettforslag betyr ca. 5 milliarder kroner mer til samferdselsformål sammenlignet med statsbudsjettet for 2014. Av dette er 2,9 milliarder foreslått til vedlikehold av riksvegene, noe som er en økning på ca. 43 prosent sammenlignet med fjorårets budsjett. Sammen med andre vedlikeholds- og fornyingstiltak vil dette føre til en reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på riksvegene.

- Å få redusert den negative utviklingen i forfallet på det offentlige vegnettet har vært en viktig sak for MEF over mange år. En styrket satsing på dette området er etterlengtet påpeker Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Dette er Norges lastebileier-forbunds førsteinntrykk:

For å redusere kostnadene i veitransporten blir vektårsavgiften for tyngre kjøretøy mer enn halvert. Det foreslås at veibruksavgiftene holdes nominelt uendret.

- Dette vil få betydning for våre medlemmer, sier en opprømt Geir A. Mo. Marginene er allerede presset, og med frigjøring av kapital og og mulighet for å planlegge litt lenger enn neste uke, så er dette godt nytt for oss, sier han.

En umiddelbar slutning er at regjeringen kommer Norges Lastebileier-Forbund i møte, skrive organisasjonen på sine nettsider. De ser problematikken rundt lovlig og ulovlig kabotasjekjøring, og de innser at et strengt kontrollregime er det som skal til for å få bukt med problemet. Det gjelder temaer som kabotasje, trafikksikkerhet, sosial dumping for å nevne noen. NLFs forslag til transportpoliti aktualiseres ytterligere her.

Dette mener YTF:

Yrkestrafikkforbundet har lenge kjempet for intensivert kontroll av tyngre kjøretøy, likere konkurransevilkår og bedre arbeidsforhold i transportsektoren. - Skal vi få bukt med de useriøse aktørene i markedet og sørge for skikkelig arbeidsforhold for sjåfører, er økte bevilgninger til kontroll svært viktig, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy. Han er derfor svært tilfreds med at kabotasjekontrollen endelig økes og at Arbeidstilsynet får mer å rutte med i året som kommer.

Arbeidstilsynet som tilsynsorgan har fått økte bevilgninger på 38 millioner kroner. YTF forutsetter at en vesentlig del av disse midlene går til bransjeprogrammene og kontrolltiltak. - Dette er svært viktig for transportsektoren. Hvis YTF får gjennomslag for allmenngjøring av tariffavtalene på gods og turbuss, vil arbeidet med oppfølging starte for Arbeidstilsynet allerede neste år, sier Furøy.

- Vi er imidlertid skuffet over at bevilgningene som har vært øremerket til bransjeprogrammene nå blir overført til de generelle driftskostnadene i Arbeidstilsynet, sier Furøy. Transport er et av de tre bransjeprogrammene som nå mister deler av sine arbeidsmidler.

Bransjeprogrammet er et spisset tiltak hvor bransjen selv får bidra sammen med offentlige myndigheter til å oppnå positive endringer i bransjen. For transport er dette spesielt viktig i arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Dette hevder Norsk Transportarbeiderforbund:

Det er ikke øremerket midler på neste års statsbudsjett til nye døgnhvileplasser for langstransportsjåførene. - FrP har snakket varmt om godssjåførene, men vil ikke øremerke av en eneste krone i statsbudsjettet til døgnhvileplasser, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

- Døgnhvileplasser er et svært viktig tiltak for at langtransportsjåførene skal kunne gjennomføre sin lovpålagte hvile under anstendige forhold. Det er også et viktig tiltak for å øke trafikksikkerheten, sier Hansen.

- Vi har omlag 15 slike plasser i dag, men behovet er minst 80. Dette behovet er riktignok omtalt i samferdselsbudsjettet, men statsråden har ikke funnet det nødvendig å øremerke ei eneste krone til dette formålet, sier forbundslederen

Mindre til rassikring

- Vi merker oss også at samferdselsministeren har redusert posten til rassikring av riks- og fylkesveger med over 200 millioner kroner i forhold til årest budsjett. Behovet for rassikring av vegnettet i Norge er nærmest bunnløst. Å redusere denne posten er derfor svært kritikkverdig, sier Roger Hansen.

Totalramma bra

Samferdselsbudsjettet neste år øker med vel 10 %.

- Vi er fornøyde med at ramma øker, ikke minst er det bra at posten til vedlikehold av vegnettet øker kraftig. Det kan bety at vedlikeholdsetterslepet i 2015 ikke øker for første gang på svært mange år. Vi er også tilfredse med at midler til kollektivformål øker med 8,5 %, selv om det også kunne satses ennå mere på dette området, sier Hansen.'

- Vi er derimot skeptiske til at de store investeringene i infrastruktur, ser ut til å rettes inn mot sentrale strøk. Vi er bekymret for at distriktene kan komme til å lide under en slik politikk, sier Roger Hansen.

Les også: Økt fokus på vei og kontroll

Les også: Fortsatt høy aktivitet

Fra 1. januar innføres det obligatorisk bombrikke for alle tunge kjøretøyer.
Fra 1. januar innføres det obligatorisk bombrikke for alle tunge kjøretøyer.