Stoppe for kontroll langs veien

Vegtrafikkloven § 10 bestemmer at man som fører av kjøretøy må stanse for kontroll når de kreves av politiet, eller personell fra vegkontorene. Når man blir stanset på denne måten har man videre plikt til å fremvise de dokumenter som det er påbudt at man har med seg under kjøring.

Publisert Oppdatert

Det understrekes at det ikke trenger å foreligge noen mistanke om feil eller straffbare forhold før man kan bli stoppet på denne måten.

Det finnes flere typer av kontroller som kjøretøykontroll, dokumentkontroll, promillekontroll, brukskontroll, fartskontroll, kontroll av kjøreatferd, osv. Vegkontorenes kontroll er i all hovedsak kjøretøy- og brukskontroll. Brukskontroll omfatter bruken av kjøreøyet og dekker blant annet kontroll av vekter, lengde og bredde, løyver, forholdet til kjøre- og hviletid, mv.

Bestemmelsen gir politiet en alminnelig adgang til å stanse kjøretøy, dette gjelder selv om kontrollen ikke har noe med trafikksikkerhet å gjøre. Kjøretøy kan derfor stanses dersom det foreligger mistanke om andre straffbare forhold.

Det er ikke noe krav i § 10 at kontroller utføres av uniformert personell. Uansett må det klart fremkomme at de som utfører kontrollen er fra politiet eller fra vegkontoret. Dersom man unnlater å stanse for politiet eller personell fra vegkontorene, blir dette som regel bedømt strengt av domstolene, og det vil mest sannsynlig medføre tap av føreretten. I slike saker vil det nettopp kunne bli et spørsmål om hvor synlig det var at kontrolløren kom fra politiet eller vegkontorene.

Dokumenter som man er forpliktet til å fremvise er førerkort, vognkort, løyvedokument, eventuelt ADR dokumenter, brukstillatelse, mv.

Man har ikke bare plikt til å stoppe men man har også plikt til å bidra til gjennomføring av kontrollen. Dette kan innebære at man prøver bremsene, slår av og på lys, gi opplysninger om last, osv.

I bruksforskriften § 1-7 ramses pliktene opp:

Ved trafikkontroll plikter føreren å

a) stanse straks og ellers forholde seg som det blir anvist ved tegn eller skilt,

b) oppholde seg ved kjøretøyet til kontrollen er avsluttet eller til det er gitt tillatelse til å forlate stedet,

c) vise fram offentlige dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen samt eventuelle vektoppgaver som angår godset,

d) kjøre til anvist veie- eller kontrollplass, og ved vektkontroll kjøre forsiktig opp på vekten etter anvisning av den som foretar kontrollen,

e) lesse av konstatert overlass, gods som er for bredt, for langt eller dårlig sikret. Føreren plikter også å fjerne avlesset gods igjen innen fastsatt frist eller å skaffe annet kjøretøy og foreta omlasting når det kreves,

f) sørge for at overtallige passasjerer forlater kjøretøyet når det kreves,

g) etterkomme påbud om å foreta utbedring av kjøretøy eller utstyr, før det kjøres videre,

h) avlevere kjennemerker og/eller kjøretøys dokumenter når det kreves.