Storskaderapporten

De tunge kjøretøyene har hatt en trafikkvekst på 40 % de siste 10 år, det er dobbelt så mye som det totale trafikkbildet. Tungt var tilstede da If skadeforsikring for første gang la frem sin storskaderapport for 2004 til 2008 for tungbiler på Tungbilkonferansen.

Asbjørn Thaule IF

Asbjørn Thaule IF

Publisert Oppdatert

I Norden har If 25 000 storbilskader i året med en samlet fastsatt erstatning på 525 millioner kroner. Skadene over 300 000 kroner utgjør kun i underkant av 2 % av overnevnte antall, men utgjør omkring 40 % av skadeutbetalingene. Likevel bedyrer Asbjørn Thaule, som er produktsjef i If skadeforsikring, at de egentlige kostnadene for kunden ved en ulykke er svært vanskelig å beregne. Premieøkningen/bonustapet og egenandelen er jo fastsatt, men i tillegg må bedriften tenke på egne reparasjoner, administrasjon, goodwill, miljø og driftsutgifter ved en slik hendelse.

Dyrt

Med stramme fortjenestemarginer koster det stadig mer å kompensere for et tap. Eksempelvis om man har en fortjenestemargin på 3 %, må man "kjøre inn" for hele 1 667 000 kroner for å kompensere for et tap på 50 000 kroner, forklarer Thaule. Etter en europeisk analyse av ulykkesårsaker med storbil viste det seg at 92 % skyldtes menneskelig feil, 6 % skyldtes vei/infrastruktur, mens teknisk svikt var tilfellet i 1,5 % og dårlig vær var årsaken i 0,5 % av tilfelene.

Verstingstrekninger

Totalt skjer det flest ulykker på Østlandet med 33,2 % som jo også har den tetteste trafikken. Resten er delt ganske likt mellom de andre landsdelene. Hele 9 av 10 ulykker skjer på Europa- og riksveger utenfor tettbygd strøk, peker Thaule på. Han nevner 5 strekninger som verstinger på statistikken: E6 i Sør og Nord Trøndelag og spesielt Nordland, E39 fra Vest Agder til Sogn og Fjordane, E136 spesielt i Møre og Romsdal, RV3 gjennom Østerdalen og Rv 7 i Buskerud og Hordaland.

Utforkjøringer

6 av 10 ulykker er utforkjøringer og velt, og hele 7 av 10 av disse skjer i Nord-Norge. Rapporten viser også at vi kjører utfor og velter uavhengig av ukedag, tid eller årstid, likevel er det en større andel på fredager mellom klokken 06 og 12. Enda dystrere blir det når vi får vite at 1 av 4 ulykker er kollisjoner og at antall kollisjoner mellom person og lastebil, som ofte får en dødelig utgang, er stigende. Hele 58 % av skadeårsakene skyldes utforkjøringer og velt, 24 % skyldes kollisjoner og 18 % er av andre årsaker som brann, tyveri, tippskader og kran som ikke er lagt ned. I forhold til hele landet ligger Nord-Norge 10,2 % over totalen på utforkjøringer og velt. På samme område ligger Østlandet hele 7,2 % under totalen, men til gjengjeld kolliderer østlendingene mer og er mer involvert de andre ulykkene.

Også Midt-Norge er overrepresentert når det gjelder utforkjøringer med 5,5 % over totalen, men hvorfor er det så mange utforkjøringer og velt?

Thaule peker på flere faktorer som kortere tidsrammer og større utnyttelse, dårlig veistandard med manglende vedlikehold og dårlig veidekke som resultat. På mange strekninger er det dessuten liten eller helt manglende veiskulder og for smale veier, forklarer Thaule. En undersøkelse Statens Vegvesen nylig har gjennomført, viser at det ved E6-strekningen fra Harran til fylkesgrensen mot Nordland er 4 ganger så stor ulykkesrisiko for vogntogulykker som i resten av fylket.