Størst forventet godsvekst på veg og jernbane

I perioden 2006 til 2040 er det forventet en årlig vekst i godstransport på veg og jernbane med 2,2 prosent. Sjøtransport vil ha en forventet vekst på 1,1 prosent pr år, ifølge nye grunnprognoser som TØI har utarbeidet som underlag for Nasjonal transportplan.

Vei natt blur trafikk

Vei natt blur trafikk

Publisert Oppdatert

Prognosen viser en samlet vekst i transportarbeidet på 1,5 prosent pr år. Tilsammen gir dette en forventet økning i transportarbeidet på norsk område med 67 prosent i 35 års-perioden 2006 til 2040. Den forventede veksten er betydelig høyere for veg og jernbane (2,2 prosent) enn for sjøtransport (1,1 prosent).

Modellberegningen som TØI har utført, bygger på prognosene for næringsøkonomisk vekst fra Perspektivmeldingen som ble lagt fram av Regjeringen i januar 2009. Prognosen skal vise langsiktige utviklingstrender. Det vil si at kortsiktige fluktuasjoner i økonomien som skyldes konjunktursvingninger, i liten grad fanges opp.