Støtter ikke unntak for ekspressbusser

- Vi kan ikke se at det er grunnlag for å unnta ekspressbussmarkedet fra konkurranseloven, sier seksjonsleder Jostein Solberg i Konkurransetilsynet.

Publisert Oppdatert

Konkurransetilsynet går dermed imot Fornyings- og administrasjonsdepartementets forslag om å gi ekspressbusser unntak fra forbudet mot samarbeid som begrenser konkurransen. Det foreslåtte unntaket gjelder drift av kommersielle fylkeskryssende bussruter der samarbeidet ble etablert før dereguleringen av markedet i 2003.

Bakgrunnen for departementets forslag er Konkurransetilsynets vedtak fra mai 2007 om at Tide Reiser og Veolia Transport må avvikle samarbeidet om ekspressbussruten mellom Bergen og Stavanger - Kystbussen. Tilsynet fant at samarbeidet er i strid med konkurranselovens forbud mot samarbeid som begrenser konkurransen.

Sommeren 2007 ba departementet Konkurransetilsynet utrede om ekspressbussruter bør få unntak fra dette forbudet for å sikre drift av bussruter som alternativ til privatbil. Tilsynet konkluderte med at det ikke er behov for et slikt unntak, da samarbeid som er nødvendig for å opprettholde en rute kan gjennomføres uten hinder av konkurranseloven.

Tilsynet pekte også på at opphør av ulovlig samarbeid normalt vil medføre bedre kvalitet og lavere priser som kommer kundene til gode.

I juni 2008 ble forslaget til en unntaksforskrift sendt ut på høring. I sitt høringssvar opprettholder Konkurransetilsynet sine tidligere vurderinger. I tillegg etterlyser tilsynet en grundigere utredning av hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser et eventuelt unntak vil ha.