Syklister og vikeplikt - samferdselsministeren reagerer

Samferdselsdepartementet ber nå Vegdirektoratet gjennomføre en holdningskampanje om vikepliktsreglene, rettet mot syklister og bilister. - En rapport fra SINTEF viser at det er stor usikkerhet blant trafikantene om hvordan disse reglene skal forstås, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

syklist trafikk sykkel

syklist trafikk sykkel

Publisert Oppdatert

- Økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet er viktige mål for regjeringens arbeid med å gi syklister bedre vilkår i trafikken, sier samferdselsministeren.

I et brev til Vegdirektoratet ber Samferdselsdepartementet om at det gjennomføres forskjellige informasjonstiltak som kan øke trafikantenes kunnskap om trafikkregler, rettigheter og plikter. Tiltakene gjelder vikepliktsregler for syklende, og skal rettes både mot bilister og syklende. Ett av disse tiltakene skal være en holdningskampanje.

Samferdselsdepartementet ber også om at Vegdirektoratet snarest mulig justerer ordlyden i enkelte av trafikkreglene som gjelder vikeplikt i visse situasjoner. Samferdselsdepartementet konstaterer i brevet at ordlyden kan skape uklarheter for trafikantene. Samtidig ber departementet om en mer aktiv bruk av skilting og oppmerking for å klargjøre vikepliktsforholdene i visse typer kryss.

Vegdirektoratet er også bedt om å påse at nye sykkelanlegg blir utformet i samsvar med retningslinjer i Sykkelhåndboka, med sikte på økt trafikksikkerhet for syklister.

Samferdselsdepartementet ber også direktoratet å vurdere om det i større omfang enn i dag bør innføres forkjørsrett for syklister i kryss mellom gang- og sykkelveg og veg der det ligger til rette for en slik løsning.

Noe av bakgrunnen for tiltakene som nå skal iverksettes, er en rapport fra SINTEF Teknologi og samfunn, utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen.