Transportkonferansen i gang

I to dager skal "alle" som teller i transport og samferdsel sette stevne på Gardemoen. Erik Solheim åpner "Transport & Logistikk 2008" i formiddag.

Publisert Oppdatert

Miljøvennlig transport, sikkerhet og nytt regleverk, logistikkutfordringer og "framtidens utfordringer" skal behandles i løpet av denne første dagen, onsdag.

I åpningatalen sa Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim at transport er en del av klimautfordringen.

- Miljø- og klimaendringer utgjør vår tids og kommende generasjoners største utfordring. Det er en etablert sannhet at det vil koste mer å tilpasse seg endringene enn å finne løsninger som reduserer utslipp.

- Transportsektoren står for om lag 13 prosent av de totale utslippene av klimagasser i verden. Transportsektoren i Norge utgjør nesten 20 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge.

- Utslippene har økt og er økende. Og teknologiske forbedringer har inntil nå bare bremset utslippsveksten, trenden er fortsatt oppadgående. Dette er en utfordring Norge deler med resten av den industrialiserte verden.

- Byer er hjem til halvparten av verdens befolkning. I Norge bor opp mot 80 prosent av befolkningen i byer og tettsteder. En stor del av transporten foregår i byområdene og står i norske byer for over halvparten av utslippene. Hvis byene klarer å redusere sine klimagassutslipp vil det utgjøre en stor forskjell. Framtidens transportnæring må derfor bidra i samarbeidet om å bygge framtidens byer.

- Veksten i transportsektoren henger sammen med økonomisk vekst. Den er derfor et eksempel på at verdiskaping ikke har skjedd bærekraftig.

- Utvinning og bruk av fossilt brensel er en nøkkel: Kull, olje og gass gir oss kraften til å reise jorda rundt i stor fart, frakte varer jorda rundt i store mengder. Et biprodukt har alltid vært forurensning, smogen vi husker fra London og som kineserne nå jobber desperat for å fjerne fra Beijing mens De olympiske lekene pågår. Gradvis er vi blitt klar over at utslippene av karbondioksid også fører til global oppvarming.

- Teknologisk utvikling er nødvendig. FNs Klimapanel sier at klimagassutslippene må reduseres med 50-80 prosent innen 2050, og utslippsreduksjonene må starte så raskt som mulig. Da kan vi begrense veksten i gjennomsnittstemperaturen til et par grader. Uten rask kursendring må vi regne med mye mer.

- Bransjen må se dette som en mulighet. Markedene vil etterspørre lavutslippsløsninger.

- Poenget er ikke å avskaffe mobiliteten, men å utvikle transportformer og drivstoff som ikke ødelegger miljøet. Da produsentene endelig måtte erkjenne at bly er et farlig smøremiddel, gikk de ikke tilbake til banking og motorslitasje. De fant et uskadelig alternativ. Det ligger ikke mindre utfordringer i å løse miljøproblemer enn i å skape dem.

Myndighetens rolle

- Myndighetene må bidra ved å legge til rette for at de beste løsningene blir resultatet. Dette må skje gjennom avgiftspolitikken, satsing på forskning og på gode transportløsninger som jernbane. Dette gjenspeiles i regjeringens forslag til statsbudsjett.

- Det skal lønne seg å kjøpe lavutslippsbiler. I statsbudsjettet har derfor regjeringen foreslått å fortsette endringen av bilavgiftene slik at forbrukerne skal etterspørre klimavennlige biler (Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å endre CO2-komponenten i engangsavgiften, noe som vil føre til betydelig avgiftsbesparelse for biler med lave utslipp.)

- Vi er avhengig av ny teknologi. Derfor intensiverer regjeringen arbeidet med å støtte forskning og utvikling. Vi etablerer Transnova - med 50 millioner årlig. Dette er midler som vil kunne brukes til å satse på annengenerasjons biodrivstoff.

- Fra vei til jernbane - overføring av transport fra vei til jernbane er nødvendig. I årets budsjett har investeringene til jernbane økt med 2 mrd. kroner. Dette er en stor satsing og et ledd i satsingen på et jernbanenett som vil få bedre kapasitet, økt regularitet og som vil gi rom for at godstransport overføres fra vei til jernbane.

Biodrivstoff

- Biodrivstoff kan bidra til å få ned CO2-utslippene fra veitrafikken.

- Jeg mener det er viktig at biodrivstoff som omsettes i Norge skal være et bra produkt, som vi kan ha tillit til. Jeg ønsker å fase inn bærekraftig biodrivstoff med en rask, men praktisk mulig innføringstakt.

- Vi har hatt på høring forslag om omsetningskrav for biodrivstoff. Samtidig har vi foreslått rapporteringskrav, som et første skritt for å fremme bærekraftig biodrivstoff. Etter høringen har vi nå forskriftsforslaget til grundig vurdering. Også klimaforlikspartene på Stortinget er invitert med i prosessen.

- Myndighetene kan legge til rette, men det viktigste er innovative løsninger fra bransjen selv. Programmet her vitner om en bransje som ser mulighetene og jeg ønsker dere lykke til med de neste to dagene.