TransportMagasinet har brutt god presseskikk

TransportMagasinet er felt av PFU i saken om dårlig bremsetilpassing.

Publisert Oppdatert
TransportMagasinet er felt av PFU i denne saken.
TransportMagasinet er felt av PFU i denne saken.

Klagen gjelder en artikkel i TransportMagasinet (papir og nett) som retter et kritisk søkelys mot det som omtales som dårlig bremsetilspasning mellom bil og henger. Det anføres i artikkelen at dette er et problem myndighetene ikke vil innrømme, og at det er personer sentralt plassert hos myndighetene som stopper mulighetene for å modernisere bremsetestene. Det spekuleres i om det er økonomiske årsaker som ligger bak at man ikke vil innføre de nye testmetodene.

Les saken: Dårlig bremsetilpassing

Klager er Statens vegvesen Vegdirektoratet. Det vises til at Vegdirektoratet er det eneste myndighetsorganet som godkjenner bremsetester i Norge, og klager reagerer på at TransportMagasinet ikke har gitt noen i direktoratet anledning til å imøtegå kritikken. Det er ifølge klager et begrenset fagmiljø i Vegdirektoratet som har jobbet med vurdering av bremsetesten, og anklagene treffer derfor de ansatte særlig hardt.

TransportMagasinet avviser klagen og mener beskyldingene ikke er av en slik art at den samtidige imøtegåelsesretten er utløst. Det vises til at det kritiske søkelyset først og fremst er rettet mot kjøretøyprodusentene. Når det gjelder de påklagede uttalelsene, skriver magasinet at disse ikke er rettet mot navngitte personer, men mot statlige institusjoner. Magasinet viser også til at hadde Statens vegvesen tatt kontakt og bedt om å få komme med et tilsvar, så hadde de selvsagt fått mulighet til det.

Pressens Faglige Utvalg mener TransportMagasinet var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på bremsetilpasning og bremsetester og myndighetenes håndtering av dette. Utvalget konstaterer at heller ikke klager er uenig i dette. Uenigheten gjelder imidlertid retten til samtidig imøtegåelse, jmf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.14: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

Utvalget har tidligere, på prinsipielt grunnlag, slått fast at det ikke kan trekkes et skille mellom institusjoner/organisasjoner på den ene siden og navngitte enkeltpersoner på den andre når det gjelder retten til samtidig å kunne imøtegå sterke beskyldninger. Det betyr at Statens vegvesen Vegdirektoratet var den rette instans og utvalget mener også at anklagene som fremkom var alvorlige og at TransportMagasinet ikke skulle latt disse stå uimotsagt. Selv om utvalget er enig med innklagede i at Statens vegvesen kunne tatt kontakt med TransportMagasinet straks de var kjent med kritikken, og fått et tilsvar på trykk, må det likevel konstateres brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

TransportMagasinet har brutt god presseskikk.

Oslo, 29. oktober 2013

Hilde Haugsgjerd,

Line Noer Borrevik, Henrik Syse, Hadi Strømmen Lile

Øyvind Brigg, Håkon Borud, Eva Sannum