Trolig ulovlig, mener NLF-advokaten

- Jeg må ta forbehold om at jeg ikke kjenner saken ut over det som fremgår av artikkelen, uttaler juridisk direktør i NLF, Robert Aksnes.

Publisert Oppdatert

Med det som utgangspunkt har han sendt oss følgende vurdering av saken der Kim Johansen er anmeldt for ulovlig kabotasje:

- Hovedregelen er at dersom godstransport går mellom steder i Norge slik som i dette tilfellet, må transporten skje med norskregistrert motorvogn, og med norske løyver. Kabotasjeregelen er et unntak fra denne regelen. I dette tilfellet skjer transporten regelmessig med utenlandsregistrerte kjøretøy, og dette er trolig ulovlig.

Les også: Kim Johansen igjen...

Jeg vet at noen har benyttet utenlandsregistrerte kjøretøy med norske løyver. Dersom det er dette som har skjedd i dette tilfellet, vil det etter min oppfatning være i strid med Forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge § 2 siste ledd der det står:

Bruk av utenlandsregistrert motorvogn i ervervsmessig transport av personer eller varer mellom steder i Norge er ikke tillatt, med mindre annet er bestemt av samferdselsmyndighetene, følger av avtale mellom Norge og andre land eller fremgår av denne forskrift.

Hvis Kim Johansen benytter danskregistrerte kjøretøy fra Kim Johansen i Danmark, og påberoper seg reglene om kabotasje, er dette neppe midlertidig og tilfeldig transport. Det vil trolig være planlagt fra det tidspunkt kjøretøyet forlater hjemlandet, at det skal utføre transport på denne strekningen som er omtalt i artikkelen.

I et slikt tilfelle er kabotasjereglene ikke fulgt, og både fører og eier skal behandles som om han kjører i strid med norske løyvebestemmelser, dvs. anmeldelse, og kjøreforbud (avskilting) inntil forholdet er brakt i orden.

Jeg registrerer at oppdragsgiver har satt som vilkår at transportøren kun skal bruke norske kjøretøy. Det foreligger med andre ord et kontraktsbrudd. Dersom oppdragsgiver stilletiende likevel lar dette skje, kan de anses for å medvirke til den ulovlige virksomheten, og de kan straffes på lik linje med transportøren, mener Aksnes