- Utopia om overføring av gods fra lastebil til tog og båt

Norges Lastebileierforbund sender i disse dager en pressemelding til landets aviser for å sette transporten litt i perspektiv. Vi gjengir innlegget i sin helhet.

Per Johansen Transport vinter scania bro bru

Per Johansen Transport vinter scania bro bru

Publisert Oppdatert

Stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen (SV) har i et utspill 26. august tatt frem igjen en gammel idé som går ut på å frakte gods med tog og båt i stedet for med lastebil. Først av alt: Godstransportmarkedet er helkommersielt, noe som betyr at pris og kvalitet avgjør valg av transportmiddel. Enkelt sagt ønsker kjøperne av godstransporttjenester effektiv (dør-til-dør), fleksibel, sikker og punktlig transport. Hvem tilbyr det? I veldig stor grad er det lastebilen.

I 2007 transporterte lastebilene 73 prosent av godsmengdene i Norge, til lands hele 97 prosent. Målt i tonnkilometer frakter lastebil og båt henholdsvis 46 og 47 prosent av godsmengdene, mens toget står for 7 prosent av transportarbeidet. Det er ikke uten grunn at det er slik. Det har lite med politikk å gjøre, slik Jacobsen ser ut til å tro. Markedet bestemmer dette, og hovedgrunnen er at det i praksis er liten konkurranseflate mellom lastebil, tog og båt, dvs at transportkjøperen ikke har mer enn ett reelt alternativ når transportoppgaver skal løses.

Noen eksempler: Dyre- og landbrukstransporter, anleggstransporter, brøyting, distribusjon, renovasjon og spesialtransporter har ingen konkurranseflate til båt og tog. Disse foregår - og vil foregå - med lastebil. Det er ikke et potensiale for overføring hva gjelder fylkesinterne transporter av noen varegrupper. Geografisk beliggenhet og infrastruktur er også begrensende for overføringspotensialet. Tidsperspektivet likeså - Ingen har det så travelt som en død laks! Det er hovedsakelig for stykkgods, tømmer og bulkprodukter det er konkurranseflater mellom lastebiler og båt og tog, men mye av godset som egner seg for båt og tog går allerede med disse transportmidlene. Da blir spørsmålet om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilrettelegge for overføring av forholdsvis små godsmengder.

Jacobsen trekker frem miljø og trafikksikkerhet som argumenter for å flytte godstransport fra lastebiler til tog og båt. Lastebilen er vinneren på teknologisiden takket være bilindustrien og EU. Utslippskravene fra EU har ført til dramatiske reduksjoner i utslipp av NOx og partikler. En Euro 5-motor slipper ut 75 prosent mindre NOx enn en Euro 1-motor og tilsvarende 94 prosent mindre partikler. Når det gjelder CO2-utslippet, er dette redusert med 38 prosent målt per tonnkilometer siden 1970-tallet. I 2007 stod lastebiler for 4,3 prosent av CO2-utslippene i Norge, og det vil være fullt mulig for lastebilene å ta sin del av vedtatt reduksjon. Foruten mer energieffektive motorer, vil hybridlastebiler og hydrogendrevne lastebiler hjelpe til med dette.

NLF er de første til å beklage dødsfall i trafikken der lastebiler og vogntog er involvert. I 2008 døde 25 personer i vogntogulykker (45 i 2006 og 37 i 2007), mot 255 dødsfall totalt i veitrafikken i 2008. 76 prosent av dødsfallene skjer i møteulykker, men vi kan ikke unnlate å minne om at i over 90 prosent av tilfellene er det personbilene som kommer over i motgående kjørefelt. Kontrollert for kjørelengde er vogntogene sjeldnere involvert i trafikkulykker enn mindre biler, men alvorlighetsgraden er større i vogntogulykkene. Bedre drift og vedlikehold, bedre veger med midtdelere, vil gjøre sitt til at antall døde i vogntogulykker sannsynligvis vil reduseres ytterligere i årene fremover.

Lastebil, båt og tog er grunnleggende forskjellige transportmidler med ulike egenskaper. EU har innsett dette og har derfor endret fokus i retning av å legge til rette for å utnytte godstransportmidlenes sterke sider, stille miljø- og energieffektivitetskrav til det enkelte transportmiddel og å tilrettelegge for samspill mellom dem. Også den nylig vedtatte Nasjonal Transportplan går i samme retning. Det betyr blant annet at gamle båter og lokomotiver må skiftes ut raskere enn i dag, tilsvarende det at lastebilparken fornyes jevnlig på grunn av miljøkrav fra EU. Summen av dette blir tilstrekkelig mobilitet og miljøvennlige løsninger. Dette er også NLFs budskap til politiske myndigheter i Norge.

Adm. direktør Olav Slaatsveen, Norges Lastebileier-Forbund