Vegvesenet vil ha lavutslippssone

Statens vegvesen anbefaler etablering av en hjemmel om lavutslippssoner i Vegtrafikkloven. En slik hjemmel gir Samferdselsdepartementet lov til å godkjenne søknad fra en kommune om å innføre lavutslippssoner. Den vil gjøre også gjøre det mulig for kommunene om nødvendig å gebyrlegge bruk av forurensende dieselbiler innenfor en lavutslippssone.

Publisert Oppdatert

Fakta:

Andelen dieselbiler har økt kraftig de siste årene. Tendensen ble forsterket i 2007 etter omlegging av engangsavgiften. Hensikten med denne var å stimulere til mer energieffektive biler med lavere utslipp av CO2 (karbondioksid). Dette er positivt for najonale CO2-utslipp og utslipp av eksosstøv er også redusert, men dette har samtidig gitt vesentlig høyere NO2 utslipp enn forventet.

En lavutslippssone er først og fremst aktuell for å stimulere til økt andel av lite forurensende transportmidler lokalt. Grenseverdiene for nitrogendioksid (NO2) i forurensningsforskriften, som er satt for å redusere risiko for alvorlige helseskader, overskrides i dag i noen byområder i Norge.

Dette gjelder først og fremst for Oslo, Bergen og Trondheim. Den viktigste årsaken til overskridelsene er høy andel av diseldrevne person- og varebiler. Norge er pliktig til å etablere tiltak som reduserer utslippet av NO2 ned til tillatt grenseverdi innen senest 2015.

Forurensning fra NO2 (nitrogendioksid) og eksospartikler utgjør i dag et betydelig helseproblem i områder med tett trafikk. Formålet med en lavutslippssone er å stimulere innbyggerne til å bruke bil med lavt utslipp. Dette gjøres gjennom å pålegge biler med høyt utslipp av NO2 og eksosstøv gebyr for å kjøre i en bysone.

Det er flere tiltak som kan medvirke til å redusere utslippene av NO2. Neste generasjons dieselbiler (Euro 6) forventes å ha lavere utslipp av NO2 noe som vil redusere forurensning. Statens vegvesen mener vi likevel vi raskt trenger et juridisk grunnlag for lavutslippssoner slik at de kan innføres dersom vi ikke oppnår nødvendige reduksjoner gjennom andre tiltak.

Statens vegvesen går inn for at lavutslippssoner i første omgang begrenses til Oslo, Bergen og Trondheim ettersom dette vil være mest samfunnsøkonomisk. Forslaget omfatter både lette og tunge kjøretøy.

- Vi håper tilretteleggingen for lavutslippssoner bidrar til at folk i enda større grad gjør det de kan for å få ned den lokale luftforurensningen. Jeg oppfordrer til at man lar bilen stå og heller reiser kollektivt på tørre, kalde vinterdager. Det er også viktig å vurdere motortype når man skal kjøpe ny bil. Skal man kjøre mest i byområde, er bensin å foretrekke framfor diesel. Men dieselbil er fortsatt et godt alternativ dersom man kjører mest i områder utenom store byer, sier avdelingsdirektør Ivar Christiansen i en kommentar.