Vil avverge hindringer med godsflyt over grensen

I en proposisjon som regjeringen nylig fremmet, bes Stortinget samtykke til at det gjøres endringer i EØS-avtalen. Dette for å avverge unødige hindringer i samhandelen mellom EU og Norge som følge av strengere tollregelverk.

E-Trans Engeset Transport terminalbygg

E-Trans Engeset Transport terminalbygg Foto: Frode Tellevik

Publisert Oppdatert

Det er ikke bare bare å stå utenfor EU når vil på så mange måter allikevel er innenfor.

Ett av utslagene er dette:

For å bekjempe helse- og miljøfarer samt terrorisme kreves forhåndsvarsling ved inn- og utførsel av varer mellom EU og tredjeland.

Høres kanskje greit ut, men visste du at Norge er å anse som tredjeland i tollsammenheng gjennom EUs regelverk?

Dersom gjeldende EU-regelverk skal følges, vil det dermed komplisere hverdagen unødvendig mye for alle landets transportører som frakter gods over grensene. Heldigvis er Verdens tollorganisasjon positiv til en endring som innebærer at varer mellom Norge og EU kan unntas fra plikten til forhåndsvarsel.

Forutsetningen er i korte trekk at Norge innfører:

1) krav om forhåndsvarsel av varer som importeres fra eller eksporteres til andre land (enn EU-land),

2) kriterier for vurdering av risiko tilsvarende som i EU, og

3) autorisering av foretak tilsvarende som i EU. Utkastet innebærer altså at bare vareførsel mellom Norge og andre land enn EU-land skal varsles, for eksempel varer mellom Norge og Russland.