Vil ha flere vikepliktsskilt

En ny rapport laget av Statens vegvesen tar til orde for betydelig økning i bruken av vikepliktskilt på norske veger

Rapporten tar nå til orde for å forlenge forkjørsveger inn i og gjennom byer og tettsteder.

Rapporten tar nå til orde for å forlenge forkjørsveger inn i og gjennom byer og tettsteder.

Publisert Oppdatert
I rapporten går det frem at vikeplikts- eller forkjørsregulering i stor grad kan skje innenfor nåværende regelverk.

I rapporten går det frem at vikeplikts- eller forkjørsregulering i stor grad kan skje innenfor nåværende regelverk.

Generelt skal offentlige veger med hastighetsgrense over 50 km/t gjøres om til forkjørsveger og trafikantene vil møte vikeplikts- eller stoppskilt over alt hvor det er tvil om hvem som skal stanse for hvem.

- Vi må rydde unna enhver tvil om hvem som skal vike i trafikken, sier trafikksikkerhets-seksjonsleder Kjell Seim i Statens vegvesen Region øst. Han har vært opptatt av problemstillingene rundt vikeplikt i flere år, og sett at Vegvesenet har praktisert ulikt fylkene imellom og da spesielt i Østlandsområdet. Høsten 2010 satte han i samråd med Vegdirektoratet i gang et analyseprosjekt og nå foreligger konklusjonen med klare anbefalinger for både riks-, fylkes og kommunevegnettet.

Forestilling

I Norge er trafikkreglene for kryss basert på høyreregelen, at føreren skal vike for trafikk fra høyre med mindre vegen er skiltet som forkjørsveg. Utrederne konstaterer at forkjørsregulering utenfor tettbebygd strøk er mindre vanlig i Norge enn i andre europeiske land og forklarer dette med en forestilling om at forkjørsregulering kan gi økt fartsnivå og flere ulykker. Denne frykten karakteriseres nå som ubegrunnet. En analyse viser små endringer i fartsnivået etter forkjørsregulering, men at antallet ulykker går ned og særlig antallet fotgjengerulykker.

Naturlig

De fleste riksveger og primære ylkesveger i Norge er skiltet som forkjørsveg, men dette gjelder bare en tredjedel av fylkesvegene totalt sett og nesten ingen kommunale veger. Mange førere har liten bevissthet om skillet, og kjører som om de har forkjørsrett over alt. - Dette er veldig uheldig, påpeker Kjell Seim. - En konsekvent forkjørsregulering av det overordnede vegnettet vil være i tråd med hva trafikantene oppfatter som naturlig og ofte praktiserer, sier han. I alle de nordiske landene er det også mer forkjørsregulering i tettsteder og byområder. Rapporten tar nå til orde for å forlenge forkjørsveger inn i og gjennom byer og tettsteder.

Regelendringer

I rapporten går det frem at vikeplikts- eller forkjørsregulering i stor grad kan skje innenfor nåværende regelverk. Men noen regelendringer må til, blant annet for kryss mellom offentlige og private veger/ avkjørsler. For den som komme langs en offentlig veg vil det ofte være vanskelig å avgjøre om en bil fra høyre kommer ut fra en privat avkjørsel (og har vikeplikt) eller fra en privat veg (og har forkjørsrett). Som strakstiltak tar rapporten til orde for skilting og fysisk merking av alle kryss mot privat veg der det kan være tvil om hvem som skal vike.

Merking

I analysearbeidet er det også kommet frem at mange veger er merket direkte feil, både av Vegvesenet og av andre. Nå foreslås konsekvent vegmerking: Stiplet linje gjennom krysset betyr forkjørsrett, buet hvit linje inn i sidevegen at høyreregelen gjelder. Rapporten beskriver også fri sikt som et problem i svært mange kryss, og viser til uklare ansvarsforhold både om hvem som skal ivareta sikten og hvilke regler som gjelder. Dette er forhold Vegdirektoratet må vurdere.