Vil kartlegge kjøreforbud

EU-kommisjonen skal undersøke de ulike kjøreforbud rundt om i Europa.

EU banner transport politikk

EU banner transport politikk

Publisert Oppdatert

Flere land i Sentral-, Syd- og Østeuropa praktisererer ulike former for forbud for lastebiler i helgene.

Men de forskjellige forbud er ikke ensartet: lørdag og søndag kan være unntatt helt eller delvis, alt etter hvilket land det er snakk om. Mange land har også forskjellige nasjonale helligdager og merkedager med kjøreforbud.

I tillegg kan det være regionale forskjeller. Spesielt gjelder det i Tyskland, hvor det er regionale hellig-og merkedager som fører til kjøreforbud, mens det i andre deler av Tyskland verken er kjøreforbud eller helligdagsfeiring på disse dagene

Enkelte land har innført kjøreforbud allerede dagen før den aktuelle dagen, andre ikke. Enkelte steder er det mulig å søke om dispensasjon og få en "søndagstillatelse" for enkelte transporter, dispensasjoner er ukjent andre steder.

Mangfoldet skal kartlegges

Nå skal EU kartlegge de ulike versjonene og undersøke i vilken grad de påvirker det indre markedet.

Kommisjonen sender nå ut en offentlig anbudsrunde med en tidsfrist på 9 måneder. Arbeidet er forventet å starte i løpet av senhøsten 2009.

Danskene er også forvirret

Hos DTL poengterer visedirektør Morten Lindbo at de mange ulike forbud i de enkelte land fører til at landeveistransporten må "kjøre zigzag tidsmessigt igennem Europa".

- Etter vår oppfatning er det til skade både for markedet, miljøet, arbeidsmiljø og trafikkavvikling. Derfor anser vi det som meget påkrevende at Kommisjonen nå vil ta opp dette problemet, sier han og hentyder samtidig til det nederlag EU-Kommisjonen led i 2005, da den ble nødt til å trekke et forslag om en harmonisering av grunnlaget for kjøreforbud, med et foventet resultat at det skulle bli likt over hele markedet.

Forslaget ble lagt fram i 1998, og til tross for forskellige justeringer i 2000 og 2003, støtte fra flere land inklusive Danmark, tvang Tyskland, Østerrike og Frankrike EU-Kommissionen til å ta forslaget av bordet.

Nye land og nye regler, igjen

- Siden dengang er det kommet en rekke nye lande til, herunder ikke minst hele øst-regionen. Og vi skal hilse å si, at kjøreforbudene dermed ikke er blitt mindre i antall og i antall begrundelser. Det er derfor helt riktig av EU-Kommisjonen å kartlegge påvirkningen av det indre markedet nå, sier Morten Lindbo.

Vi er med

Lindbo håper at den danske regjeringen som tidligere vil øve påtrykk for å få tatt saken opp igjen når resultatene av undersøkelsene foreligger.

Undersøkelsen skal dekke samtlige 27 EU- medlemsland samt Norge og Sveits. En eventuel forenkling vil få betydning direkte for norske transportører under EØS- regelverket.