Undergangen nær i Fredrikstad

Rakkestadsvingen på rv. 110 utenfor Fredrikstad ble bygd for 30 år siden, men først nå kommer undergangen for myke trafikanter. For å få til det flyttes adskillige meter fjernvarmerør.

Eksisterende fjernvarmetrasé på 250 meter flyttes flere meter vekk fra riksvegen for å få gang- og sykkelvegen i nivå med undergangen.
Eksisterende fjernvarmetrasé på 250 meter flyttes flere meter vekk fra riksvegen for å få gang- og sykkelvegen i nivå med undergangen. Foto: Geir Hasle
Publisert Oppdatert

Undergangsprosjektet på østsiden i Fredrikstad koster i overkant av 30 millioner kroner, og inngår i sykkelhovedplanen for Fredrikstad og fase 1, Bypakke Nedre Glomma. Undergangen har i flere tiår vært en «missing link», og de fleste er enige om at syklende og gående skulle hatt glede av den forlengst. Anlegget skal stå ferdig i juli neste år.

Vekk med fjernvarmen

Byggeleder Gisle Ø. Andersen i Statens vegvesen opplyser at også kabler, ledninger og fjernvarmeanlegg legges om. Eksisterende fjernvarmetrasé på 250 meter flyttes flere meter vekk fra riksvegen for å få gang- og sykkelvegen i nivå med undergangen.

– Dermed får myke trafikanter en trygg, sammenhengende ferdselsveg fra Sarpsborg, forbi Fredrikstad og ut til Øra, sier Andersen.

Per i dag er dagens løsning kronglete, noe dette prosjektet skal rette på.

Alle tiders mulighet

– Etter dette blir det alle tiders mulighet til å parkere bilen, mener byggelederen.

Detaljreguleringsplan for ny kulvert for gang- og sykkelveg under rv. 110 ved rundkjøringen i Rakkestadsvingen ble vedtatt tidlig i 2017. Hensikten er å trygge kryssing for myke trafikanter.

Kontraktsarbeidet omfatter midlertidig omlegging av eksisterende veg, omlegging av grov overvannsledning med spunt, omlegging av eksisterende gang- og sykkelveger, utrauing for og bygging av kulvert, nytt overvannssystem inkludert pumpestasjon for overvann, grøntarbeider, belysningsanlegg og reetablering av rv. 110.