Spenstige IC–forslag fra Moss…og Sverige

Krefter i Moss oppfordrer samferdselsministeren til samarbeid med Sverige for å effektivisere Østfoldbanen og halvere CO2–utslipp i transportsektoren innen 2030.

Enkeltspor i dag. Når får vi dobbeltspor fra Oslo til Gøteborg?
Enkeltspor i dag. Når får vi dobbeltspor fra Oslo til Gøteborg? Foto: Bane Nor/Hilde Lillejord
Publisert Oppdatert

Lederen i Bedre Byutvikling Moss, Jonathan Parker, mener det har oppstått mange uforutsette hindringer for IC-banen fra Oslo til Halden. Bystyrerepresentant og styremedlem i Aksjon Rett Linje, Ståle Solberg, har allerede fremmet påstand om IC-kollaps, og viser blant annet til IC-banens katastrofalt dårlige klimaregnskap.

300 prosent

Parker framholder at Østfoldbane–fiaskoen begynte med Stortingsbehandlingen av IC–triangelen i 2013.

– Da godtok Stortinget at banene gjennom Moss og Follo hastet, og at kvalitetssikring var unødvendig, fordi strekningene allerede var bygget! Rettlinjekonseptet med stasjon på Rolvsøy ble også dårlig utredet og må vurderes på nytt. Follobanen har allerede fått en 300 prosent prisstigning fra 11 til 32 milliarder kroner, og er utsatt til 2023. Strekningene gjennom Moss og fra Råde til Fredrikstad viser en lignende prisstigningskurve før oppstart, sier Parker, som tror Follobaneutsettelsen gir mulighet til å kvalitetssikre hele Østfoldbanen.

Han håper regjeringens nye plattform vil forplikte en time-out i påvente av ny vurdering av tiltaket, sett opp mot klimautfordringene.

50 km kortere

Jernbanedirektoratet jobber med en ny perspektivmelding, og meldinger for godstog og godstogterminaler. Bedre Byutvikling Moss har foreslått å legge om IC-banen, slik at den kan fungere som en 50 kilometer kortere hybridbane for personer og gods, via Strømstad til Gøteborg. Parker påpeker følgende:

– Regjeringen lover å redusere C02–utslipp i transportsektoren med ytterligere 8,3 millioner tonn innen 2030, men Follobanen pluss den planlagte Østfoldbanen til minimum 80 milliarder kroner vil bare redusere godstransportens utslipp med 17 tusen tonn, ifølge NTP 2018.

Skjevfordeling

Ifølge Jonathan Parker betraktes IC-banen i dag kun som en intern pendlertogbane mellom Oslo og Østfold. Dette til tross for at Østfold er Norges hovedinngangsport, og at banen vil få en fast togforbindelse via Danmark allerede i 2029.

– Allerede nå passerer mer enn 2700 tunge kjøretøy over Svinesund, og tallet forventes å øke med 46 prosent innen 2030. Jernbanedirektoratets foreløpige strategi er å tilføye både en godsbane og en høyhastighetsbane gjennom Østfold på sikt.

– Hvis dette skulle skje, betyr det en skjevfordeling av samferdselsmidler, dobbelt så mange spor enn nødvendig gjennom Østfold og at de neppe blir ferdigstilt før 2050.

Parker frykter at miljøskadeeksponering og ressurssløseri knyttet til en IC-bane som bare tar seg av pendlertrafikken vil utelukke videre satsing på tog.

Svenskekysten

Parker og Bedre Byutvikling Moss har bedt om at det blir vurdert et forslag om en 50 km kortere trasé for Østfoldbanen og parallellkjøring av tre eller fire spor i en hybridbane for IC-, gods- og lyntog via Bohuslän.

– Bohuslän har mye felles med Østfold, og det er opplagt at IC–prinsippet er mer aktuelt langs svenskekysten enn den planlagte traséen via Kornsjø og Mellerud. Vi vet at det vil komme et trykk fra Østfold, Bohuslän, Osloregion og EU for en velfungerende transportkorridor, og det er viktig at Jernbanedirektoratet er forberedt.

– Når banen er fullt utbygd vil vi få to høyhastighetsspor fra Ski til Såstad i Rygge, og ett, eventuelt to, høyhastighetsspor parallelt med IC–banen videre til Gøteborg, København og EU.

Parker er overbevist om at reisetidene kan halveres på denne måten, og at en samlet CO2–reduksjon på 440.000 tonn kan oppnås mye fortere. Han mener at en så stor nedgang åpner for bruk av miljøfondet. Ved hjelp av en statlig regulering, kortere bane og redusert vegutbygging kan banen bli ferdig allerede i 2030.

Svenskene bekrefter

Næringssjefen i Uddevalla kommune, Anders Brunberg, bekrefter opplysningene fra norsk side, og Jonathan Parker tolker det som sterke signaler og splitter nye muligheter for ny bane.

– Dette blir første samarbeid i sitt slag over grensen, forteller Brunberg.

Utgangspunktet er å sikre en velfungerende transportkorridor fra Oslo, via Østfold, Bohuslän til Gøteborg.

På svensk side har nå ti kommuner og fem næringslivsorganisasjoner i Bohuslän gått sammen om det som kan kalles en kraftig promotering og utredning for å få fortgang i jernbaneutbygging og utvikling i regionen. I første omgang vil de ha dobbeltspor fra Oslo til Uddevalla.

– Vi vil gjerne samarbeide med berørte kommuner i Østfold om dette, og finne ut hva som gir best utvikling. Vi har samme politiske utfordringer, og ønsker at investeringene plasseres der menneskene bor og næringslivet finnes, sier Brunberg.