FAG & FORSKNING

Bare asfalt, sa du?

Asfalt er svaret på talløse krav i et moderne samfunn. Til daglig tenker de fleste ikke over det. Men se deg omkring med litt andre øyne, og oppdag de enorme behovene og arealene det fantastiske produktet bokstavelig talt dekker.

Motstandsevne mot piggdekkslitasje kan testes ved Prall-metoden. På bilde ser vi en borkjerne som er testet, og noen av stålkulene som brukes i testen.
Motstandsevne mot piggdekkslitasje kan testes ved Prall-metoden. På bilde ser vi en borkjerne som er testet, og noen av stålkulene som brukes i testen. Foto: Knut Opeide
Publisert Oppdatert

Thor Asbjørn Lunaas, Norsk Asfaltforening

Asfalt er en blanding av steinmaterialer og bindemiddel, rundt 94 prosent steinmaterialer og 6 prosent bindemiddel. Bindemiddelet som benyttes i asfalt er basert på bitumen. Bitumen forekommer naturlig eller kan framstilles av råolje. Bitumen har blitt brukt i mange tusen år som tettingsmiddel, byggemateriale og i vegbygging.

I asfalt brukes også tilsettingsstoffer for å bedre vedheft mellom stein og bitumen, og fiber for å hindre bindemiddelavrenning og for å stabilisere asfaltmassen. Asfalt brukes i dag som dekke på veger, parkeringsplasser, havneområder, flyplasser etc.

Mange oppgaver

Et asfaltdekke har mange oppgaver. Det skal gi trafikantene et underlag som sikrer komfortabel kjøring og et veggrep som sikrer framkommelighet og trafikksikkerhet. Samtidig som ikke vegens omgivelser skal sjeneres unødig. Asfaltdekke skal beskytte vegkonstruksjonen mot nedbrytning ved å hindre nedtrengning av vann i vegoverbygningen. Dekket skal være jevnt og sikre at det blir minst mulig dynamiske belastninger fra kjøretøy. Det skal bidra til å redusere påkjenningen på bærelaget for å sikre planlagt levetid for vegdekket og resten av vegkonstruksjonen.

Asfalt skal altså være tett for å hindre vanninntrenging, og stabilt for å kunne tåle belastningen fra tunge laster, og dermed unngå deformasjoner. Den skal være slitesterk for å motstå slitasjen fra piggdekk, den skal tåle ulike temperaturer og være bestandig for å oppnå lang levetid. Det finnes mange ulike asfalttyper som er tilpasset de ulike påkjenningene et asfaltdekke blir utsatt for. Det kreves god kunnskap om ulike typer av bitumen, pukk og grus for å proporsjonere og produsere en god asfalt. Det trengs gode fagfolk og godt utstyr for å legge asfalten på en riktig måte.

Norsk Asfaltforening

Behovet for et forum som kunne samle alle som drev i asfaltrelatert virksomhet, ble større etterhvert som vegbygging og bruk av asfalt økte i Norge fra midten av 60-årene. I 1975 ble Norsk Asfaltforening stiftet og ble et etterhvert en forening hvor alle parter i asfaltmiljøet i Norge deltar. I dag har foreningen medlemmer fra store og små asfaltentreprenører, oljeselskap/bitumenleverandører, Statens vegvesen, kommuner, Avinor, konsulenter og læreinstitusjoner. Foreningens formål er å spre opplysninger og fremme kunnskap om asfalt, og å tilrettelegge for riktig bruk av asfalt og gjenbruk av asfalt.

For å ivareta ulike fag innen asfalt, har Norsk Asfaltforening opprettet flere faggrupper. I dag har vi tre faggrupper. Det er Metodegruppen (NAMet), Dimensjoneringsgruppen (NADim) og Bindemiddelgruppen (NABin). Tidligere har det vært egne grupper innen funksjonskontrakter, maskiner og gjenbruk. Faggruppene har faglig ansvarlig for sine aktiviteter og rapporterer til styret i Norsk Asfaltforening.

NABin – Bindemiddelgruppen i Norsk Asfaltforening - har vært en aktiv gruppe helt fra gruppen ble startet i 1993. De har gjennomført konferanser hver år siden oppstarten. I løpet av disse årene har det vært arrangert 27 konferanser. NABin består at ulike aktører fra det norske asfaltmiljøet. Det er medlemmer fra byggherre, entreprenører, leverandører og andre interessegrupper. Medlemmene foreslåes fra medlemsbedriftene og godkjennes av gruppen. Formålet med NABin er å øke kunnskapen om bituminøse bindemidler og anvendelse av disse i veimaterialer. Det gjøres ved å arrangere samlinger med aktiv deltakelse og faglig fordypning, og fortrinnsvis ved bruk av utenlandske foredragsholdere for å tilføre det norske fagmiljø ny viten. Gruppen jobber aktivt på ulike plan for å skape en best mulig bredde i foredragsholdere og tema innen bitumen.

NADim – Dimensjoneringsgruppen i Norsk Asfaltforening - ble startet opp igjen i 2014, etter å ha ligget i dvale noen år. Faggruppens formål er å være en katalysator for utvikling innenfor dimensjonering og forsterkning av vegkonstruksjoner med asfaltdekker, samt innenfor vegbyggingsmaterialer og prognosering av tilstandsutvikling. Siden 2014 har NADim arrangert fagseminar hvert år med fokus på dimensjoneringssystemer, forsterkning, frostdimensjonering, bæreevne, større utbyggingsprosjekter, kontraktsformer og kvalitetskontroll. Best praksis i dimensjonering og forsterkning av vegkonstruksjoner har blitt vektlagt, og det har vært presentasjoner om erfaringer fra inn- og utland. NADim-seminarene er et godt forum der utvikling innenfor overnevnte fokusområder samt praktiske erfaringer, blir diskutert. I Norge er det et stort behov for å utvikle og ta i bruk et moderne dimensjoneringssystem og NADim vil være et viktig forum for å diskutere framskritt og få innspill innenfor dette området

NAMet – Metodegruppen i Norsk Asfaltforening – er et forum for alle som jobber med testing av asfalt og råvarer til asfaltproduksjon. Aktiviteten er fordelt på tre arbeidsgrupper: bindemidler, tilslag til asfalt og asfaltmasse/asfaltdekke. Metodegruppen følger med på standardiseringsarbeidet i Europa og utveksler erfaringer om bruk av metoder og kalibrering av laboratorieutstyr. Den arrangerer ringanalyser for å sikre lik praksis i utførelse av metodene og at det blir sammenlignbare resultat fra de ulike laboratoriene. Det er et viktig arbeid når det etter hvert fokuseres mer på egenskapene til det ferdige asfaltdekke. NAMet ble opprettet i 2015 og arrangerer sitt første åpne seminar i Oslo 24. januar 2018.

KFA - Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning - ble iverksatt 1. januar 2001. Den ble opprinnelig styrt av Norsk Asfaltforening på vegne av hele asfaltbransjen, både produsenter og kjøpere av asfalt. Siden 20. juni 2006 har KFA vært etablert som en egen forening, med eget styre og eget organisasjonsnummer. Det er frivillig ordning, det er ingen kontrollenhet og har heller ikke noen myndighet. Foreningens formål er å sikre en bærekraftig utvikling av gjenbruk av asfalt i Norge og motvirke at brukt asfalt blir behandlet som avfall. Foreningen skal ajourføre oversikt over alle mellomlagre for returasfalt i Norge og utarbeide miljøregnskap for gjenbruk og gjenvinning av asfalt. KFA skal arbeide for oppfylling av Forurensningslovens § 2 pkt. 4 hvor det står at avfall skal tas hånd om slik at det blir minst mulig til skade og ulempe. Det skal gjenvinnes der dette ut fra en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold, er berettiget. Driften av KFA finansieres gjennom et gjenvinningsgebyr på bitumen. Gjenvinningsgebyret tilpasses formålet og skal i sin helhet gå til finansiering av det vedtektsbestemte formål.

Asfaltdagen

For å lykkes med en god asfaltjobb er vi avhengig av dyktige fagfolk. Å fokusere på asfaltfaget og asfaltørene er en viktig oppgave. Norsk Asfaltforening arrangerer hvert år Asfaltdagen i Oslo. Her møtes asfaltfolk fra hele landet for å oppdatere seg på hva som skjer i bransjen og for å diskutere faget. På Asfaltdagen deles også prisen for Årets asfaltjobb ut. Den tildeles et asfaltlag som gjennom sesongen har levert kvalitetsarbeid og som har bidratt til en sikker, ryddig gjennomføring av jobben og et godt samarbeid med byggherren. Hensikten med prisen er å sette fokus på forhold som bringer asfaltfaget fremover. Det gjelder ikke minst de rundt 300 asfaltlagene i Norge, som er avgjørende for at kunden skal få levert kvalitetsvare.

Det er viktig å fokusere på asfaltfaget og å framsnakke asfaltarbeiderne. Det er de som legger grunnlaget for en god asfalt!