430 nye koronamillioner

430 nye koronamillioner til utbedringer på riksvegene fra Agder til Nordkapp sikrer aktivitet i anleggsbransjen utover høsten.

Mange av millionene går til dekkelegging og oppmerking.
Mange av millionene går til dekkelegging og oppmerking. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert

430 nye koronamillioner til utbedringer på riksvegene sikrer aktivitet i anleggsbransjen utover høsten.

(se liste lenger ned i saken)

De 600 første koronamillionene har allerede gitt resultater i form av ny asfalt, fjellsikring, rekkverk, støyskjermer og utbedring av tunneler – fra Agder til Nordkapp.

Flere bedrifter rapporterer at koronamillionene har reddet arbeidsplasser og ført til at permitterte har kommet tilbake på jobb. Nå skal nye koronamillioner gi mer arbeid og aktivitet på riksvegene. Dette skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Eksempel: Hentet tilbake fra permisjon

Den første koronapakken for riksvegene har allerede hatt stor betydning for sysselsettingen. For Hammerfest-bedriften Gagama Elektro har koronamillionene bokstavelig talt skapt lys i tunnelen, da permitterte ansatte kunne hentes tilbake for å installere LED-lys i tunnelene på E69 mot Nordkapp.

Sysselsetting i høst

– Anleggsbransjen har uttrykt bekymring for tilgangen på arbeid i høst, og i Statens vegvesens forslag til prioritering av nye midler har vi lagt vekt på tiltak som vil gi sysselsetting utover høsten, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Bjørn Laksformo, direktør i Statens vegvesen Drift og Vedlikehold.
Bjørn Laksformo, direktør i Statens vegvesen Drift og Vedlikehold. Foto: Statens vegvesen

Tiltakene er fordelt på riksveger over hele landet, og de første kan settes i gang like etter fellesferien. Tiltakene skal fjerne flaskehalser på vegnettet og gi bedre trafikksikkerhet.

Nødvendige utbedringer – I tillegg til å være nyttige for næringslivet og for trafikantene, er tiltakene nødvendige for å ta vare på samfunnsverdiene som ligger i infrastrukturen vår. Mange av tiltakene har stått på vent lenge, og derfor har det vært mulig for oss å sette tiltakene raskt ut i livet, sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Stor aktivitet + ferie + transport = forsinkelser

– Alle som kjører på ferie eller som driver med transport vil nok merke at det er ekstra stor aktivitet på vegene denne sommeren og høsten. Det betyr at veger kan bli stengt i korte perioder, eller at det er omkjøringer eller redusert hastighet. Til gjengjeld kan vi glede oss over aktiviteten gir arbeidsplasser og at vegene blir bedre.

Slik fordeles koronamillionene:

SØR:
• Ekstra dekkelegging for 11 millioner kr i Agder og Vestfold og Telemark
• Fjellsikring langs rv. 9
• Kantforsterkning langs rv. 9
• Rekkverk og utbedring av sideterreng. Dette blir en forlengelse av det arbeidet som allerede er satt i gang med de første korona-midlene
• Diverse elektro-arbeid i tunneler langs E18, E134 og rv. 36.
• Skredforebygging på Haukeli.
• Sykkeltiltak langs rv. 36 Årnes-Gvarv, rv. 9 og rv. 41

ØST:
• 33 millioner kr til dekkelegging og oppmerking i hele regionen
• Inspeksjon og sikring av fjellskjæringer langs E16 i Valdres
• Utbedring av skader på E16 Nes-Hønefoss
• Flomsikring av Mosbekken ved E6
• Utbedring av rensebasseng E18 Østfold
• Utbedring av vegen E6 Dombås
• Rydding av sideterreng langs rv. 2, rv. 3 og rv. 15 *
• Rehabilitering av eksisterende støyskjermer
• Riving av gammelt terminalbygg ved Moss fergekai
• Forsterkning langs E6 i Østfold
• Utskifting av stikkrenner/kulverter
• Utbedring av veg, stikkrenner, kantforsterkning langs E16 Hedmark
• Utbedring av gang- og sykkelveg langs E6 Mosseveien
• Rensk og plastring av skjæring rv. 3 Evenstad
• Rekkverk Oslo og E18 Drammen – Asker.
• Forarbeid før dekkelegging rv. 7 / rv. 52
• Oppgradering Lindelia rasteplass rv. 7
• Skogrydding langs E16

VEST:
• Dekkelegging for 22 millioner kr i hele regionen
• Montering av skrednett ved E16 Kluftafjelltunnelen
• Oppgradering av samband i tunneler på rv. 13 Suldal
• Snunisje brøytebil Strynefjellet og Fjærlandstunnelen
• Skredsikring E39
• Fornye fendring ved E39 Oppedal ferjekai
• Gang- og sykkeltiltak E134 Ølen
• Rv. 5 Fodnestunnelen, rensk og bolting
• Rekkverk gang- og sykkelveg
• Diverse tiltak for sykkel, rekkverk og elektroarbeid
• Utbedring veglys E39 Tasta
• Vifter i rv. 15 Ospelidtunnelen

MIDT :
• 11 millioner kr ekstra til dekkelegging i Trøndelag og Møre og Romsdal
• Utbedre trafikksignalanlegg E39 Molde
• Skifte ut veglys til LED på E39 i Nordmøre og Romsdal
• Skifte rekkverk langs E14, E39 og rv. 70
• Fjellsikring E39 Bergsøya/Halsa
• Bytte ut stikkrenner E6
• Renovering toalettanlegg E39 Ørskogfjellet
• Skifte ut masse, rv. 70
• Ny kantstein langs fortau rv. 70 Kristiansund
• Utbedring av veglysanlegg E39 Ålesund
• Forsterke vegoppmerking E6 Klett og Kvam
• Utbedre og oppgradere trafikksignalanlegg E136 Ålesund
• Ulike tiltak etter sykkelinspeksjoner i Møre og Romsdal

NORD:
• 23 millioner kr til dekkelegging av riks- og europaveger i nord
• Drenering av grøfter, torvkanter, stikkrenner, kulverter langs hele riksvegnettet
• Vedlikehold av tunneler langs E6 og E10 i nordre Nordland
• Oppgradering av veglys • Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell
• Utbedring av sideterreng langs E6 og E8 i Nordland og Troms
• Utbedring av støyskjerm E6 Nordland og rv. 83 Troms
• Nye skilt rv. 83 og rv. 85
• Tiltak etter sykkelveginspeksjoner i hele regionen
• Utvidet bruvedlikehold over hele riksvegnettet

Større prosjekter

I tillegg til 430 millioner kroner til vedlikeholdstiltak over hele landet, er det også satt av penger til litt større prosjekter, inkludert forberedelser til arbeider som først starter neste år. Blant disse er utbedring av Tjeldsundbrua på E10 i Troms, Høydalsbrua på E134 i Telemark, Gjemnessundbrua på E39 i Møre og Romsdal og Kroppanbrua på E6 i Trondheim.