Signert og klart for ny Heggedal stasjon

Kontrakten for Heggedal stasjon i Asker ble første uken i juli signert med Statens vegvesen.

Publisert Oppdatert

Dagens fylkesvei krysser jernbanen i plan med jernbanesporene. Dette prosjektet består i å bygge ny planfri kryssing med bro. Prosjektet består i bygging av ca. 800 meter ny vei, bygging av en 50 meter lang gang- og sykkelveibro og en 130 meter lang kjørebro, samt ca. 220 meter lang støttemur med høyde fra 5-7 meter.

I tillegg skal det bygges flere mindre støttemurer. Det er dårlige grunnforhold i området slik at fundamenter for murer og søyler må peles til fjell. Det skal bygges ny adkomstveg til innfartsparkeringen til Heggedal stasjon.

Det skal etableres en midlertidig sikringstunnel over togsporene der hvor ny kjørebru skal bygges. I forbindelse med dette må kontaktledningen til jernbanen senkes midlertidig.

Disse arbeidene skal utføres når det er togstans/sporbrudd. For Jernbaneverket skal dagens innfartsparkering oppgraderes og det skal bygges en park nord for stasjonsbygningen. For Asker kommune skal det bygges nytt vann- og avløpsnett i området som berøres.

Kontraktssummen er på 148 MNOK. Arbeidet begynner i august 2013 og avsluttes i oktober 2015.