- Store og spennende utfordringer

- Nasjonal Transportplan gir betydelig vekst på alle områder, og legger opp til en miljøvennlig utvikling av byområder med prioritering av kollektivtrafikk, sykling og gåing, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
Publisert Oppdatert

Fakta om NTP 2014-2024

  • NTP har en totalramme på 606 milliarder kroner til statlige transportformål inklusive bompenger.
  • Statens vegvesen får 409 milliarder til disposisjon i riksvegmidler i perioden, det vil si at budsjettene øker med 49 prosent. I denne summen inngår bompenger.
  • Vi skal bygge 1280 km riksveg og 750 km gang- og sykkelveg langs riksveg, 900 holdeplasser og 100 knutepunkter skal gis en universell utforming.
  • Pengene til drift- og vedlikeholdsoppgaver øker med 19 prosent til 1,7 milliarder årlig.
  • Forfallet på fylkesvegnettet skal reduseres med 10 milliarder ekstra over fylkeskommunenes rammebudsjett.
  • Tilskuddet til skredsikring på fylkesvegene øker til 750 mill. kroner per år.

Statens vegvesen får store og spennende utfordringer i årene som kommer. Å forvalte så mye av samfunnets midler stiller store krav, sier vegdirektøren i en kommentar til regjeringens NTP-melding.

I den kommende NTP-perioden blir det i gjennomsnitt 31,1 milliarder kroner i året til riksvegene mot 20,9 milliarder i inneværende år. I tillegg kommer omlag 10 milliarder kroner i bompenger hvert år. Det blir også større oppgaver på fylkesvegene.

- Vi får større handlingsrom til å være med på å utvikle gode transportløsninger for byene og starte opp flere store utbygginger på de viktigste vegene som binder sammen byer og regioner, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Trafikksikkerhet

Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken skal halveres innen 2024. Dette skal hele vår organisasjon jobbe med hver dag, og spesielt virksomheten ved våre 75 trafikkstasjoner, understreker vegdirektøren.

Prioriterte prosjekter

Planen definerer noen særskilt prioriterte prosjekter, blant annet ferjefri E39 og utvikling av E10. Statens vegvesen skal i planperioden fortsette planleggingen og utbyggingen av E39 mellom fjordene. Rogfast skal bygges. De særskilt prioriterte prosjektene får egen bevilgning og et eget stortingsvedtak, og får en mer forutsigbar finansiering.

Raskere gjennomføring

De økte rammene gir oss muligheter til å gjennomføre mange prosjekter som kommer befolkning og næringsliv til gode. NTP er tydelig på at sammenhengende utbygging av lengre strekninger er god ressursutnyttelse.

Statens vegvesen skal bli mer effektive slik at planleggingstiden i store prosjekter går ned. Mer effektiv ressursbruk gir raskere ferdigstilling, og derfor vil vi effektivisere vår egen organisasjon.

Statens vegvesen er i dag oppdragsgiver for omlag 20.000 ansatte i entreprenørbransjen. Dette vil øke. Samtidig vil Vegvesenet engasjere ingeniører og andre spesialister i rådgivende virksomhet til planlegging og prosjektering.

Stopper forfallet

Innsatsen til drift og vedlikehold vil trappes opp. Det legges til grunn at veksten i forfallet på vegnettet stoppes tidlig i planperioden, og reduseres i løpet av planperioden.

Byenes utfordringer er sentrale

Sterk vekst i mange byområder vil legge press på transportsystemene. I framtidens byer reiser folk i stor grad med kollektivtransport, de sykler og går på kortere strekninger. Statens vegvesen får en viktig rolle når regjeringen nå legger opp til et felles rammeverk for bymiljøavtaler i de store byene.