fag & forskning

Anlegg må lære fra bygg

Vegtrafikken sto for utslipp av 9.9 millioner tonn CO2 for et par år siden, 18.6 prosent av de totale klimagassutslipp fra norsk territorium. Når den norske nybil-parken i 2025 går på fornybare drivstoffkilder, hvilken rolle vil utbyggingen av den norske veginfrastrukturen spille i klimaregnestykket?

Hvorfor har ikke anleggsbransjen tro på at maskiner kan drives fossilfritt når AVINOR lanserer elektriske fly innen 2040, og ferjer og skip allerede jobber med hydrogenløsninger og induktiv batterilading?
Hvorfor har ikke anleggsbransjen tro på at maskiner kan drives fossilfritt når AVINOR lanserer elektriske fly innen 2040, og ferjer og skip allerede jobber med hydrogenløsninger og induktiv batterilading? Foto: Geir Hasle
Publisert Oppdatert

Berit Laanke, SINTEF Byggforsk

For å sikre tilstrekkelig infrastruktur til person- og varetransporten i Norge for framtiden, opplever vi en storstilt aksjon. Nasjonal Transportplan tilrettelegger for investeringer nær tusen milliarder kroner og Nye Veier ble etablert som en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveger. Altså mer veg for færre kroner.

Neste bølge

Neste bølge vil rette fokus mot utbygging av veginfrastrukturen, både byggeprosessen i seg selv, men ikke minst materialbruk. Fossilfri bygge- og anleggsplass har allerede blitt et kjent uttrykk i sektoren, mye takket være Oslo kommunes strategiske satsning på fossilfritt utstyr og maskiner ute på kommunale byggeprosjekter. Her er det fokus på elektrifisering av utstyr, fossilfritt drivstoff og fossilfri oppvarming av råbygget.

Men potensialet er større. Anleggssektoren har stort forbruk av fossile energikilder, primært til masseforflytning og materialtransport. I 2015 omsatte anleggssektoren for 58 milliarder NOK (SSB) og sysselsatte over 20.000 personer. De aller fleste av disse satt sannsynligvis i et tungt kjøretøy mens de var på jobb.

Lær av bygg og transport

Byggsektoren har lenge satt sin aktivitet i et livsløpsperspektiv med hensyn til miljøbelastning. Bygg miljøsertifiseres og energieffektiviseres, byggeprosessen effektiviseres gjennom digitalisering og produksjonsprosesser optimaliseres. Sirkulær økonomi introduseres for å redusere ressurs- og råvareforbruk. Avstanden mellom anlegg og bygg burde ikke være lenger enn at tiltakene kan overføres.

Likevel lot ikke kommentarene vente på seg da både Pon og Nasta lanserte elektrisk gravemaskin for anleggssektoren vinteren 2017/18. Hvorfor har ikke bransjens egne medarbeidere tro på at anleggsmaskiner kan drives fossilfritt når AVINOR lanserer elektriske fly innen 2040 og ferjer og skip allerede jobber med hydrogenløsninger og induktiv batterilading?

Nettverk etablert

Sentrale aktører i anleggssektoren har sammen med SINTEF et nettverk for Grønn Anleggssektor. Vi tror at dette kan bli en arena for samspill mellom offentlig og privat sektor, et samspill som til daglig vanskeliggjøres av tilbudskonkurranser og pågående prosjekter.

Vi tror også at nettverket kan bidra til kunnskapsformidling på tvers av verdikjeden og skape ideer til både innovasjon og forskningsprosjekter. Ikke minst ønsker vi å etablere et felles veikart som viser hvor sektoren må sette inn ressurser for å løse utfordringer som til sist gjør bransjen grønnere.

Allerede på første samling, samlet nettverket seg om et konsept som fokuserer på tre områder:

* Fossilfri anleggsdrift; fossilfrie anleggsmaskiner og utstyr, energieffektivitet og produktivitet på anleggsplass.

* Byggematerialer og løsninger: tunge byggematerialer med lave karbonfotavtrykk, optimale løsninger og gode materialkombinasjoner.

* Masser og materialtransport: kortreist stein, gjenbruk av gravemasser, optimal logistikk og gode planløsninger for massehåndtering.