logma:

Dette er de internasjonale logistikk-vinnerne

Gartner Group kårer hvert år de 25 beste bedriftene innen supply chain området. Ikke uventet er de fleste bedriftene multinasjonale amerikanske selskaper med en ledende markedsposisjon.

Systematisk supply chain utvikling er krevende. Mange bedrifter mangler kunnskap om helheten og hvordan man ligger an sammenlignet med konkurrentene. Foto: ECT
Systematisk supply chain utvikling er krevende. Mange bedrifter mangler kunnskap om helheten og hvordan man ligger an sammenlignet med konkurrentene. Foto: ECT
Sist oppdatert

De interessante spørsmålene er hvorfor de er rangert som best og hva vi kan lære av dem. I denne artikkelen presenteres synspunkter fra utenlandske analytikere på hva som kjennetegner de beste bedriftene innen logistikk.

Blant Gartners topp-25 selskaper er det relativt liten bevegelse fra år til år. Apple, Procter & Gamble, Amazon, Unilever og Intel troner vanligvis på den øverste delen av resultatlisten. Rangeringen fastsettes på grunnlag av selskapenes finansielle nøkkeltall og deres omdømme samt vurderingene til analytikerne. De beste bedriftene kjennetegnes av spesifikke konkurransefortrinn. Apple fremheves som særlig dyktige til å holde antall komponenter og produktvarianter på et minimum og til å utvikle et tett samarbeid med et fåtall leverandører. Det gir stordriftsfordeler og en unik posisjon hos leverandørene. Procter & Gamble er kjent for sin kontrolltårn strategi med detaljert styring av alt som skjer i deres komplekse forsyningskjeder. Amazon er kjent for innovasjon i leveranseprosessen fram til forbrukeren. Starbucks anses som en trendsetter for utvikling av digitale forsyningskjeder og for anvendelse av sosiale medier til å påvirke etterspørselen etter selskapets produkter.

Gartner Supply Chain Top 2017

Master: Apple *

Master: Procter & Gamble *

Master: Amazon.com *

1. Unilever

2. McDonald's

3. Inditex

4. Cisco Systems

5. H&M

6. Intel

7. Nestlé

8. Nike

9. Colgate-Palmolive

10. Starbucks

11. PepsiCo

12. 3M

13. Johnson & Johnson

14. The Coca-Cola Company

15. Nokia

16. BASF

17. Schneider Electric

18. Wal-Mart Stores

19. HP Inc.

20. L'Oréal

21. Kimberly-Clark

22. BMW

23. Diageo

24. Lenovo

25. Samsung Electronics

Gartner Group har foretatt denne rangeringen i ti år. For å få fornyelse i tetskiktet ble det i 2015 etablert en egen Master kategori (*) for bedrifter som hadde vært blant topp fem i minst syv år. Kilde: Gartner.com

Mulighetene er mange for logistikere og bedrifter som vil videre. Lora Cecere i Supply Chain Insights har gjort en analyse av hva som kjennetegner de beste bedriftene i Gartners rangering. Hun har lang fartstid både i AMR Review og i Gartner Group. Det meste av hennes anbefalinger kan overføres til norske forhold. I korte trekk er det fire elementer som hun trekker frem som skiller de beste SCM-bedriftene fra konkurrentene.

Standardiserte arbeidsprosesser på tvers av selskaper og funksjonsgrenser

Alle bedrifter har definert og spesifisert kjerneprosessene i sin virksomhet. Det kan imidlertid være et langt skritt fra beskrivelse til etterlevelse og systematisk utvikling. Virksomhetskritiske prosesser omfatter mer enn driftsrutinene i ERP systemet. Lora Cecere nevner spesielt prosessene for inn- og utfasing av produkter og for samarbeid med leverandører, S&OP prosessen, prosesser knyttet til ivaretakelse av bedriftens samfunnsansvar og omdømme, samt prosessen rundt valg av målekriterier og oppfølgingen av disse. Det siste påvirker organisasjonens adferd i betydelig grad. For å få til en kultur med arbeid i tverrfaglige team ligger hun vekt på at avdelingenes målekriterier må samordnes, arbeidsprosessene må kunne måles (som cost to serve og time to market) og at driftsfunksjonene (source, make, deliver) har en felles ledelse. Hun vektlegger behovet for et helhetlig ansvar for ivaretakelse og utvikling av den daglige driften. En slik rolle i virksomheten synes spesielt viktig når fastsatte mål ikke oppnås og når daglig leder har lite tid til, eller liten interesse for, samordning og forbedring av driftsfunksjonenes verdiskaping.

Tydelige mål og strategier for supply chain utvikling

De beste bedriftene jobber systematisk med utvikling av sine forsyningskjeder. De har konkrete mål for hvor de skal være best med tilhørende planer for realisering. Strategien er forankret i forståelse av teknologiske muligheter og definerte, tverrfaglige arbeidsprosesser. Systematisk supply chain utvikling er krevende. Mange bedrifter mangler kunnskap om helheten og hvordan man ligger an sammenlignet med konkurrentene. Utvikling av forsyningskjedene er ofte avhengig av at IT systemer snakker sammen. Blant fokusområdene er tilrettelegging for elektronisk datafangst ved alle varebevegelser gjennom standardiserte grensesnitt slik at hele forsyningskjeden kan dele informasjon på en effektiv måte. Det reduserer tidstyver og feilanskaffelser i tillegg til at bedre kvalitet oppnås.

Vellykket innfasing av IT investeringer

Det er en klar sammenheng mellom investeringer i IT, lønnsomhet og omsetningsvekst. De beste bedriftene realiserer prosjektene innenfor fastsatt tid og med ønsket resultat. Etteranalyser gjennomføres for å sikre at verdiskapingen blir best mulig. En undersøkelse i regi av AMR Research i USA viste at det kun er én av fem bedrifter som systematisk måler om ønsket prosjektresultat faktisk blir oppnådd innen seks måneder etter implementeringen.

LOGMA

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikk-kompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer.

For nærmere opplysninger se www.logma.no

Kontaktperson for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er Geir Berg, [email protected]

God kapasitet innen planlegging og nettverk design

Logistikken blir stadig mer kompleks. En bedrift av litt størrelse har mange produkter, kunder og leverandører. Forsyningskjedene blir i økende omfang basert på etterspørselsprognoser og big data som supplerer innkjøp på grunnlag av historikk og trender. S&OP prosessen utvides til integrert virksomhetsplanlegging der også finansielle nøkkeltall inngår. I Norge er det fortsatt et relativt begrenset antall bedrifter som anvender skybaserte planleggingsverktøy som supplerer ERP systemene. Blant ambisjonene i LOGMA for 2018 er å etablere et samarbeidsforum for planleggere i logistikkfunksjonene på tvers av bransjer og ulike IT løsninger.

Ekstern kommunikasjon er viktig

Geir Berg er partner i Flowchange as og daglig leder i Logistikkutvikling as. I tillegg til rådgivning innen transport og logistikk til bedrifter og offentlige etater er han engasjert som generalsekretær i LOGMA. Foto: Bård Gudim
Geir Berg er partner i Flowchange as og daglig leder i Logistikkutvikling as. I tillegg til rådgivning innen transport og logistikk til bedrifter og offentlige etater er han engasjert som generalsekretær i LOGMA. Foto: Bård Gudim

I Gartners rangering er det ikke tilstrekkelig å være best i oppnåelsen av finansielle nøkkeltall. Like viktig er analytikernes stemmegivning og hva andre bedrifter (peers) mener. Analytikernes og omgivelsenes synspunkter avhenger av bedriftens utadrettede aktivitet. Med dette menes presentasjoner på konferanser, utarbeidelse av fagartikler og markedsføring av nye planer og prosjekter. Her er kulturen annerledes enn hos oss. Vi trenger å ta skritt i samme retning. For å få fokus på logistikkens betydning i bedriftene og i storsamfunnet er det viktig at flere bidrar i faglige fora og i offentlige rom med innovasjon og tanker om fremtidens logistikkutfordringer og –muligheter.

I NHOs årskonferanse nylig om verdien av arbeid var omkvedet at vi bør tenke mer på inntektene og mindre på utgiftene. Det som kanskje aller mest kjennetegner de beste bedriftene er at de gjør nettopp det – blant annet gjennom kontinuerlig utvikling og integrasjon av forsyningskjedene og satsing på nye virksomhetsområder.

Abonner på Logistikk & Ledelse

Denne saken ble første gang publisert 23/02 2018, og sist oppdatert 10/04 2018