Digital effektivisering i transportbransjen:

Endringsledelse er nøkkelen

Også transportbransjen har behov for effektivisering gjennom digitalisering. Men uansett hvor gode de nye IT-løsningene blir er det endringsledelse som er nøkkelen til suksess.

Transportaktørene må derfor være innovative og nytenkende i utviklingen av sine løsninger slik at de tilfredsstiller markedets behov, der informasjonsteknologi er blitt nøkkelen til kosteffektive løsninger. Foto: Rentualt Trucks
Transportaktørene må derfor være innovative og nytenkende i utviklingen av sine løsninger slik at de tilfredsstiller markedets behov, der informasjonsteknologi er blitt nøkkelen til kosteffektive løsninger. Foto: Rentualt Trucks
Sist oppdatert

Transportbransjen er ikke bare å flytte last fra et sted til et annet. I tråd med globaliseringen har transportbransjen utviklet seg til en integrert og kompleks bransje med et økt fokus på hele verdikjeden. Utviklingen er drevet av sterk konkurranse og profesjonelle kunder som ønsker høyest mulig service og kvalitet til lavest mulig pris. De aktører som er gode på administrativ og kommersiell styring vinner konkurransen om lasten og lønnsomheten.

Transportaktørene må derfor være innovative og nytenkende i utviklingen av sine løsninger slik at de tilfredsstiller markedets behov, der informasjonsteknologi er blitt nøkkelen til kosteffektive løsninger.

Strukturelle endringer

Innføring av nye IT-løsninger er krevende enten det gjelder effektivisering av eksisterende arbeidsprosesser eller strukturelle endringer i hvordan virksomheten drives. Digitale endringsprosjekter oppstår i de tilfeller der implementering av nye IT-løsninger medfører strukturelle endringer i hvordan virksomheten drives.

I digitale endringsprosjekter er det kritisk at virksomheten har god kompetanse om endringsledelse og forståelse av hvilke digitale muligheter og utfordringer som foreligger. Det sentrale spørsmålet er om virksomheten har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre effektiviseringstiltaket. Hvis virksomheten ikke besitter enten kompetanse eller kapasitet bør det vurderes om innføringen av nye IT-løsninger skal utsettes til virksomheten er moden nok eller om det er behov for å innhente ekstern bistand til å gjennomføre endringsledelse og implementering.

Endringer i høyt tempo

For de fleste virksomheter kan det være vanskelig nok å håndtere den endringen som alltid har skjedd i forskjellige markeder. Dagens enormt raske digitaliseringsprosesser snur ofte opp ned på de fleste arbeidsprosesser i en transportbedrift, og krever spesielt god kompetanse på endringsledelse.

Innføring av nye digitale løsninger garanterer ikke effektiviseringsgevinst. En eventuell gevinst avhenger av en god prosess i forkant av en eventuell beslutning om å anskaffe og innføre digitale løsninger. En slik prosess kartlegger arbeidsprosesser, systemstøtte, egenskaper ved kundene, bedriftens kultur og etablert styringsmodell.

Vellykket digital effektivisering bygger på en helhetlig vurdering av virksomhetens behov og kundenes forventning - sett opp imot virksomhetens overordnede strategi. Før virksomheten beslutter å anskaffe digitale løsninger for å effektivisere arbeidsprosesser er det nødvendig å identifisere akkurat hvordan lønnsomheten skal økes. Virksomheten må vurdere hvorvidt de har riktig styringsmodell, og kundenes krav og forventninger må kobles opp mot eventuell økt betalingsvilje eller risiko for å miste kunder.

Både organisering av virksomheten samt oppfølging av kunder vil endres ved innføring av digitale løsninger. At dette oppfattes som en gevinst er ikke gitt, uten en uttalt strategi og handlingsplan.

Verdiskapning for alle involverte

Optimalisering av arbeidsprosesser og innføring av digitale løsninger oppfattes ofte som indremedisin i en virksomhet for å redusere feil og avvik, avvikle manuelle rutiner - og i siste fase også redusere antall ansatte. Ved innføring av digitale løsninger i transportbransjen er det nødvending å identifisere hvordan kundene, bileiere, sjåfører og administrasjonen vil kunne bidra til økt verdiskapning både for seg selv og for virksomheten ved omlegging til optimaliserte arbeidsprosesser og digitale løsninger - selv om både informasjonsflyt, ansvarsforhold og etablerte strukturer mellom bileier, sjåfører og administrasjonen endres.

Dersom virksomheten kjenner til målet med innføring av digitale løsninger for alle berørte parter, vil den faktiske anskaffelsen av løsningen - og innføring av denne ha en god sjanse for å lykkes og bidra til økt lønnsomhet for alle aktører.

-------

Om artikkelforfatterne

Kristine Bolstad er seniorrådgiver i Inventura AS. Hun er tidligere teknologidirektør, FOU-direktør og systemarkitekt og har lang erfaring med endringsledelse, organisasjonsutvikling og prosessoptimalisering.

Gunnar Bleness er seniorrådgiver i Inventura AS. Han er tidligere HR-direktør, redaktør og direktør i store medieselskap og har gjennomført en rekke større strategi-, utviklings- og omstillingsprosjekter

Inventura AS er et konsulentselskap som tilbyr rådgivnings- og konsulenttjenester samt operativ bistand knyttet til innkjøp og utvikling av leverandørrelasjoner til private og offentlige bedrifter innenfor et bredt spekter av bransjer. I tillegg til dette leverer selskapet skreddersydde kurs og opplæringsprogram både innenfor privat og offentlig sektor. Inventura har i dag over 80 ansatte fordelt på kontorer i Bergen, Oslo og Stavanger.

Denne saken ble første gang publisert 03/09 2014, og sist oppdatert 07/04 2017