Sjøtransport: En viktig del av klimaløsningen

En viktig del av klimaløsningenTransport er en av de sektorene som står for mest utslipp av klimagasser. At ikke potensialet i sjøtransporten i større grad blir vurdert som en del av løsningen på områ...

Publisert Oppdatert

En viktig del av klimaløsningen

Transport er en av de sektorene som står for mest utslipp av klimagasser. At ikke potensialet i sjøtransporten i større grad blir vurdert som en del av løsningen på området er derfor underlig, all den tid sjøtransporten har noen av de laveste utslippene pr transportert mengde.

Bjørg Ravlo Rydsaa og Kjell-Olav Gammelsæter

Det har lenge vært en klar politisk intensjon å få overført gods fra vei til sjø. Men hva skjer? En undersøkelse Drammen havn og Kystverket har fått gjennomført viser at veitransporten over Svinesund de siste 7 årene har økt med om lag 50 prosent, mens sjøtransporten over Oslo havn har holdt seg på et stabilt nivå. Hvis dette er trenden også ellers i landet, er dette en lite ønskelig utvikling som må snus!

Internasjonalt regelverk

Siden sjøtransporten frakter om lag 90 prosent av verdenshandelen, har sjøtransporten totalt sett store utslipp, selv om den har lave utslipp per transportert mengde. Det positive er at potensialet for reduksjoner også er stort innenfor sjøtransport. Norsk skipsfart er i dag pionerer på flere områder innen utvikling av alternative energikilder og forbedring av motoranlegg, skrog og propeller. Alt dette vil bidra til å redusere klimagassutslippene fra skip.

Gjennom FN-organet Den Internasjonale Maritime Organisasjon (IMO) er det innført regler for blant annet utslipp av svovel. Her vil det etter hvert komme svært strenge krav. Fordi skipsfarten er internasjonal, er det viktig å få på plass et internasjonalt regelverk som inkluderer alle sjøfartsnasjoner. Det er også viktig å få til avtaler som ikke begrenser bruken av sjøtransport, men som stimulerer til utvikling og bruk av ny teknologi.

Sjøtransporten - transportens kinderegg

Et kinderegg er som kjent tre gode ting i ett - hvit og brun sjokolade pluss en leke. I tillegg til at sjøtransport er klimavennlig, er sjøtransport også viktig for trafikksikkerhet og bedre samfunnsøkonomi. Et vanlig lasteskip kan ta like mye gods som 500 lastebiler. Ved å få mer av godset over på båt kan man redusere veitrafikken betraktelig og dermed bidra til å gjøre veiene tryggere. Spesielt viktig er en reduksjon av transittkjøring gjennom Danmark og Sverige. Men dette vil kun skje hvis det innføres restriksjoner eller betydelig økte kostnader for tungtransporten.

Sjøtransporten er også god samfunnsøkonomi. Det viser blant annet en beregning utført av ECON Pöyry på vegne av Kystverket og Drammen havn. De samfunnsmessige gevinstene ved å la båtfrakt erstatte deler av Svinesund-trafikken, kan beløpe seg til én milliard kroner i 2010, økende til to milliarder i 2030. De viktigste gevinstene er lavere lokale utslipp og mindre slitasjekostnader på vei.

Integrerte løsninger mellom bil, båt og bane

Sjøtransporten har altså mange gode fortrinn. Hva skal da til for å øke sjøtransportens markedsandeler?

Noe av nøkkelen til suksess for klimavennlige transportløsninger vil være gode integrerte løsninger mellom tog, bil og sjøtransport. Når en får utnyttet det beste i de ulike transportformene i fellesskap, vil en også finne mange gode klimaløsninger.

KS Bedrift Havn mener derfor at det må tas nye grep i årene fremover for å se på mer helhetlige transportløp mellom sjø og land. Et av de viktigste tiltakene for å få dette til er en bedre samordnet planlegging. Derfor burde alle transportformene ligge under samme departement.

I Soria Moria II sier Regjeringen at den i den kommende perioden ønsker å stimulere til vekst i sjøtransporten, blant annet ved å utvikle havnene til effektive knutepunkt i godstrafikken.

Dette er helt i tråd med hva KS Bedrift Havn også mener er riktig. Det KS Bedrift Havn derimot er spent på, er hvordan Regjeringen vil følge dette opp. Ofte ser vi mange tiltak på sjøsiden i budsjettene, men det er vanskeligere å få tak på hva Regjeringen ønsker å gjøre på landsiden for å få til effektive knutepunktsløsninger.

I Danmark har for eksempel havnene og danske myndigheter gått sammen om en samlet plan for investeringer i viktige infrastrukturløsninger for havnene i forhold til bil- og jernbane, såkalt «bagladsinfrastruktur». KS Bedrift Havn bidrar gjerne til å utarbeide en lignende strategi, ikke minst i forhold til stamnetthavner og utpekte havner som skal utgjøre hovednettet mellom land- og sjøtransport.

Avgifter og lovgivning

I Soria Moria II og Nasjonal Transportplan sies det også at avgiftsnivået skal reduseres betydelig. Det er bra og vi håper at den noe beskjedne starten for 2010 er et signal om betydelige reduksjoner på dette området i årene som kommer. I dag finansieres sjøtransportens bruk av offentlige tjenester og infrastruktur gjennom ulike avgifter - i det vesentlige statlige avgifter. Det gir bilen en konkurransefordel, og derfor er avgiftsreduksjoner svært viktig for å overføre gods fra bil til båt.

Regjeringen fikk i forrige periode også utarbeidet og lagt frem for Stortinget en ny havne- og farvannslov. Noe av formålet med denne loven er å effektivisere havnedriften. KS Bedrift Havn tror loven vil være et godt redskap fremover. Men dette er en rammelov, og det er derfor helt avgjørende å ha en god dialog med bransjen i utviklingen av forskriftene til loven.

Lokale tiltak

Fra 1. januar fikk fylkeskommunene et større ansvar for veimidlene i fylkene. Det er derfor viktig at også fylkespolitikerne er bevisst at havner er god transport- og næringspolitikk også lokalt. I tillegg må lokalpolitikerne ta inn over seg at havner og sjøtransport er en del av nasjonal og internasjonal transport, selv om ansvaret i flere tilfeller nå blir mer regionalt.

For klimaets skyld

KS Bedrift Havn mener sjøtransporten vil være helt sentral dersom Norge skal kunne lykkes med å nå klimamålene for transportsektoren. For å få dette til trengs en tydeligere strategi for integrering mellom transportformene båt, bil og bane. I tillegg er reduserte avgifter på sjøtransporten viktig for å gjøre sjøtransporten mer økonomisk attraktiv. Kommer det gode internasjonale avtaler for reduksjoner i utslipp fra båt, tror vi utslippene også vil gå betydelig ned fremover.

KS Bedrift Havn har stor tro på sjøtransporten, og vil sammen med bransjen og lokale og nasjonale myndigheter bidra til at den igjen blir en attraktiv transportform - ikke minst for klimaets skyld!

------------

Artikkelforfatterne Bjørg Ravlo Rydsaa og er henholdsvis direktør og næringspolitisk rådgiver i. KS Bedrift Havn er et eget utvalg som ble opprettet i 2009, og som arbeider særskilt med havnerelaterte spørsmål. KS Bedrift er den dominerende interesseorganisasjonen for bedrifter i det offentlige markedet. Organisasjonen har som mål å bedre medlemmenes rammebetingelser. KS Bedrift er en selvstendig, medlemsstyrt del av KS-systemet, og organiserer over 500 kommunalt eide bedrifter innen en rekke bransjer - med energi, avfall, havn, revisjon og brann/redning som de største.Kjell-Olav GammelsæterKS Bedrift

www.logistikk-ledelse.no © 2010