Hvilke forventninger har du til LOGMA?

Det er hva styret i LOGMA hadde som utgangspunkt på det årlige strategiseminaret.

Selv enkle klassiske verktøy kan formidle kompliserte ideer. Her diskuterer styret ulike tiltak hvordan LOGMAs faglige nettverk kan utvides og forsterkes. Foto: LOGMA
Selv enkle klassiske verktøy kan formidle kompliserte ideer. Her diskuterer styret ulike tiltak hvordan LOGMAs faglige nettverk kan utvides og forsterkes. Foto: LOGMA

LOGMA er et nettverk for logistikkledelse og utøvelse. Men skal nettverket være levende og skape resultater må alle bidra. Det er naturlig at du har forventninger til LOGMA som nettverk og setter krav til styret i LOGMA. Men samtidig har styret i LOGMA forventninger til deg, slik at vi sammen kan iscenesette den faglige utviklingen.

LOGMA har faget i sentrum

LOGMA

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikk-kompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning. LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer. For nærmere opplysninger se www.logma.no

Kontaktperson for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er Bente Flygansvær, [email protected]

Styret består av 10 medlemmer, og alle er logistikkfaglige idealister med til sammen over 200 års erfaring i faget. Motivasjonen er at det er moro å jobbe med LOGMA, nettopp fordi faget er i sentrum. Det er spennende å få muligheten til å sette en faglig agenda og bidra til utvikling gjennom LOGMAs møteplasser sammen med våre medlemmer, bidragsytere og samarbeidspartnere. Denne artikkelen rapporterer fra årets strategisamling og gir en oversikt for neste arbeidsperiode. Styret håper at planene vil skape både nysgjerrighet og forventninger til LOGMAs arbeid, og i neste omgang et enda større engasjement i nettverket.

Medlemmene er kjernen i LOGMA

Kjernen for LOGMA er medlemmene og medlemsmøtene. Styret må alltid være opptatt av hva medlemmene er opptatt av, og hva de ønsker å sette fokus på. Dette kulminerer i medlemsmøter. Der møtes medlemmene og diskuterer aktuelle faglige utfordringer med hverandre direkte i en praktisk hverdag hvor prosesser, teknologi, kompetanse og organisering kan være tema. Nærheten til arbeidsplassene er en viktig del av fagutviklingen. Å se det, er noe annet enn å høre om det. Derfor er styret hele tiden på søk innen sine ulike nettverk av bedrifter for å finne frem til spennende case hos bedrifter som har gjort noe andre kan lære av. Ideer til medlemsmøte er hovedsak på hvert av årets styremøter, hvor da forslagene diskuteres, prioriteres og konkretiseres.

Betydningen av å kunne arrangere besøk hos spennende og proaktive bedrifter som har gjort banebrytende forbedringer i forsyningskjeden, ble sterkt vektlagt på årets strategisamling. Ambisjonene for LOGMA er fire møter årlig, og nytt av året er at vi åpner for frokostmøter i tillegg til de sedvanlige ettermiddagsmøtene.

Persson-seminar

Påtroppende nestleder i LOGMA-styret, Gjermund Lien, leder strategidiskusjonen. Foto: LOGMA
Påtroppende nestleder i LOGMA-styret, Gjermund Lien, leder strategidiskusjonen. Foto: LOGMA

I år var det sjette gang LOGMA arrangerte Persson-seminar i samarbeid med BI. Persson-seminar ble utviklet som en hyllest til professor Gøran Persson når han gikk av med pensjon i 2013. Gøran Persson var i sin karriere opptatt av å utvikle logistikkfaget i lys av relevans for næringslivet, og var en av LOGMAs «founding fathers». Derfor skal Persson-seminar være en møteplass mellom akademia og næringsliv, hvor vi i en tung faglig ramme sammen setter fokus på et tids- og fremtidsaktuelt tema for logistikkfaget.

Persson-seminar har to hovedformål. Det ene er å samle hele SCM-familien for at hver især kan bli inspirert av faglige nyheter så vel fra akademia og fra det utøvende næringsliv. Det andre formål er å ha et arnested for nye og gamle relasjoner, det være seg på tvers av ulike faggrupper og langs ulike målgrupper fra næringslivsledere og logistikkaktører, via professorer og forelesere, til konsulenter og ikke minst studenter. Styret er samstemte i videreføringen av seminaret.

Styremedlemmene synes LOGMA er moro og spennende arbeid. Her konsentrert på strategimøte, fra venstre Øyvind Engen, Bente Flygansvær og Knut Pettersson. Foto: LOGMA
Styremedlemmene synes LOGMA er moro og spennende arbeid. Her konsentrert på strategimøte, fra venstre Øyvind Engen, Bente Flygansvær og Knut Pettersson. Foto: LOGMA

Seminar med faglig fordypning

Alle som har deltatt på Persson-seminar vet hvor mange spennende foredrag de har hørt og hvor fort tiden går. Felles følelse: «Vi skulle gjerne skulle hatt mer tid til å diskutere». Det tar styret konsekvensen av og vil i neste arbeidsperiode prøve ut interessen for faglig fordypningsseminar. I fordypningsseminar settes et tema som skal fange trender i tiden og noe mange er opptatt av. Formålet er kunnskapsformidling og konkret læring.

Slike seminar vil, i motsetning til Persson-seminaret, være betalbart. Dette for å dekke opp administrasjon, eventuelt honorar til eksterne ressurspersoner, samt mer forpliktende kommittering både fra LOGMA og deltakere.

Studentsamarbeid

5 kjappe om Stian

Stian Pettersen er studentrepresentant i LOGMA-styret i inneværende periode.

– Hvorfor valgte du logistikk, operations and SCM som spesialisering?

– Jeg valgte denne spesialiseringen fordi det er et relativt nytt område for mange bedrifter, noe som betyr at det er masse utfordringer. Dermed er kunnskapen min ønsket, og jeg kan være med på å løse spennende problemstillinger.

– Hva er drømmejobben på kort og lang sikt?

– Akkurat nå drømmer jeg om å bidra til effektivisering i byggebransjen, og har vært så heldig at jeg har fått et summer internship i Backe Gruppen. Jeg tror byggeindustrien er en spennende bransje, og håper jeg kan jobbe i bransjen litt lenger enn bare sommeren.

– Hvorfor synes du LOGMA er interessant?

– Det at jeg kan jobbe i gruppe mennesker med mange års erfaring gir meg kunnskap jeg ellers ikke ville fått gjennom skolen. Jeg har vært i ulike studentstyrer, men dette er en helt annen erfaring. I LOGMA er det bred kunnskap, noe som gjør at jeg får læring fra ulike bransjer.

– Hvem er ditt forbilde?

– Mamma er forbildet mitt. Hun er bare rå.

– Hva synes du er moro?

– I fjor sommer syklet jeg fra Sarpsborg til Nice, og i år tenkte jeg å sykle fra Sarpsborg til Barcelona. Jeg er på jakt etter sponsor, så jeg syntes de hadde vært veldig moro om noen ville samarbeide med meg.

Stian Pettersen er studentrepresentant i LOGMA-styret og for tiden på sponsorjakt.
Stian Pettersen er studentrepresentant i LOGMA-styret og for tiden på sponsorjakt.

LOGMA tok for seks år siden inn et studentmedlem i styret. Dette som et ledd i et sterkere faglig samarbeid med Handelshøyskolen BI. Vedkommende rekrutteres fra masterstudentene som tar spesialisering i Logistics, Operations and Supply Chain Management. Studentrepresentanten fungerer som en kontaktperson mellom studentmiljøet og styret i LOGMA og er en viktig kobling mot fremtidig rekruttering og fagutvikling. Stian Pettersen (presentert i "5-kjappe") er studentrepresentant i LOGMA-styret i inneværende periode.

Grensesnittet mellom studentene, medlemsbedriftene og LOGMA er et område som har utviklingspotensial. Jfr. artikkel i forrige utgave av Logistikk & Ledelse (nr. 4/18). Formidling av problemstillinger til bachelor og master oppgaver, internship og ikke minst rekruttering er områder til gjensidig nytte. Fremover vil blant annet logma.no brukes til en tettere kontakt med næringslivet.

Hvor finner du nytt om LOGMA?

Utviklingsarbeidet og mulighetene som tar form innen LOGMA, kommuniseres gjennom tre hovedkanaler. Det er på egen webside, LinkedIn og gjennom Logistikk & Ledelse.

Websiden på www.logma.no har fått nytt design og løft på innhold. Hjemmesiden er stedet for faste opplysninger om LOGMA, oversikt over planlagte arrangementer, informasjon om faglige nyheter og relevante artikler. Men det legges også til rette for at bedrifter og enkeltpersoner kan bruke det som et sted for egne innspill. Personer kan opprette «min side» på LOGMA, og følge med på aktiviteter og relevante saker. LOGMA er også aktiv på LinkedIn og gjennom dette sosiale mediet kan medlemmer få informasjon om aktiviteter, arrangementer, logistikkrelaterte saker og nyheter.

I tillegg skriver styremedlemmene en artikkel i hvert nummer av Logistikk & Ledelse, som denne. Der rapporteres det fra arrangementer, samt gis faglig innspill og påfyll. Logistikk & ledelse som har 10 utgaver per år. Til dette arbeidet er styret alltid på utkikk etter friske og alternative faglige innspill til artikler fra medlemmene.

Administrativ kapasitet

Som alle vet, kan man ikke leve av luft og kjærlighet. LOGMA lever av at medlemmene betaler kontingent. Derfor er det viktig at LOGMA stadig utvikler og har tilbud som medlemmene er tilfreds med. Årets strategimøte vedtok altså å utprøve nye konsepter for å styrke tilbudet ytterligere. For å perfeksjonere og forenkle det administrativ arbeidet har styret funnet en spennende samarbeidspartner i Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS), som har overtatt sekretariatet for LOGMA. TFS tar teknisk sett hånd om medlemskartoteket, arrangementer, websiden og økonomi/regnskap.

To nestorer takker for seg

Generalforsamling 15. mai ble en merkedag i LOGMAs historie da to nestorer takket for seg. Styreleder Kai Schiøll og styremedlem Øyvind Engen sluttet seg til pensjonistenes rekker. Begge to har lang fartstid i LOGMA, og har sikret kontinuitet i arbeidet over mange år, men som de sier: «Det er en tid for alt. Nå er det slutt».

Ny styreleder, Sverre Rosmo, takker av nestorene i LOGMA styret. Kai Schiøll til venstre og Øyvind Engen til høyre. Foto: LOGMA
Ny styreleder, Sverre Rosmo, takker av nestorene i LOGMA styret. Kai Schiøll til venstre og Øyvind Engen til høyre. Foto: LOGMA

Kai Schjøll har sittet i styret i LOGMA i to perioder. Han kom tidlig med i LOGMAs oppbygningsfase på 80-tallet. Han ble bedt om å komme tilbake til styret i 2006 og har vært styreleder siden 2014. Kai har i løpet av sin lange karriere hatt mer enn 20 styreverv i store engrosbedrifter og detaljistkjeder. Dette har gitt LOGMA god tilgang på medlemmer og interessante bedriftsbesøk. Han har hatt spesielt god innsikt i WMS og ERP-systemer, med særlig vekt på samspillet mellom logistikkfunksjonen og de administrative styringssystemene i bedriftene. Dette har LOGMA nytt godt av, og gjennom Kais ledelse har LOGMA forbedret sine økonomiske rammer og administrative rutiner.

Øyvind Engen har vært i styret siden 1996. Hele tiden har kontakten med Logistikk & Ledelse vært en hovedrolle, og han har der skrevet over 100 artikler. Hovedmotivasjonen har vært den inspirasjon og kunnskap som har vært å få fra de øvrige, etter hvert mange, styremedlemmene, det å ha vært aktiv i arrangement av en rekke medlemsmøter og seminarer, samt deltatt i ERFA-grupper. Han har funnet mye glede ved å kunne sitte på «første rad» og delta i at samspillet mellom praktisk logistikkerfaring, nye modeller og metoder og ikke minst digitaliserende verktøy har utviklet seg de siste 22 år. Det har gitt klokskap til å fylle ulike tøffe roller i karrieren i det alvorlige næringslivet, og han avslutter med et rungende «Det anbefales!».

Et fortsatt sterkt styre

Monica Engen – en ny faglig sterk ressurs til LOGMA-styret. Foto: LOGMA
Monica Engen – en ny faglig sterk ressurs til LOGMA-styret. Foto: LOGMA

Øyvind har for sikkerhets skyld brukt «Cubametoden» i rekruttering til LOGMA-styret ved å overlate stafettpinnen til datter Monica Engen. Hun er i skrivende stund leder av SCM-seksjonen i EY, men går etter sommeren over til å lede strategiske logistikkprosjekter i TINE. Eplet faller ikke langt fra stammen, og LOGMA-styret står fortsatt sterkt i en ny tid.

Sverre Rosmo er valgt som ny styreleder i LOGMA og rykker med det opp fra nestleder. Sverre har allerede rukket å være medlem i LOGMA-styret i mange år. Han er til daglig leder av Inventory Investment AS. Gjermund Lien fra Lean Communications AS er valgt som nestleder, også han med fartstid fra LOGMA. Øvrige styremedlemmer tok gjenvalg.

Denne saken ble første gang publisert 06/06 2018, og sist oppdatert 05/06 2018