Nye standarder og sporingsteknologi: Sparer oljebransjen for flere titalls millioner kroner

Sparer oljebransjen for flere titalls millioner kronerMer enn 600 000 containere og lasteenheter er til enhver tid i bevegelse i oljeindustrien. Sammen med flere andre operatører og eiere av lastbærer...

Publisert Oppdatert

Sparer oljebransjen for flere titalls millioner kroner

Mer enn 600 000 containere og lasteenheter er til enhver tid i bevegelse i oljeindustrien. Sammen med flere andre operatører og eiere av lastbærere, gjennomfører Statoil containersporing ved bruk av aktive RFID-brikker.

Forsyningsskipet Skandi Mongstad overfører en container til produksjons- og lagerskipet Norne. Foto: Harald Pettersen / Statoil

Trond Schieldrop

For hele bransjen vil bruken av slike sporingssystemer ha et årlig sparepotensial på flere titalls millioner kroner. Sporing av lastbærere vil også redusere sjansen for at oljeutstyr kommer på avveie.

- Klarer vi å forbedre kontrollen med hvor leieutstyret til enhver tid befinner seg, snakker vi om indirekte besparelser på 50 til 60 millioner, sier logistikkrådgiver Magnar Gregersen i Statoil. Han kan fortelle at døgnleien på enkelte typer utstyr er på over 100 000 kroner.

Standarder og RFID-teknologi

Statoil har sammen med øvrig oljebransje tatt i bruk RFID-teknologi fra Identec Solutions Norway for identifikasjon og datafangst. Statoil tok i bruk denne løsningen fra 1. januar å sine forsyningsbaser og vil etterhvert dekke hele verdikjeden for transport av containere.

- Dette vil gi oss bedre oversikt over hvor mange containere vi leier og hvor de til enhver tid befinner seg. Vi har flere containere som ikke er i bruk, men som vi betaler leie for. Med det nye sporingssystemet har vi full oversikt over hvor containerne er og kan utnytte dem mer effektivt, sier Gregersen. Han er med i en referansegruppe i LogisticsHub nedsatt av EPIM (E&P Exploration and Production Information Management Association).

- Min rolle er å ivareta funksjonaliteten og arbeidsprosessene i prosjektet. LogisticsHub vil komme i en pilot mot slutten av 2014. Etter det tenker vi å videreutvikle LogisticsHub til også å dekke innholdet i containere.

Norsk Olje og Gass har vært pådriver til LogisticsHub-prosjektet - en sentral database som gir full oversikt over containere fra kontraktører, baser, plattformer og rigger.

- EPIM har ansvaret med utvikling og idriftsetting av LogisticsHub, sier Gregersen. Han kan fortelle at lastbærerne er utstyrt med en aktiv RFID-brikke for å øke sporbarheten. - Brikken har et unikt identifikasjonsnummer knyttet til containerens serienummer i LogisticsHub databasen.

Bransjestandard

Alle oljeselskaper har siden 2007 i regi av Norsk Olje og Gass arbeidet for å få på plass en felles bransjestandard med bruk av RFID-teknologi.

- Det er ikke til å stikke under stol at det den gang var uenighet om valg av standard, sier Gregersen. - For å unngå at hvert oljeselskap opererte med egne, fikk Norsk Olje og Gass prosjektansvaret. Den internasjonale GS1-standarden ble foretrukket. Med en felles bransjestandard kommuniserer vi på tvers av oljeselskapene og kan fritt dele informasjon. Dette er en vinn-vinn situasjon både for oss som oljeselskap og leverandører. Det vil effektivisere transport av containere til landbaser og oljeplattformer, sier Gregersen.

Full oversikt

Statoil har en flåte på 6 000 til 7 000 containere hvor den gjennomsnittlige leietiden er på 30 dager.

- Klarer vi å øke fremkommeligheten med ti prosent på slikt utstyr, snakker vi om betydelige besparelser. Våre landbaser er enormt store og det tar lang tid å lete frem spesialcontainere. Finner vi dem ikke, må vi få dem fra andre baser i Norge. Bruk av felles standard og RFID-brikker gir oss full oversikt over tilgjengelig containerutstyr på alle våre baser, sier Gregersen.

RFID-avlesningsutstyr

Statoil har installert RFID-avlesningsutstyr på containere, portaler og kraner på alle forsyningsbaser unntatt Hammerfest.

- I 2011 kjørte vi en pilot der vi testet ut RFID-brikkene. I utgangspunktet var det en utbredt skepsis til teknologien. Var det mulig å registrere innholdet i containeren med RFID brikker når en bil kjørte gjennom en portal på en base? Å avlese en brikke inne i en container stred mot alle fysiske lover. Men, sier Gregersen, - piloten fungerte tilfredsstillende. Vi brukte mye tid på uttesting før vi bestemte oss for løsning. Piloten ble kjørt sammen med Conoco Philips, som hadde ansvaret for offshoresiden, mens vi hadde ansvaret for forsyningsbaser og landanlegg.

Lovende resultater

Resultatene ble så lovende at Statoil bestemte seg for å gå videre med prosjektet. - Vi bygger nå grunnmuren for den videre satsingen på bruk av ny teknologi. I fase 2 skal vi spore innholdet i containeren ned på pall/innholdsnivå. Det omfatter alt fra pumper til ventiler. Når vi blir enige med GS1 og LogisticsHub om standarden, starter vi merkingen av utstyret enten med strekkode eller med RFID-brikke, påpeker Gregersen.

Internasjonal utrulling

På spørsmål om erfaringene fra prosjektet vil medføre storstilt utrulling av felles standarder og RFID-utstyr på Statoils internasjonale baser, svarer Gregersen: - I og med at vi har valgt GS1s internasjonale standard, er det ikke utenkelig å foreta tilsvarende utrulling på våre baser i Brasil, Tanzania og USA (Houston). På norsk sokkel er vi blant de første som tar i bruk teknologien. Jeg tror mange selskaper sitter på gjerdet og følger med på hva Statoil gjør på dette området. Når det er sagt, vil erfaringene vi høster her gi oss konkurransefortrinn.

GS1 Norway har vært en viktig rådgiver for både Norsk Olje og Gass og Statoil.

- Til å begynne med vurderte vi å lage vår egen standard. Etter samråd med Norske Veritas og GS1 Norway besluttet vi å bruke deres globale standard. Norsk varehandel har så langt hatt stor suksess med bruken av den, sier Gregersen.

Understøtte drift og vedlikehold

Jan-Erik Pihl arbeider i avdelingen Logistikkanalyse og Forretningsutvikling som hører inn under Logistikk og Beredskap i Statoil. Avdelingen har ansvar for båter, helikoptre og baser. Pihl er også med i referansegruppen i LogisticsHub og Event Management.

- Vi ser på nåværende og fremtidige utfordringer og hvilke verktøy vi skal ta i bruk for å løse disse. Målet er å understøtte drift og vedlikehold, boring av brønner med gode logistikktjenester. RFID, LogisticsHub og Event Management blir sett på som viktig for å komme dit vi ønsker.

- Event Management går på å visualisere informasjonen som fanges opp ved hjelp av RFID. Nøkkelordene er «rett materiell til rett tid» og synlighet i forsyningskjeden.

Vi gjør dette for tidlig å identifisere avvik i forsyningskjeden og ta nødvendige aksjoner. Det er en måte å sortere ut «røde» og «grønne» trafikklys slik at vi gjør nødvendige tiltak når rødlyset blinker. Event Management er limet som binder sammen planlegging, utførelse og samhandling. I dag er dette i stor grad manuelle operasjoner der vi benytter mail og telefon. Vi bruker en del ressurser på å følge opp det som ikke er avvik. Denne prosessen ønsker vi nå å forbedre. Når du som privatperson bestiller pakker på internett, får du sporingsinformasjon om forsendelsen og vet når pakken leveres på dør. Statoil ønsker å tilpasse sine planer etter når pakkene leveres slik at vi kan fange opp forsinkelser underveis. Vi vurderer å ta i bruk Event Management i forsyningskjeden, og da mot våre 7 000 containere/lastbærere som til enhver tid er i omløp.

Tett samarbeid

Gjennom Norsk Olje og Gass og EPIM jobber Statoil tett sammen med andre operatører og leverandører.

- Vi ønsker å legge til rette for sporing av alle objekter som forflytter seg i vår forsyningskjede med tilhørende dokumentasjon fra behovet oppstår til det er dekket. Det inkluderer også returmateriell fra plattform tilbake til base eller leverandør, sier Pihl. Han mener dette har stor betydning for de tjenestene som leveres til plattformene og boreriggene. - Potensialet ved å spore innholdet i containere ned på pall- og produktnivå er stort.

Identifisering

Fase 2 av LogisticsHub-prosjektet starter mot slutten av året med mål om identifisering av innholdet/enkeltforsendelser i lastbæreren.

- Det er avgjørende å spore alle objekter som forlyttes ned på riktig nivå. I løpet av 2015/2016 regner vi å kunne dra nytte av informasjonen slik at vi kan spore enkeltmateriell og knytte det opp mot bestillinger. På sikt skal denne prosessen automatiseres. Målet er å understøtte drift, vedlikehold og boring av brønner slik at vi kan utføre planlagt arbeid til rett tid og forhindre driftsstans, sier Pihl.

Standardisering

- Standardisering er avgjørende for vår virksomhet og vi er opptatt av å få til gode bransjeløsninger og ikke bare Statoilløsninger. Vi ønsker å bruke eksisterende og globale standarder der det er mulig, i stedet for å lage egne «olje- og gass»-løsninger. Her har vi mye å lære av dagligvarebransjen. For eksempel ønsker vi å unngå implementering av for mange ulike RFID-systemer. Det kan resultere i at en operatør på en plattform må forholde seg til flere typer RFID-lesere. Uten å få med hele bransjen inkludert transportører, kommer vi ikke dit vi ønsker med dette prosjektet, avslutter Pihl.

------------

Forenkler logistikkoperasjonene

Med GS1-standarder og bruk av RFID-brikker har oljebransjen fått en løsning for registrering og sporing av containere.

- Det vil forenkle logistikkoperasjonene, sier avd. leder GS1, drift og utvikling, Knut Vala.

Containere kjøres på landeveien til en base og løftes om bord på et supplyskip som frakter dem til en oljeplattform. Når de er tømt returneres de til land og eier. Dette totalløpet ønsker bransjen å få bedre kontroll over. Det er en betydelig logistikkoperasjon der bruk av RFID-brikker på containere er en forutsetning for å lykkes. - Brikkene avleses med antenner montert på forskjellige geografiske lesepunkter, forteller Vala.

Nylig inngikk GSI Norway og Identec Solutions Norway en samarbeidsavtale om bruk av GS1 standarder og RFID-brikker. - Hensikten er å få fart på innføringen av RFID og bruk av GS1-standarder for identifisering, datafangst og informasjonsdeling, sier Vala. Han sitter i en referansegruppe i EPIM LogisticsHub (ELH) som arbeider med disse problemstillingene.

- ELH bidrar til at olje- og gassindustrien nå kan spore containere og etter hvert innhold fra forskjellige leverandører til offshorebaser og offshoreinstallasjoner over hele Norge.

- Med GS1-standarder og bruk av RFID-brikker har oljebransjen fått en løsning for registrering og sporing av containere, forteller avd. leder GS1, drift og utvikling, Knut Vala. Foto: Trond Schieldrop

www.logistikk-ledelse.no © 2014