LOGMA: Når risiko truer forsyningskjedene

Forsyningskjeder utvikles. De blir dynamiske, hurtige, avanserte, effektive og komplekse. Men det vil ofte være en nisse med på dette lasset, nemlig potensielle feilkilder. Det er en iboende sannsynlighet for at feil og uforutsigbare hendelser inntreffer og dette har konsekvens. Altså: det er risiko i forsyningskjeder.

Økt risiko er en trussel, men noen ser imidlertid lyst på det meste og hevder at forsterket risikobilde også gir flere nye muligheter for nye forretningsmodeller. Foto: Crestock
Økt risiko er en trussel, men noen ser imidlertid lyst på det meste og hevder at forsterket risikobilde også gir flere nye muligheter for nye forretningsmodeller. Foto: Crestock
Publisert Oppdatert
Ut fra sårbarheten i forsyningskjeden setter flere og flere ledende virksomheter risiko høyere og høyere opp på sin prioriterte agenda for kritiske tiltak. Det er en naturlig prioritering når konsekvensen av brudd i forsyningskjeden er reduksjon eller i verste en total svikt i forsyningene, noe som medfører økonomiske problem og redusert lønnsomhet.

Differensiert sannsynlighet og konsekvens

Uforutsigbare hendelser er oftest eksterne hendelser, og er alt fra klimaendring, jordskjelv, oversvømmelser og branner til varierende råvarepriser, inflasjon og omskiftelige politiske og økonomiske rammebetingelser. Det er hendelser som det er vanskelig å redusere sannsynligheten for skal inntreffe, men kan ha stygge. For da å redusere den endelige risiko er det desto viktigere å minimere konsekvensen av de eventuelle hendelsene. Kall det gjerne en plan «B» eller en beredskapsplan for katastrofer. Annerledes er det med risiko som følge av avvik i interne prosesser. Det er mer forutsigbare, og er i stor grad avhengig av det kontrollnivå som er på prosessen. Intern prosesskontroll kan påvirkes og bør således kunne være meget god. Den endelige risiko reduseres altså best og mest ved at sannsynligheten for avvik reduseres.konsekvensersannsynligheten

Risiko som et strategisk element

Logistikkdisiplinen har i løpet av de siste 25 år utviklet og anvendt en fyldig verktøykasse med avanserte prinsipper, metoder og optimeringsmodeller for å forstå og håndtere den fysiske flyten av varer og materialer. Dette fungerer bra, men fungerer best når forsyningskjeden preges av forutsigbarhet og stabilitet. Fra ulike hold, både akademiske og industrielle, kommer det signaler om at det historiske og gjeldende perspektivet ikke er tilstrekkelig. Logistikere må få en mer strategisk tilnærming og forståelse for sammenhengen mellom forsyningskjeden, risikokilder og hvordan beslutninger og handlinger påvirker selve verdiskapningen for sin virksomhet. Økt risiko er en trussel, men noen ser imidlertid lyst på det meste og hevder at forsterket risikobilde også gir flere nye muligheter for nye forretningsmodeller. Men det er et tema vi ikke forfølger her.

Risikoanalyse som et metodefag

Det er en rekke hjelpemidler i det å gjøre den nødvendige analyse av risikobildet for en virksomhet. Det kan være et kvalitativt rammeverk for helhetlig risikostyring bygget på kartlegging, vurderinger, overvåking og håndtering av risikoer som virksomheten står ovenfor, supplert med kvantitative metoder som feiltre - og hendelsesanalyser.

For den nysgjerrige kan vi anbefale enten den klassiske læreboken av Marvin Rausand & Ingrid Utne (Tapir), eller et googlesøk på «bilder av risikoanalyser» hvor du får nær 400 forslag på hvordan risikobilder kan fremstilles!

Risiko må forstås

Det er forståelse for det stor og voksende risiko. Det er en økende forståelse for at styringen av forsyningskjeder må integreres tettere med andre forretningsfunksjoner. Samtidig er det alminnelig forståelse for at det må bygges robusthet og fleksibilitet inn i forsyningskjedene for å redusere den negative effekten av forstyrrelser, katastrofer og andre trusler. Og endelig er det fremvekst av en felles terminologi innenfor det å identifisere og behandle risiko. Mange forutsetninger er altså på plass. Det er bare å ta initiativ til å bekjempe risiko.

Risiko i praksis

En praktisk vei til fleksibilitet er å etablere tette og tillitsbaserte relasjoner med øvrige aktører i kjeden, primært med leverandører, men også med kunder. Fleksibiliteten må designes i kjeden som et strategisk element, gjenstand for målstyring og aktiv ledelse. Riktig bruk av ny teknologi og analyseverktøy sammen med gode relasjoner gjør kjeden mer transparent og aktørene kan koordinere hurtige reaksjoner på optimal måte.

Derfor er det både relevant og nødvendig med et seminar hvor nettopp risiko er på satt agendaen. Vi tillater oss å minne om «Supply Chain Risk Management» på BI torsdag 27. februar. En unik, spennende, kostnadseffektiv og særdeles profesjonell mulighet til å få grep på risiko. Kast deg på; kanskje er det noen plasser igjen.www.logma.no

Du tar en risiko ved ikke å være til stede!

------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer. For nærmere opplysninger se www.logma.no.

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er.  Øyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2014