Unik kombinasjon av konsulent- og bemanningstjenester: Kutter kundenes kostnader med opp til 30 prosent

Kutter kundenes kostnader med opp til 30 prosentLogent Orcus AS hevder å tilby en unik kombinasjon av konsulent- og bemanningstjenester. Ved først å analysere kundens logistikk og deretter overta hele...

Publisert Oppdatert

Kutter kundenes kostnader med opp til 30 prosent

Logent Orcus AS hevder å tilby en unik kombinasjon av konsulent- og bemanningstjenester. Ved først å analysere kundens logistikk og deretter overta hele eller deler av funksjonen med eget personell, oppnår kundene vesentlige kostnadsreduksjoner.

Andreas Bjørnhaug (t.v.) og Mats Halvorsen utfordrer markedet til å tørre å tenke utradisjonelt. Det finnes andre modeller å jobbe etter, og de fungerer. Figuren viser et eksempel på besparingspotensialet etter at kundenes kostnader er brutt ned til den enkelte prosess. Foto: Henning Ivarson

Henning Ivarson

Det handler om supporting logistics, fastslår Mats Halvorsen, salgs- og markedsdirektør i Logent Orcus AS, heleid datter av det svenske Logentkonsernet som har vært gjennom en voldsom utvikling etter etableringen av Logistikentreprenader Sverige i 2006. To år senere etableres datterselskapet Logistikkentrepriser Norge, ledet av den svært erfarne og anerkjente logistikeren Carl-Axel Eriksson. I 2010 tilføres ytterligere et par konsulentselskaper i gruppen som samtidig skifter navn til Logent. Senere er det blitt etablert flere fagspesifikke datterselskaper i Sverige, og etter at Logent Norway kjøpte opp det norske bemanningsselskapet Orcus i fjor skiftet selskapet navn til Logent Orcus. Foreløpig siste skudd på stammen var etableringen av datterselskapet Logent Consulting AS tidligere i år.

Det er i korthet historien om et konsern som i løpet av bare syv år har gått fra null til en samlet omsetning på rundt 1,3 milliarder kroner, hvorav ca. 260 millioner i Norge. Tilsynelatende uten alt for synlige voksesmerter, det til tross for at vekstraten har gjort den svenske virksomheten til en gaselle hele fire ganger. Etter en samlet vekst på hele 600 prosent i løpet av fire år, ble også det norske selskapet utpekt som en gaselle i fjor.

Kombinerer logistikkompetanse og bemanningstjenester

Veksten tilkjennegir klart at Logent tilbyr tjenester som markedet etterspør. Forretningsmodellen er basert på at deres høye og brede logistikkompetanse knyttes opp mot bemanningsvirksomhet og som genererer kundetilpassede løsninger for å sikre kundene maksimal fleksibilitet og ressursbruk.

Mats Halvorsen presiserer imidlertid at de ikke er noen tradisjonell 3PL-aktør og har heller ingen ambisjonen om å være det. Logent har hverken egne lagre eller systemer - arbeidet utføres på kundenes lagre, men med personell fra Logent.

Mest utbredt så langt er entrepriseløsninger. I slike tilfeller har kundene en logistisk grunnstamme og hvor Logent kommer inn og tar topper. På den måten oppnår kundene både fleksibilitet og ikke minst forutsigbarhet siden prisene er aktivitetsbaserte.

Logent tilbyr imidlertid også å overta hele lagerdriften til kunden, inkludert management. I motsetning til i Sverige, er det foreløpig etablert relativt få slike site-løsninger her i landet. Men Halvorsen forteller at dette markedet nå modnes kraftig og at de satser på å etablere flere slike siter i løpet av neste år.

Hvor grensen går mellom entreprise eller site kan imidlertid være vanskelig å trekke. Ofte ønsker virksomhetene eksempelvis å beholde en viss del av managementet selv. Løsningene er i så måte skalerbare og kan tilpasses enhver virksomhet.

Avgjørende logistikkanalyser i forkant

For å sikre at kundene får redusert sine kostnader samtidig med at entreprise- eller site-løsningene også skal være lønnsomme for Logent, er det en forutsetning at det blir foretatt grundige studier i forkant for å kartlegge og analysere logistikken til kunden og ta frem en plan for hvordan Logent Orcus kan drifte det videre. Gjennom etableringen av det norske datterselskapet Logent Consulting tidligere i år ble denne virksomheten betydelig styrket.

- Kjernevirksomheten er å støtte Logent Orcus i deres virksomhet. Da gjør vi lageranalyser og logistikkanalyser og bidrar til å utvikle kundene våre på bakgrunn av den kompetansen de har, men vi gjør også selvstendige konsulentoppdrag utover det, forteller leder for Consulting i Norge, Andreas Bjørnhaug.

Han har både en lang, bred og praktisk logistikkerfaring og kom senest fra Ica hvor han arbeidet med logistikkutvikling. Derigjennom har han også jobbet mye med svenske selskaper som ofte er kjent for å være opptatt av både "ordning och reda" og konsensus.

- Generelt liker svensker å være trygge på beslutningene som tas, men jeg oppfatter Logent som en mye mer dynamisk organisasjon som raskt kan ta frem nye løsninger. Forretningsområdene i Logent favner svært bredt med konsulenttjenester, bemanning, lagerdrift, havnelogistikk, fortolling, transporttjenester etc. Når man i tillegg vet at organisasjonen er blitt bygget opp i løpet av bare få år, er det for en nyansatt som meg bare å ta av seg hatten, sier Bjørnhaug. - Kompetansebasen blant konsulentene er svært høy og vi kan utføre nærmest alt fra lagerutredninger til komplekse supply chain-analyser, legger han til.

- Hvor mange er vi?

- Foreløpig er vi bare to i det nye norske konsulentselskapet, men flere vil bli rekruttert i løpet av vinteren. I Sverige er det 25 til 30 konsulenter og de fortsetter å arbeide over grensen slik de allerede lenge har gjort. Vi mikser alltid sammen våre beste ressurser til å styre prosjektene effektivt og målrettet.

Bjørnhaug mener at deres metodikk skiller seg ut fra andre ved at de i full grad kan stå inne for tiltakene de foreslår etter å ha utført utredningene og analysene.

- Vi kan eksempelvis si til kunden at vi har identifisert en besparelse på 15 prosent. Deretter gir vi kunden valget mellom å få hele planen og sette den ut i live selv eller å overlate gjennomføringen til oss. I så fall etableres den en felles driftsmodell, med KPI-er (Key Performance Indicators) og det hele, og det blir vår risiko å sørge for at kunden får inntjeningen.

- Det har tatt oss år å bygge opp kompetansen rundt dette, innskyter Mats Halvorsen. - Mange kan sikkert slenge ut en fastpris, men å få til dette på en slik måte at alle parter arbeider under gode forhold, krever et godt grunnarbeid.

Mange skjulte kostnader

Andreas Bjørnhaug mener det er mange skjulte kostnader i de fleste bedrifter.

- Har man mange manuelle løsninger og uklare strukturer, så er spørsmålet: hvor er det egentlig man løser problemene i varekjeden? Ofte løses de på lageret fordi medarbeiderne der er vant til å håndtere mer enn de egentlig skal. Da er det ikke sikkert at man klarer å synliggjøre annet at man vurderer en type personalkost eller en KPI. Men i det øyeblikket du setter en hard splitt mellom to funksjoner, er man nødt til å drifte ut fra gitte rammebetingelser. Det er når man går utover disse at de skjulte kostnadene begynner å bli å bli veldig synlige. Da får man et ekstremt incentiv til å begynne å gjøre noe med det, og det er også en synergi som kommer ved at snøballen begynner å rulle. Den kan være vanskelig å tallfeste, men det er ting som kommer frem i dagen gjennom lageranalysene. For vi drar jo med oss en best practice-modell inn i disse og ser på hvorledes hver funksjon skal kunne utføres. Deretter kartlegger vi hvilke operasjoner kunden har i dag utover dette og tallfester besparingspotensialet.

- Hvor mye kan kundene spare da?

- Jeg har ennå ikke vært med på å utrede et case hvor vi ikke finner en akseptabel besparelse. Foruten å optimere lagerdriften og bemanningen og sørge for fleksibiliteten, avlaster vi jo også andre store deler av kundens virksomhet som rekruttering, sykefraværsoppfølging, lønn og andre HR-funksjoner.

- Fordelen for kunden er at de kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, og ser man isolert på lagerdrift kan besparelsene fort komme opp i 30 prosent, tilføyer Halvorsen.

Alle har noe å lære

- Føler dere noen gang at kunden stritter i mot forslagene deres og mener at de har en optimal drift?

- Det er et sterkt eierskap innen logistikken. Norge er jo også et litt komplekst land og det har vi respekt for. Både lokale og bransjeunike forhold gjør at mange kvier seg for å sette ut deler av logistikken til andre. Men det er alltid kunden som har klart størst kompetanse om egne forhold. Det vil alltid ligge til grunn for det vi gjør, enten det er i form av rene konsulentprosjekter eller om det også er snakk om bemanning.

- Opplever dere store forskjeller i kompetansenivået blant bedriftene?

- Det var et farlig spørsmål. Men ja, det er vel kanskje det, sier Bjørnhaug. - I hvert fall på fokus og spisskompetanse. Den generelle kompetansen er ganske høy, men det er alltid elementer man er bedre på enn andre. Logistikk har jo i mange år vært mye preget av internrekruttering og da ender man ofte opp med et tunnelsyn på egen virksomhet. Man kan bli veldig god til å kjøre i den tunnelen, men vi møter også mange med høyere utdannelse som har tatt frem gode og effektive logistikkløsninger. Men da snakker vi ofte om større virksomheter. Mange mindre og mellomstore har ennå ikke startet med å utvikle organisasjonen og kunnskapen på en like ekstrem måte.generelt

- Alle virksomheter har i hvert fall ett område de ikke er helt utlært på, og det å tenke utradisjonelt er like viktig enten man er liten eller stor, sier Halvorsen.

- Det er riktig, sier Bjørnhaug. - Ett spørsmål er eksempelvis hvor mye ressurser og management en bedrift må ha selv for å tilfredsstille at man alltid har den best logistiske løsningen. Ofte kan det være greit å kunne hente inn noen eksterne med bred bransjeerfaring.

Halvorsen forteller at større oppdrag, hvor Logent leier ut 15 til 20 mann eller flere, også inkluderer nøkkelpersoner. Disse har en langt mer operativ rolle enn ledere fra tradisjonelle vikarbyråer som ofte sitter på et kontor.

- Forskjellen på slike byråer og oss er at vi er en engasjert aktiv part og ikke bare en passiv leverandør av timebetalte tjenester.

Mellom 800 og 900 medarbeidere

Mats Halvorsen forteller at Logent Orcus nærmer seg 40 ansatte som er fordelt på hovedkontoret på Økern i Oslo og avdelingene og filialene rundt om i landet som gir den nødvendige nærheten til kundene. Flesteparten er lokalisert på Østlandet der man finner mange logistikkintensive virksomheter, men selskapet har også avdelingskontorer med underliggende filialer i Stavanger og Bergen i tillegg til en avdeling Trondheim.

Totalt har Logent Orcus mellom 800 og 900 medarbeidere som arbeider ute hos kundene.

Følger med på havnelogistikken

Andreas Bjørnhaug er klar på at logistikkutvikling handler om å knytte tråder, se nye løsninger og ikke minst utvikle samarbeid.

- Vi sitter på en kjernekompetanse som kanskje ikke kunden alltid fokuserer på. De er mer opptatt av salg, markedsutvikling etc, mens vi fokuserer på å optimere vareflyten. Det kan vi gjøre ute hos kundene, enten selv eller via våre samarbeidspartnere. Det gjør at vi kan levere et helhetlig produkt fra innkjøp og ut til sluttkunde.

I Sverige er Logent blant annet inne på drift og som operatør i seks havner og Halvorsen forteller at de følger spent med på hva som skjer innenfor norsk havnelogistikk. Spesielt i disse tider hvor det som kjent er konflikter mellom operatører og bryggearbeidere i flere norske havner.

Et område Logent imidlertid allerede er inne på er fortolling, og på dette området har det norske markedet en positiv utvikling. Blant Logents øvrige tilbud trekker Halvorsen også frem ulike bransjespesifikke og skreddersydde prosjekter, såkalt dedicated services. Vi skal heller ikke unnlate å nevne olje, gass og mekanisk industri hvor det er leies ut og rekrutteres mye personell. Dette representerte store deler av kjernevirksomheten til tidligere Orcus og er fortsatt et viktig område.

www.logistikk-ledelse.no © 2013