Bør sveisere pneumokokkvaksineres?

Pneumokokkbakterien er en viktig årsak til lungebetennelse, men kan også gi en rekke andre infeksjoner. Kanadisk forskning viser 2,7 ganger økt risiko for pneumokokksykdom hos sveisere, skriver Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Publisert Oppdatert

Britiske helsemyndigheter anbefaler at sveisere utsatt for metallrøyk tilbys pneumokokkvaksine gjennom arbeidsgiver.

Arbeidstilsynet rettet i 2012 en henvendelse til STAMI der de ønsker å få belyst om Norge bør følge den britiske anbefalingen. STAMI har i den forbindelse gjort et litteratursøk, vært i dialog med Folkehelseinstituttet og med arbeidsmedisinske miljøer i Norden og England.

Funnene herfra presenteres på et frokostseminar hos STAMI Frokostseminar 11. april

Kan redusere risiko

Det er grunn til å anta at vaksinasjon vil kunne redusere risikoen for alvorlig pneumokokksykdom, men hvor stor risikoreduksjon det er snakk om er foreløpig usikker siden det ikke er gjennomført intervensjonsforsøk med vaksinasjon av sveisere. Det dreier seg dessuten om en relativt sjelden sykdom som rammer om lag 1/10.000 per år i yrkesaktiv alder.

Folkehelseinstituttet mener det foreløpig ikke er grunnlag for å anbefale særskilt pneumokokkvaksinasjon av sveisere, men de har opprettet en arbeidsgruppe som ser på dette.

Vil ikke anbefale

STAMI vil heller ikke anbefale særskilt pneumokokkvaksinasjon av sveisere på det nåværende tidspunkt. Slik vaksinasjon kan likevel være aktuell etter en særskilt risikovurdering av den enkelte sveisers eksponeringsforhold og helse. Bedriftshelsetjenesten må kunne bistå virksomheten i en slik vurdering. Eventuell innføring av pneumokokkvaksinasjon må ikke bli en erstatning for andre forebyggende tiltak som eksponeringsreduksjon og tilbud om røykavvenning.

Kilde: STAMI

Mer informasjon her: gå til webside