Kampen mot ulovlig kabotasje:

Ikke lenger tillatt med symbolsk last

Samferdselsdepartementet innfører klarere krav til de som utfører kabotasje. Nei til symbolsk last, og alt skal dokumenteres, men følges de nye reglene opp med mer kontroll?

Nå innføres det krav til at utenlandske vogntog må ha med dokumentasjon for alle kabotasjeturer de gjennomfører. Illustrasjonsfoto
Nå innføres det krav til at utenlandske vogntog må ha med dokumentasjon for alle kabotasjeturer de gjennomfører. Illustrasjonsfoto
Publisert Oppdatert
Overraskende mange vogntog har svært lite last, noen bare en pall, når de kommer inn i landet. Hadde godset vært samlet kunne det gått på en tredjedel av vogntogene, sa Ronny Lindesteg i Statens vegvesen til TransportMagasinet i fjor vinter. Nå skjerpes kravene.
Overraskende mange vogntog har svært lite last, noen bare en pall, når de kommer inn i landet. Hadde godset vært samlet kunne det gått på en tredjedel av vogntogene, sa Ronny Lindesteg i Statens vegvesen til TransportMagasinet i fjor vinter. Nå skjerpes kravene.
Kontrollmyndighetene oppfordres av Samferdselsdepartementet til å føre grundig kontroll med kabotasjevirksomhet. Illustrasjonsfoto
Kontrollmyndighetene oppfordres av Samferdselsdepartementet til å føre grundig kontroll med kabotasjevirksomhet. Illustrasjonsfoto

At mange utenlandske transportører har utnyttet uklare norske regler om kabotasje og den minimale sjansen for å bli kontrollert for dette, er en kjent sak i bransjen. Og det hele begynner allerede ved grensa til Norge. I en artikkel her på tungt i desember i fjor fortalte vi om at Statens vegvesen hadde registrert en økende tendens til at utenlandske transportører hadde med seg symbolsk last for å kunne komme inn under begrepet "internasjonal transport", for så å kunne utføre kabotasjekjøring i Norge. Dette vakte stor oppsikt og har ført til en endring i regelverket.

Les også: Symbolsk last

For å ta det siste først; det settes nå krav til at den internasjonale transporten skal være reell og dokumentert med et fraktbrev. Det betyr at det ikke holder å ha med seg tompaller eller en symbolsk pall som ikke inneholder reelt gods.

Dokumentert

Etter at den internasjonale transporten er losset i Norge, kan bilen brukes til inntil tre kabotasjeturer innen syv dager. Her strammes det også inn med hensyn til dokumentasjon. I kjøretøyet skal det nemlig medbringes fellesskapstillatelse, dokumentasjon på den internasjonale transporten inn til Norge, samt dokumentasjon for hver etterfølgende kabotasjetur.

Dette bør gjøre det vesentlig lettere for kontrollmyndighetene.

Dokumentasjonen skal inneholde:

1. Avsenders navn, adresse og underskrift.

2. Transportørens navn, adresse og underskrift.

3. Mottakers navn adresse samt, etter at godset er levert, mottakers underskrift og dato for levering.

4. Sted og dato for overtakelse av godset, samt sted der godset skal leveres.

5. Den alminnelige betegnelsen på godset, emballeringsmetoden, samt, dersom det gjelder farlig gods, en almen anerkjent betegnelse på godset, sammen med antallet pakker og særlig merking og nummerering av pakken.

6. Godsets bruttovekt eller mengde gods uttrykt på en annen måte.

7. Motorvognens og tilhengerens nummerskilt.

Fast kjøring?

Vi i redaksjonen har hørt at kontrollører i Statens vegvesen har fått beskjed om ikke å henge seg opp i om kabotasjekjøringen er å anse som en fast og løpende transport. Vel, rundskrivet fra Samferdselsdepartementet slår nå ettertrykkelig fast at dette ikke er tillatt.

Det står blant annet: "Det presiseres at speditører ikke vil ha adgang til å utføre kabotasje på permanent eller løpende basis selv innenfor rammene av reglene om at det kan utføres tre oppdrag innenfor en periode på syv dager".

Videre står det å lese: "Kabotasje kan kun utføres i en begrenset periode, og det må ikke skapes en permanent eller løpende aktivitet: Kabotasje kan ikke utføres på en slik måte at det skapes en permanent eller løpende aktivitet. Transportører som ønsker å drive løpende eller permanent transport i Norge må være etablert i Norge og ha løyve for nasjonal transport. Dette gjelder også for oppdrag som utføres som samlefrakt".

I rundskrivet tydeliggjøres det også at utenlandske transportører som utfører nasjonale oppdrag uten å oppfylle vilkårene for kabotasje, utfører et ulovlig nasjonalt transportoppdrag i strid med yrkestransportlova. Kontrollørene kan da på stedet iverksette bruksforbud i henhold til yrkestransportlova §40.

Grundige kontroller

Men oppdragsgiver sitter heller ikke trygt i stolen. For de som med forsett bryter eller hjelper til å bryte yrkestransportlova kan også straffes. I første rekke gjelder dette transportøren, men får også virkning på en oppdragsgiver som medvirker til brudd på kabotasjeregelverket.

Til slutt i rundskrivet oppfordrer Samferdselsdepartementet kontrollmyndighetene til å føre grundig kontroll med kabotasjevirksomhet, med tanke på brudd på, og omgåelse av regelverket.

Så gjenstår det å se om de nye innstrammingene bidrar til å stoppe ulovlighetene, og sørge for at norske og utenlandske transportører kan konkurrere på mer rettferdige premisser.

Les også: Finland blir kabotasje-reglenes konge

Les også: NHO og kabotasje

Les også: Ikke fri kabotasje fra 2014

I det nye rundskrivet fra Samferdselsdepartementet understrekes det at det ikke er tillatt for utlendinger å kjøre kabotasje i et fast opplegg, selv om man holder seg innenfor regelen om tre turer innen syv dager. Illustrasjonsfoto
I det nye rundskrivet fra Samferdselsdepartementet understrekes det at det ikke er tillatt for utlendinger å kjøre kabotasje i et fast opplegg, selv om man holder seg innenfor regelen om tre turer innen syv dager. Illustrasjonsfoto