Midt-Norge krever handling

Fylkespolitikere fra Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene, var nylig samlet til trafikksikkerhetskonferanse, sammen med blant andre transportbransjen. Her er deres anbefalinger til Storting og regjering.

Publisert Oppdatert

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) er valgt av fylkestinget og har ansvaret for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i sine respektive fylker.

For noen helger siden møttes representantene fra fylkene i Midt-Norge for å diskutere tiltak.

Sterk bekymring

I uttalelsen fra konferansen uttrykker de sterk bekymring for trafikksikkerheten på norske veier, spesielt med tanke på tunge kjøretøy på norske vinterveier. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene har hatt sin del av problematikken med uegnete vogntog som fører til stengte veier.

Kompetanse

Politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk var alle tilstede på konferansen og samtlige aktører uttrykte bekymring for problemene vi nå opplever. Spesielt fremheves manglende kompetanse hos fører, brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene og kjøretøy som ikke er egnet for norsk vinter.

Utfordringer

Stortinget skal etter det vi erfarer behandle denne problematikken og FTU-lederne i de tre fylkene oppfordrer samferdselspolitikerne på Stortinget om å ta disse betydelige utfordringene på alvor og gi nødvendige tiltak for å bedre forholdene, bred støtte i Stortinget.

Sju viktige punkt

Konklusjonen fra de tre fylkene ender opp i sju viktige punkter som fylkespolitikerne mener er viktig for å bedre utviklingen ute på veiene:

1. Trafikksikkerhetsarbeidet må løftes høyere på den politiske dagsorden, slik at man oppnår en sterkere forankring og langsiktighet.

2. Det må stilles krav om vinterdekk både på motorvogn og henger, både på mønsterdybde og gummiblanding.

3. Det må tilføres ressurser til øke grensekontroll for å luke ut biler med feil og dårlig utstyr.

4. Kravene til opplæring må økes. Alle sjåfører på norske veier må ha glattkjøringskurs.

5. Det må skaffes teknologi til å avdekke falske førerkort og utenlandske sjåfører må kunne dokumentere opplæring.

6. Strengere håndheving av kabotasjereglene.

7. Gjøre alle ledd i transportkjeden ansvarlig gjennom implementering av sertifiseringsordningen «Transportsvanen», samt bidra til større bevissthet hos transportkjøper i forhold til å stille krav til kompetanse, utstyr og holdninger rundt trafikksikkerhet hos transportører.

Viktige innspill

Det er særdeles viktige inspill FTU i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal her kommer med. Vi kan bare håpe at resten av landets fylker følger opp, slik at Storting og regjering har et samlet krav i ryggen når disse sakene skal behandles.