Statsbudsjettet er lagt fram

Økt fokus på vei og kontroll

Mer til vei og kontroll. Etterslepet på veivedlikeholdet bremses opp, og det settes inn målrettet kontroll av blant annet kabotasje. Det er litt av innholdet i statsbudsjettet.

Det bevilges 26,8 milliarder kroner til vei i regjeringens statsbudsjett. Det betyr at for første gang på tiår så bremses etterslepet på veivedlikeholdet opp.
Det bevilges 26,8 milliarder kroner til vei i regjeringens statsbudsjett. Det betyr at for første gang på tiår så bremses etterslepet på veivedlikeholdet opp.
Publisert Oppdatert
I statsbudsjettet er det satt av penger til økt rassikring, samt oppgraderinger av veituneller.
I statsbudsjettet er det satt av penger til økt rassikring, samt oppgraderinger av veituneller.
Regjeringen foreslår 22 milliarder til ulike kollektivtiltak i 2015.
Regjeringen foreslår 22 milliarder til ulike kollektivtiltak i 2015.
Fra 1. januar innføres det obligatorisk bombrikke for alle tunge kjøretøyer.
Fra 1. januar innføres det obligatorisk bombrikke for alle tunge kjøretøyer.
Samferdselsminister Solvik Olsen lover økte kontroller, bedre veier og nye veiprosjekt i det nye statsbudsjettet.
Samferdselsminister Solvik Olsen lover økte kontroller, bedre veier og nye veiprosjekt i det nye statsbudsjettet.

- Økt trafikksikkerhet er en hovedsatsing for regjeringen, og satsingen gjenspeiles i et bredt spekter av tiltak. Det handler om å bygge bedre veier, vedlikeholde eksisterende veier, nye fysiske tiltak på utsatte veier, økt kontroll av tunge kjøretøy i risikogruppen og flere tiltak for myke trafikkanter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen øker investeringene på riksvegnettet, medregnet skredsikring, med ca 20 prosent, sammenlignet med forslaget fra regjeringen Stoltenberg. Dette vil gi resultater på sikt, sier samferdselsministeren.

Etterslep på vedlikehold

Etter tiår med økende vedlikeholdsetterslep, blir det nå redusert. Bevilgningene til vedlikehold har økt med 43 prosent under dagens regjering. I tillegg mer enn dobles bevilgningen til tunnelsikkerhet, og den opprettholdes for skredsikring. Regjeringen foreslår og 813,3 millioner kroner til særskilte trafikksikkerhetstiltak i 2015. Det er og lagt til grunn om lag 45 millioner kroner i ekstern finansiering. Dette er til oppgraderinger av eksisterende vegnettet, blant annet ved utbygging av midtdelere. Andre tiltak er blant annet forsterket midtoppmerking, utbedring av terrenget langs vegen, vegbelysning, kurve- og kryssutbedringer og rekkverk.

Økt kontrollaktivitet

- Regjeringens satsing på kontrollaktivitet medførte at antall kontroller av tunge kjøretøy ble firedoblet forrige vinter og femdoblet antall kjøretøy som fikk kjøreforbud. Vi fortsetter satsingen, og tar i bruk mer teknologi for å velge ut kjøretøy i risikosonen og får sterkere virkemidler for å holde kjøretøy tilbake, sier Solvik-Olsen.

1,8 milliardr kroner er satt av til trafikant- og kjøretøyområdet i 2015, noe som blant annet omfattear tjenester som blir utført ved trafikkstasjonene og ulike kontroll- og tilsynsoppgaver.

Kontroll av obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy er en oppgave som vil få særlig prioritet neste år. Det samme gjelder for kontroll av kabotasjekjøring.

26,8 milliarder til vei

Regjeringen foreslår til sammen 26,8 milliarder kroner til vegformål.

- Denne sterke økningen gjør det mulig å styrke vedlikehold og fornying av riksveiene, slik at vi i 2015 reduserer vedlikeholdsetterslepet for første gang på flere tiår. Økningen gir også rom for at det neste år blir startløyvinger til alle store prosjekt som i oppfølgingen av Nasjonal transportplan 2014-2023 er forutsatt startet i 2015. Regjeringen styrker ellers planleggingen av nye prosjekt med sikte på blant annet oppstart av viktige prosjekt for fergefri E39 og utbygging av E6 og E18, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

2,1 milliarder til fylkesveier

Foreslåtte statlige bevillinger til fylkesveiene - over budsjettene til Samferdselsdepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet - er på i alt 2,1 milliarder kroner. Dette er en økning på 67,6 % sammenlignet med det forslaget fra de rødgrønne for 2014, og en økning på 33,2 % fra vedtatt budsjett. I tillegg foreslår regjeringen at låne- og investeringsrammen for transporttiltak i fylkene skal økes fra to milliarder kroner i 2014, til tre milliarder kroner i 2015.

-Fylkesveiene får med dette - som med riksveiene - en sterk satsing på å hente inn vedlikeholdsetterslepet, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Til skredsikring er det foreslått å bevilge nær 1510 millioner kroner. Av dette går om lag 930 millioner kroner til tiltak på riksveier, mens om lag 580 millioner kroner er statlige tilskudd til skredsikring på fylkesveier.

Av de 26,8 milliardene er det foreslått brukt 333 millioner kroner på infrastrukturtiltak på veinettet i Nord-Norge. Dette som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift (tiltak og kompensasjon kommer i tillegg til Nasjonal tansportplan 2014-2023).

Transportreform

Fra mange hold er det fremmet kritikk mot lang planleggingstid, høy kostnadsvekst og oppstykkede prosjekt. Regjeringen mener samferdselssektoren kan organiseres på en langt bedre måte enn i dag, og er i full gang med å legge til rette for en transportreform. Første skritt på veien vil være å etablere et utbyggingsselskap for vei. Samferdselsdepartementet tar sikte på å etablere et slikt selskap i løpet av 2015. Det skal være operativt med planlegging og utbygging av konkrete riksveiprosjekt snarest mulig etter etableringen.

- Dette vil gi en mer stabil og forutsigbar finansiering og planlegging av viktig infrastruktur, sier samferdselsministeren.

Satser kollektivt

- Regjeringen vil i 2015 satse mer på kollektivtrafikk enn noen gang før. På mindre enn ett år har vi fått til en budsjettvekst på nær 12 prosent sammenlignet med regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag for 2014. Vi prioriterer tydelige satsinger som bedrer hverdagsreisen for pendlerne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har foreslått 22 milliarder kroner til ulike kollektivtiltak i 2015. Økningen er på 11,9 prosent sammenliknet med Stoltenberg II-regjeringens budsjettforslag for 2014, og 8,5 prosent sammenliknet med vedtatt budsjett 2014.

- Denne regjeringen er opptatt både av valgfrihet og et godt kollektivtilbud. Ved å legge til rette for økt frekvens og fleksibilitet i kollektivtrafikken bruker vi positive virkemidler for å få flere til å reise kollektivt. Det gir folk i storbyområdene bedre mulighet til å velge mellom ulike effektive transportløsninger som er tilpasset folks hverdag, sier Solvik-Olsen.

Det skal satses kraftig på økt kontrollvirksomhet rettet mot tunge kjøretøyer. Kabotasjekontroll og kontroll av bombrikker er nevnt spesielt. Her er samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen på Svinesund under en kontroll i våres.
Det skal satses kraftig på økt kontrollvirksomhet rettet mot tunge kjøretøyer. Kabotasjekontroll og kontroll av bombrikker er nevnt spesielt. Her er samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen på Svinesund under en kontroll i våres. Foto: Svein-Ove Arnesen