Vegvesen-kritikk etter tunnelbrann

Statens havarikommisjon for transport har lagt fram sin rapport etter brannen i Oslofjordtunnelen i juni 2011. Rapporten gir fire sikkerhetstilrådninger.

Sist oppdatert

Dette er sikkerhetstilrådningene fra STH

  1. Vegvesenet, sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og brannvesenet, bør gjennomgå og oppdatere beredskapsplanene for lange ettløpstunneler, inkludert Vegtrafikksentralenes rutiner ved brann, slik at forutsetningene for selvredningsprinsippet ivaretas på en bedre måte.
  2. Vegvesenet bør etablere systemer for registering av brann og -tilløp i vegtunneler, for bruk i det systematiske sikkerhetsarbeidet, og samarbeide med DSB for å sikre en tilfredsstillende registrering.
  3. Vegvesenet videreutvikler sitt sikkerhetsstyringssystem med hensyn til risikobaserte og proaktive prinsipper for å sikre et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for Oslofjordtunnelen og tilsvarende vegtunneler.
  4. Vegvesenet, sammen med DSB og brannvesenet, følger opp og dimensjonerer rednings- og brannslukkingsinnsatsen etter reelle branneffekter og den særskilte tunnelens utforming.

Torsdag 23. juni 2011 kl. 1436 begynte det å brenne i et polskregistrert vogntog inne i den ca. 7,3 km lange Oslofjordtunnelen som følge av motorhavari. Vogntoget var lastet med papir.

25 av 34 trafikanter kom seg ut av tunnelen på egenhånd. Ni trafikanter ble etter lang tid evakuert fra tunnelen av redningsmannskap.

Nå retter havarikommisjonen kraftig kritikk og gir Vegvesenet refs for ikke å ha fulgt med i timen.

Undersøkelsen har avdekket at Oslofjordtunnelens sikkerhetsnivå ikke var tilstrekkelig sett opp mot tunnelens trafikkvekst og - sammensetning.

Statens Havarikommisjon mener at dette har sammenheng med at Statens vegvesens sikkerhetsstyring av Oslofjordtunnelen ikke hadde fanget opp det aktuelle risikobildet, og at den risikobaserte tilnærming til sikkerheten og beredskapen i tunnelen var mangelfull.

SHT fremmer fire sikkerhetstilrådinger basert på denne undersøkelsen. Disse kan du lese i spalten til høyre.

Ifølge en pressemelding som kom umiddelbart etter rapporten, hevder Statens vegvesen at tilrådningene allerede er ivaretatt eller er under arbeid fra Statens vegvesens side.

Stengingen av tunnelen skapte store konsekvenser for lastebilnæringen.

Les også: Åpner for tunge kjøretøy i Oslofjordtunnelen

Les også: Oslofjordtunnelen må åpnes for single lastebiler

Les også: Foreslår to løp i Oslofjordtunnelen

Les også: Oslofjordtunnelen åpnes ikke for tunge kjøretøy i år

Les også: Oslofjordtunnelen fortsatt stengt for tunge kjøretøy

Vil bruke milliarder

Både direktør Lars Erik Hauer i Statens vegvesen og avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Vegavdeling Akershus mener at norske vegtunneler er sikre. Men at de på grunn av katastrofepotensialet bør bli enda sikrere.

Les også: Vi har en tunnelsikkerhetsforskrift

- Bildet varierer fra tunnel til tunnel, men helhetsbilde er bra. Vi har kartlagt alle tunnelene på riksvegnettet og har god kunnskap om standard, tilstand og behov for hver enkelt tunnel. I vårt forslag til Handlingsprogram for de neste fire årene ønsker vi å bruke nesten 4,2 milliarder kroner på å rehabilitere 200 tunneler.

Med denne satsingen skal de om lag 250 tunnelene som omfattes av EUs tunnelsikkerhetsdirektiv tilfredsstille de strenge kravene som stilles innen 2019, sier direktør Lars Erik Hauer.

Du kan laste ned hele rapporten her.

Denne saken ble første gang publisert 29/10 2013, og sist oppdatert 06/04 2017