Tungt.no er felt av PFU

Vår sak 7. januar om Undervisningsbygg Oslo KF sin bruk av transportører til byggeplassen for Ruseløkka skole ble i går felt av Pressens Faglige utvalg for brudd på Vær varsom-plakatens paragrafer 3.2 om kontroll av opplysninger og 4,2 om skillet mellom fakta og kommentar. Les hele uttalelsen fra PFU her.

PFU-SAK NR 2562. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. PFU behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo E-post: pfu@presse.no
PFU-SAK NR 2562. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. PFU behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo E-post: [email protected] Foto: PFU
Sist oppdatert

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel publisert av Tungt.no der det ble fremholdt at Undervisningsbygg Oslo KF benyttet transportfirma «med frynsete rykte» under byggingen av en skole i Oslo. I ingressen sto det også at det forelå et bilde som viste at et gammelt kjøretøy med høye utslipp leverte varer til byggeprosjektet. I tittelen ble forholdet omtalt som et «Grelt skoleeksempel».

Klager er Undervisningsbygg Oslo KF som avviser å ha benyttet de nevnte transportfirmaene «med frynsete rykte» i prosjektet. Klager avviser også at det omtalte bildet dokumenterte varelevering. Klager anser at publiseringen inneholdt feil, manglet dekning for tittelen, utelot en vesentlig korreksjon, og i tillegg hadde et utydelig skille mellom kommentar og fakta. I klagen vises det til Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2, 4.2, 4.4 og 4.13.

Tungt.no erkjenner at tittel og ingress ble for konstaterende, men mener at saken fortjente omtale, og at metodikken frem til publisering var god. Videre anfører redaksjonen at PFU-klagen utløste forsøk på å korrigere artikkelen i henhold til klagers ønske, men at publiseringen i stedet ble slettet, da klager ikke var tilfreds med endringene som ble tilbudt.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis slå fast at Tungt.no måtte kunne sette et kritisk søkelys på forholdet. Utvalget mener også at redaksjonen var i sin fulle rett til å stille spørsmål ved forklaringene fra klager, men etter utvalgets syn var det polemiske elementer i artikkelen som kunne utydeliggjøre skillet mellom kommentarer og fakta, jf. VVP 4.2. Redaksjonen kategoriserte for eksempel saken som et «grelt skoleeksempel» i tittelen.

Videre registrerer PFU at partene er enige om at det var formuleringer i publiseringen som det ikke var tilstrekkelig dekning for. Utvalget deler dette synet, og merker seg også at en utelatelse ga et ufullstendig bilde av klagers uttalelser i saken, jf. presseetikkens krav om å sikre nødvendig bredde og relevans i presenterte kildeopplysninger. Selv om det ble tatt flere forbehold i brødteksten enn i tittel og ingress, kan ikke utvalget se at redaksjonen samlet sett gjorde nok for å se til at det var grunnlag for fremstillingen, jf. VVP 3.2 om kontroll av opplysninger. Redaksjonens tilbud om å korrigere fremstillingen veier ikke opp for dette overtrampet.

Tungt.no har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 29. april 2020

Alf Bjarne Johnsen, Stein Bjøntegård, Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Kristin Taraldsrud Hoff, Erik Schjenken, Nina Fjeldheim

Artikkelen Tungt.no er felt for finner du HER.