Åpent anbud om ny vei

Publisert Oppdatert

Åpen Anbudskonkurranse: Infrastruktur Nedre Ranheim, vestre del

Trondheim kommune ved Stabsenhet for byutvikling ønsker anbud på: Infrastruktur Nedre Ranheim, vestre del

I tråd med Kommuneplanens arealdel er det utarbeidet reguleringsplan for nytt hovedvegsystem på Nedre Ranheim. Dette for å legge til rette for nye utbyggingsområder i den sentrale delen av Nedre Ranheim.

Vestre del av dette hovedvegsystemet skal nå ut på anbud. Prosjektet omfatter bygging av ny veg (ca. 550 m) og to rundkjøringer, samt tilhørende gang-/sykkelveger. I tillegg inneholder prosjektet bygging av jernbanebru, vegbru og to gang-/sykkelvegbruer. Senking av Vikelva over en strekning på ca. 130 m inngår som en del av prosjektet, da dette er nødvendig for å få nok frihøyde for veg under Jernbanebru. På grunn av bygging av ny jernbanebru må togtrafikken legges om en periode, og det skal bygges et interimsspor på ca. 300 m. Eksisterende hovedspor skal også legges om over en strekning på ca 350 m. I tillegg inngår vann- og avløpsanlegg i prosjektet.

Entreprenør skal være godkjent for ansvarsrett for UTF og KUT av anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3.