Løft for samferdsel?

I forslaget til statsbudsjettet for 2012 er det bevilget 2,4 milliarder kroner mer til samferdsel enn i forholdt til i fjor. Spørsmålet er om det er nok til å ta igjen etterslepet fra tidligere år.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa måtte svare på spørsmål fra et stort pressekorps i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2012.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa måtte svare på spørsmål fra et stort pressekorps i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2012.

Publisert Oppdatert

Samferdselsdepartementet hevder at det skal satses mer på vei og bane. I følge samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa er budsjettet for 2012 på et historisk høyt nivå. Forslaget for 2012 er på 31,8 milliarder kroner. Det er en vekst på åtte prosent i forhold til saldert budsjett for 2011.

Det er budsjettert med 16,3 milliarder kroner til vei, en økning på 1,2 milliarder kroner.

7,6 milliarder kroner er foreslått til drift og vedlikehold av riksveier, trafikant- og kjøretilsyn. Til vedlikehold av riksveinettet er det lagt opp til å bruke rundt 1,6 milliarder kroner. I følge samferdselsdepartementet er aktivitetsnivået innen vedlikehold forventet å bli omtrent som i 2011.

Det er foreslått å bruke ca sju milliarder kroner til investeringer på riksveinettet, medregnet ca én milliard kroner til rassikring.

Økningen i budsjettet går særlig til de tre større prosjektene som har egne budsjettposter: E16 over Filefjell, E6 vest for Alta og E18 Bjørvika i Oslo.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) melder at de konstaterer at to av de samferdselsprosjektene som er satt opp som egne poster i statsbudsjettet, E16 Filefjell og dobbeltspor Oslo-Ski, har en svært lav oppfyllingsgrad i forhold til målsettingen i Nasjonal Transportplan.

Dette er i følge MEF et urovekkende signal til anleggsbransjen som er avhengig av mer langsiktig forutsigbarhet for å kunne tilby stabil og god kapasitet. Forbundet etterlyser nok en gang nytenking og satsing på alternative finansieringsformer.

Under presskonferansen i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2012 sa Meltveit Kleppa at i løpet av 20 år skal vi ha tipp-topp hovedveinett og banenett. Da må det bevilges enda mer penger, ikke minst for å dekke opp for forfallet som preger både dagens veier og jernbane.