Innvandrere farligere i trafikken

Innvandrere fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Øst-Europa har betydelig høyere ulykkesrisiko enn norskfødte sjåfører.

syklist trafikk sykkel personbil

syklist trafikk sykkel personbil

Publisert Oppdatert

Det viser en undersøkelse utført på oppdrag fra Statens vegvesen. Formålet er å kartlegge ulykkesrisiko og holdninger hos ulike grupper trafikanter for å kunne sette i verk mer målrettede tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet.

Menn fra Midt-Østen og Afrika har mer enn dobbelt så høy ulykkesrisiko sammenliknet med norskfødte sjåfører. Også kvinner har høyere risiko, og da særlig kvinner født i Midt-Østen som har dobbelt så høy risiko som norskfødte kvinner.

Den forhøyede risikoen gjelder stort sett i alle aldersgrupper. Tilsvarende resultater er funnet i Sverige.

Studien har konsentrert seg om førstegenerasjons innvandrere med norsk førerkort. Data er innhentet både fra ulykkesstatistikk, fokusgrupper samt en omfattende spørreundersøkelse.

En av hovedutfordringene som studien peker på, er at ikke-vestlige innvandrerne tar med seg kunnskap og holdninger om trafikk fra sitt opprinnelsesland, men at disse endres gjennom integrering. Forskjell i trafikkultur er sannsynligvis en viktig årsak til høyere risiko. I tillegg er det ofte andre kjøre- og trafikkforhold i Norge sammenliknet med landet man kommer fra. Føreropplæringen i Norge oppleves dessuten som problematisk av mange som ikke behersker norsk.

Undersøkelsen er gjennomført av Transportøkonomisk institutt i samarbeid med VTI i Sverige og NTNU, Voksne i livslang læring, i Trondheim.