Godstransport med lastebil over grensen, 4. kvartal 2011

Norske lastebiler taper marked

Norske lastebilers andel av grensetransporten har gått ned med 19 prosent siden år 2000. Fra 2010 til 2011 var nedgangen 5,7 prosent. Utenlandske lastebiler fraktet i 2011 nesten 60 prosent av den totale mengden gods som ble transportert over norskegrensen på vei.

Statistikken omfatter varer som er fraktet inn i eller ut av Norge på lastebil på vei. Varer fraktet med lastebil på ferje er ikke inkludert. For oversiktens skyld er det imidlertid gitt totaltall for omfanget av transport med bil og/eller henger på ferje, men da ikke fordelt på nasjonalitet på kjøretøyet.

Statistikken omfatter varer som er fraktet inn i eller ut av Norge på lastebil på vei. Varer fraktet med lastebil på ferje er ikke inkludert. For oversiktens skyld er det imidlertid gitt totaltall for omfanget av transport med bil og/eller henger på ferje, men da ikke fordelt på nasjonalitet på kjøretøyet.

Publisert Oppdatert
I 2011 ble det transportert 14,3 millioner tonn gods med lastebil over norskegrensen.

I 2011 ble det transportert 14,3 millioner tonn gods med lastebil over norskegrensen.

Mens norske lastebilers andel av grensetransporten ble redusert fra 2010 til 2011, økte de svenskregistrerte lastebilenes andel med 3,2 prosent i samme periode.

Med en markedsandel på 29,3 prosent hadde de svenskregistrerte bilene den desidert største andelen av de utenlandske bilene i 2011.

Danske og tyske bilers andel av grensetransporten økte med henholdsvis 7,8 og 6,5 prosent fra 2010 til 2011. Størst økning hadde biler fra Baltikum, med 13,3 prosent.

Markedsandelen for de baltiske bilene er imidlertid fortsatt relativt beskjeden, med kun 5,1 prosent av transporten inn og ut av landet.

Økt lastebiltransport over grensen

I 2011 ble det transportert 14,3 millioner tonn gods med lastebil over norskegrensen. Det er 3 prosent mer enn i 2010. Av dette ble 12,3 millioner tonn fraktet med lastebil som passerte grensen på vei. Resten av godset ble transportert på ferje, enten med bil eller tilhenger. I alt ble det fraktet 242,6 millioner tonn gods til eller fra Norge. Det er 3 millioner tonn, eller 1,2 prosent, mindre enn i 2010. Disse tallene omfatter alle transportformer, også eksport av olje og gass med skip eller i rør.

Økning også i 4. kvartal

Ser vi på transportmengden kvartalsvis, ble det i 4. kvartal 2011 fraktet 3,2 millioner tonn gods over grensen på vei. Det er nesten 6 prosent mer enn i samme kvartal året før. Eksporten økte med 3,1 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, mens importen gikk opp med 7,8 prosent.