Samferdselsdebatten

Som avslutning på årets Transport og Logistikkonferanse fikk bransjen en paneldebatt med samferdselsministeren og transportkomiteen.

Publisert Oppdatert

Årets store samferdselsdebatt skulle dreie seg om næringslivets transportbehov og om det kunne tilfredstilles med dagens infrastruktur på vei og bane. Videre ble finansieringsformene tatt opp til diskusjon. Transportkomiteen var på plass med Fremskrittspartiets Bård André Hoksrud, Hallgeir Langeland fra Sosialistisk Venstreparti, Øyvind Halleraker fra Høyre, Anne Marit Bjørnflaten fra Arbeiderpartiet og Knut Arild Hareide fra Kristelig Folkeparti. Fra Senterpartiet stilte samferdselsministeren, Magnhild Meltveit Kleppa. Vi velger å gi en kortfattet oppsummering av hva de forskjellige hadde å si.

KrF:

Synes som kjent dette er et godt budsjett, men ønsker også en utredning angående sammenslåing av Jernbaneverket og Statens vegvesen. Vi må tenke kollektivtransport samtidig som veiene utbygges. Om vi skulle bygget en vei som tok unna all trafikken fra Sandvika til Oslo, hadde det blitt en 18-felts motorvei. Å tenke slik er urealistisk. Når det gjelder finansieringen sier KrF heller ja til bompenger enn nei til vei. Se på Avinor, de skal nå bygge ut Gardermoen for ytterlige 8 milliarder kroner uten lange utredninger eller være avhengig av tungt byråkrati. Det samme bør kunne skje på vei og bane. KrF vil også ha en transport direktør med ansvar for all samferdsel i Norge.

Når Ap innrømmer at OPS får prosjektene fortere ferdig og at det ikke koster noe mer, har de vel innrømt at det er en bra løsning. Vi føler at det skjer noe i sektoren nå, men at entusiasmen kunne vært større, mener Hareide.

Høyre:

Registrerer at KrF nå er blitt veldig forsiktig med hvor de setter beina. Høyre er kritiske til at regjeringen ikke har foretatt noen reformer i løpet av fem år. Vi etterlyser løsninger for mer moderne organisasjonsformer. Dette kunne gitt mer vei og smartere utbygging. Høyre vil se på fondsløsninger som en mulig finansieringsform for å stoppe forfallet og klare å ta det igjen. Selve formen i forvaltningen bør også gjøres noe med.

Satsingen på privatøkonomien og næringslivet er viktig samtidig som det satses på samferdsel, stikkord her er OPS. Offentlig privat samarbeid tvinger frem økt bruk på samferdsel, altså vi får mer vei, noe vi trenger. Vi vil gjerne ha 3 til 5 OPS prosjekter i året. Men dette er ikke noe ideologisk spørsmål for oss og vi er heller ikke i mot prosjektfinansiering. Ja, budsjettet er økt med 100 milliarder, men holder dette? Kanskje det burde vært mer? Vi mener at handlingsregelen på 4% holder lenge til det vi vil oppnå. Etatene bør moderniseres og samordnes på et strategisk nivå. Man bør bruke mer beslutnings- scenarioer, for å se hva konsekvensene av avgjørelsene kan bli, forklarer Halleraker.

SV:

Er veldig fornøyd med statsråden, men vil fokusere mer på jernbanen. Tror at prosjektene her gang på gang blir dyrere på grunn av manglende på kompetanse i jernbaneverket. FrP er det dårligste veipartiet nå, til og med i forhold til oss! Deres urealistiske ønsker er det ingen som vil støtte, derfor kommer de ikke til å få bygget noe vei.

Vi vil også ha havn inn under samferdsel, vi må se helheten i transport under et. Vi er nødt til å finne en finansiering til jernbanen. De er blitt diskriminert fordi de ikke har en egen finansiering mener Langeland.

Ap:

Synes ministeren er dyktig og det er en sterk rødgrønn enighet om satsing på samferdsel. Veiene ute i distriktene er viktige og det var særlig fint med rassikringsmilliarden. Ap er ikke negative til alternative finansieringsformer. I forhold til handlingsregelen mener Ap at nivået er akseptabelt nå. Ap mener også at hyppig bruk av OPS prosjekter i Europa har en del av skylden i finanskrisen. Vi ser på OPS som en form for avbetaling.

Etterslepet her hjemme begynner nå å tas igjen. Vi mener også at infrastrukturen må ses tettere sammen. Vi ønsker ikke klattevis utbygging, men samtidig må vi bygge ut hele landet, mener Bjørnflaten.

FrP:

Synes det som blir gjort nå er peanøtter i forhold til behovet der ute. Gjør om Jernbaneverket og Statens vegvesen til private foretak slik at de på egenhånd kan ta opp lån og bygge ut fort, bra og effektivt. Penger er ikke en utfordring om det hadde vært politisk vilje til det. For FrP handler dette om å redusere dødsulykker og har lagt fram sin egen versjon av NTP som de andre partiene synes var useriøst. Vi trenger et krafttak på vei og bane, men får nå et pinglete forsøk på dette. Distriktene er nok ikke like fornøyde med dette budsjettet som Kleppas optimistiske syn på det. Ja til et transportorgan som er ansvarlig for alt, mener Hoksrud.

SP:

Ser det som realistisk at Jernbanen blir fylt opp med statlige midler, samtidig er det naturlig at veiene finansieres både statlig og av bompenger. En åpning for å få enda mer veiutbygging er en effektivisering i tillegg til mer bompenger.

Vi er nok ikke klar for å slå sammen Jernbaneverket og Statens Vegvesen nå, men kan se mer på hva som kan samordnes. Vi vil også se en større sammenheng mellom sjø og bane. Ja, noe er på gang. Det kan hende at havnene kommer inn i et annet selskap ja, smiler Kleppa.