Smolt og kylling må hvile

I en årrekke har transportører av smolt, eller lakseyngel, ment at de kjører levende dyr og dermed er fritatt fra forskriften om kjøre- og hviletid. Statens vegvesen mener imidlertid at også smolt må påregne hviletid underveis fra smoltanlegget til oppdretteren.

Publisert Oppdatert

Bjarne Sandnes i Statens vegvesen forklarer til tungt.no at både smolt og alle former for fiskeyngel blir behandlet i kjøre- og hviletidsregelverket som "livdyr". Altså dyr som skal til oppdrett og ikke til et slakteri.

I håndbok 228, Kjøre- og hviletid side 88, har Vegdirektoratet skrevet hva de legger i unntaket nevnt i forordning 3820/85 artikkel 13.1 e) "kjøretøyer som brukes til transport av levende dyr fra gårder til lokale markeder og omvendt, eller fra markeder til lokale slakterier," (dette unntaket gjelder fortsatt, jfr. forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS, § 15)

"Det har vært en del diskusjon knyttet til dette unntaket når det gjelder transport av levende fisk (smolt). Det er klart at smolt må defineres som levende dyr i denne sammenhengen. Transport av smolt vil etter Vegdirektoratets oppfatning likevel som regel ikke omfattes av dette unntaket, da smolttransporten foregår typisk fra smoltanlegg til oppdrettsanlegg. Det foreligger etter vårt syn her en annen type leverandørforhold enn det som er ment å foreligge for at transporten skal kunne unntas i henhold til artikkel 13 nr. 1 bokstav e. I slike tilfeller er det snakk om transport direkte fra leverandør til kunde, ikke fra leverandør til et omsetnings- eller videreforedlingsledd som kan sidestilles med marked eller slakteri.

Spørsmålet om transport av smolt faller inn under denne unntaksbestemmelsen, er også forelagt EU-Kommisjonen. Kommisjonen uttalte at unntaket også må gjelde for transport av smolt, da fisk må regnes som dyr i denne sammenhengen, men at unntaket kun gjelder transport mellom definerte steder. En tilsvarende begrensning måtte i tilfellet gjøres for transport av fisk, f.eks. transport fra havn til fabrikk eller lignende.

Kommisjonen uttalte videre at dersom norske myndigheter foretar et slikt unntak, så må Kommisjonen underrettes. Det er ikke foretatt noe slikt unntak for transport av smolt i Norge.

Vegdirektoratet har også gått ut fra at transport av livkylling fra kyllingprodusent til eggprodusent ikke omfattes av unntaket i artikkel 13 nr. 1 bokstav e."

- Denne fortolkningen har ikke blitt endret etter innføringen av forordning 561/2006, sier Bjarne Sandnes.

Så mens smolt og kylling med fremtid som verpehøns må forholde seg til pauser og døgnhvil når de er ute og kjører, kan de trøste seg med at om de hadde vært fritatt ville turen gått til slakteriet.