525 skredpunkt i kategori middels eller høy

Vil koste 4,6 milliarder kroner å rassikre Møre og Romsdal og Trøndelag.

En ny rapport setter tall på skredproblematikken i to av fylkene våre og er et innspill til Nasjonal transportplan for perioden 2022 - 2033,
En ny rapport setter tall på skredproblematikken i to av fylkene våre og er et innspill til Nasjonal transportplan for perioden 2022 - 2033, Foto: Vegvesen
Publisert Oppdatert

Grovt estimerte kostnader viser at sikring av 525 skredpunkt i middels og høy kategori på riks- og fylkesvegene i Møre og Romsdal og Trøndelag samlet vil utgjøre ca. 4,6 milliarder kroner.

Det har Statens vegvesen Region midt kommet frem til i en oppdatert rapport.

Formålet med rapporten er belyse dagens behov for skredsikring. Oversikten over de ulike skredpunktene baserer seg på registrerte skredhendelser frem til sommeren 2019 og hvert av punktene er kategorisert med høy, middels eller lav faktor.
Seniorrådgiver Nils Inge Romarheim, strategiseksjonen i Statens vegvesen Region midt.

Rapporten er et innmspill til Nasjonal transportplan for perioden 2022 - 2033, og fungerer som en revidert utgave av «Skredsikringsbehov for riks- og fylkesveger i Region midt» fra 2015.

Størst behov for tiltak i Møre og Romsdal

På riksvegene i regionen er det til sammen tre punkt med høy skredfaktor og 23 skredpunkt med middels faktor.

Tar man med punktene med lav faktor er det registrert til sammen 65 skredpunkt på riksvegene i de to fylkene.

På fylkesvegnettet i Møre og Romsdal er det registrert 401 skredpunkt. Av disse har 14 høy faktor og 100 middels skredfaktor.

Skredpunkt på Fylkesveger i Trøndelag.
Skredpunkt på Fylkesveger i Trøndelag. Foto: Vegvesen

På fylkesvegene i Trøndelag er det 59 skredpunkt, ett med høy faktor og fire med middels faktor.

Totale kostnader

Utbedring av disse skredpunktene er grovt estimert til å koste ca. 4,6 milliarder kroner. Sum for alle riksveger er ca. 1,35 milliarder kroner. For fylkesvegene er behovet størst i Møre og Romsdal (3,1 milliarder kr.), mens fylkesvegene i Trøndelag har et estimert utbedringsbehov på 106 millioner kroner.

Skredpunkt på Fylkesveg øst i Møre og Romsdal.
Skredpunkt på Fylkesveg øst i Møre og Romsdal. Foto: Vegvesen
Skredpunkt på Fylkesveg ved Hjørundfjorden i Møre og Romsdal.
Skredpunkt på Fylkesveg ved Hjørundfjorden i Møre og Romsdal. Foto: Vegvesen
Skredpunkt på Fylkesveg vest i Møre og Romsdal.
Skredpunkt på Fylkesveg vest i Møre og Romsdal. Foto: Vegvesen

Kostnadsoverslagene har ulik usikkerhet, hovedsakelig fra 40 % til 75 %, avhengig av detaljeringsgrad. Der det er utarbeidet reguleringsplan har kostnadsoverslaget en usikkerhet på 10 %.