E39 Mandal øst-mandal by:

BetonmastHæhre videre

BetonmastHæhre går videre til konkretiseringsfasen for planlegging og bygging av ny E39 Mandal øst–Mandal by.

BetonmastHæhre går videre til konkretiseringsfasen for E39 Mandal øst - Mandal by.
BetonmastHæhre går videre til konkretiseringsfasen for E39 Mandal øst - Mandal by. Foto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

Strekningen Mandal øst-Mandal by inngår som en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger.

Kontrakten har en verdi på ca. 1,5 milliarder NOK eks. mva, og omfatter arbeid med reguleringsplan og selve byggingen av syv km firefelts motorvei, samt tilsvarende lengde tofelts tilførselsvei til Mandal by. Kontrakten omfatter strekningen fra Døle bru til Mandal by.

Her er hver femte bil et tungt kjøretøy, i 2019 starter byggingen av ny vei.
Her er hver femte bil et tungt kjøretøy, i 2019 starter byggingen av ny vei. Foto: Nye Veier

Byggestart: Slutten av 2019

– Vi har valgt den entreprenøren vi har som intensjon å inngå avtale med, og vi starter nå med konkretiseringen av selve oppdraget. Endelig kontraktsignering skjer i oktober, og byggestart er anslått til slutten av 2019. Frem til da skal det lages reguleringsplan for prosjektet, forklarer prosjektdirektør for utbyggingsområde E39, Asbjørn Heieraas.

Om prosjektet:

E39-trekningen Mandal øst til Mandalselva er sju kilometer helt ny, firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. I tillegg skal det fra E39 bygges sju kilometer helt ny tilkomstvei til Mandal by.

Denne veien er planlagt med fartsgrense 90 km/t. I dag er E39-strekningen cira 13 kilometer med 2 felts vei med smale skuldre og farlig sideterreng. Årsdøgntrafikken er 6 000–15 000 kjøretøyer. Nesten hver femte bil som trafikkerer strekningen er tungbil.

Veien har mange avkjøringer og en god del randbebyggelse. Strekningen er svingete og bratt. I enkelte partier har tungbiltransporten ekstra store problemer vinterstid. Vintervedlikeholdet er tungt. Trafikken er blandet og en høy andel av dødsulykkene er møteulykker. Det høye antall trafikkulykker gjør at nedsatt hastighet, mindre enn 80 km/t, er innført på hele strekningen.

Ny Mandal øst–Mandal by er et landeveisprosjekt. Det vil si at i kommuneplanene vil veien gå over LNF områder: landbruk – natur – friluftsliv. Terrenget er kupert med kryssende daler og vassdrag. Med ny E39 fjerner man dagens by og tettstedproblematikk forbi Mandal. Kjøretiden fra Mandal til Kristiansand blir tilnærmet halvert.