Fem strekninger prioriteres

Det er prosjektene med høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet som skal bygges ut først

AF Gruppen fikk den første totalentreprisen på E18, prisen ble lavere enn ventet, 3,2 milliarder kroner eks mva.
AF Gruppen fikk den første totalentreprisen på E18, prisen ble lavere enn ventet, 3,2 milliarder kroner eks mva. Foto: Nye Veier
Sist oppdatert

Nye Veier prioriterer strekningene E18 Tvedestrand – Arendal, E18 Langangen – Dørdal og E6 Kolomoen – Moelv for utbygging.

I tillegg er strekningene E39 Kristiansand vest – Lyngdal og E6 Ranheim – Åsen prioritert for utredning med tanke på snarlig utbygging. 

Nye Veier skal prioritere sin utbyggingsportefølje to ganger årlig. Selskapets første prioritering av veistrekninger skjedde i mars i år, og ble gjort basert på tallmateriale presentert i stortingsmeldingen om veireformen, St. mld. 25 (2014-2015).

Bompenger

Den første utbyggingskontrakten, for E18 Tvedestrand – Arendal er tildelt. Stortinget har allerede besluttet bompengefinansiering på samtlige utbyggingsprosjekter som igangsettes.

Det arbeides med å forberede bompengeproposisjon på strekningen E39 Kristiansand-Lyngdal og E18 Langangen – Rugtvedt. Tilsvarende igangsettes det nå arbeid med bompengefinansiering for prosjektene i Trøndelag.

- Vår andre prioritering baserer seg på kostnadsanslag gjort av Statens vegvesen ved overføring av veiprosjektene til Nye Veier. Vi har gjennomført nye kost-nytteberegninger på alle prosjektene. Det er dette tallunderlaget som ligger til grunn for vår prioritering nå, sier Dahl Hovland.

 

Nye Veier har i oppdrag å planlegge, bygge ut, drifte og vedlikeholde en portefølje med 530 km riksvei, primært bestående av firefelts motorvei langs Norges stamveinett. Nye Veier har delt utbyggingsporteføljen i fire utbyggingsområder: E6 Trøndelag, E6 Mjøsregionen, E18 Sør-Østlandet og E39 Sør-Vestlandet. Disse skal planlegges og bygges ut på maksimalt 20 år. Nye Veiers oppgave er å bidra til helhetlig og sammenhengende utbygging av trafikksikre riksveier, større kostnadseffektivitet, økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet og styrking og utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Mer om de prioriterte strekningene:

E18 Tvedestrand – Arendal

Strekningen E18 Tvedestrand – Arendal er på 23 km og inngår i den større veistrekningen E18 Langangen – Grimstad. Strekningen Tvedestrand – Arendal er på 23 km. Denne strekningen er planlagt som ny firefeltsvei med 110 km fartsgrense og entreprisen er tildelt AF Gruppen.

- Vår oppgave er å bygge raskere og mer kostnadseffektivt. Vi arbeider derfor helhetlig med prosjektene fra første stund, og bygger lengre sammenhengende strekninger, forklarer administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.
- Vår oppgave er å bygge raskere og mer kostnadseffektivt. Vi arbeider derfor helhetlig med prosjektene fra første stund, og bygger lengre sammenhengende strekninger, forklarer administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland. Foto: Nye Veier

18 Langangen – Dørdal

Strekningen E18 Langangen – Dørdal er 35 km og inngår i en større utbygging av strekningen Langangen – Grimstad. Det pågår reguleringsarbeid på strekningen Langangen– Rugtvedt. På strekningen Rugtvedt – Dørdal pågår det forberedende arbeider og en bompengeproposisjon er vedtatt av Stortinget. En venter å tildele utbyggingskontrakt for strekningen i løpet av vinteren 2017. Denne strekningen er planlagt som ny firefeltsvei med 110 km fartsgrense.

E6 Kolomoen – Moelv

Strekningen E6 Kolomoen – Moelv er 43 km og første del av utbyggingen av E6 i Mjøsregionen. Denne strekningen er planlagt som ny firefeltsvei med 110 km fartsgrense. Stortinget har vedtatt en bompengeproposisjon for strekningen. En venter å tildele utbyggingskontrakter i løpet av 2017.

E6 Ranheim - Åsen

I utbyggingsprosjektet E6 Ranheim - Åsen skal det totalt bygges 55 kilometer firefelts motorvei. Utbyggingsprosjektet er todelt: E6 Ranheim – Værnes på 23 km, hvor reguleringsplanene er vedtatt, og E6 Kvithammar – Åsen på 22 km, hvor kommunedelplan er vedtatt. Det pågår arbeid med å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for strekningen, både ved å redusere kostnadene og å øke nytten.

E39 Kristiansand – Lyngdal

Strekningen Kristiansand – Lyngdal er 70 km og en del av den omfattende utbyggingen av E39 fra Kristiansand til Sandnes. Det er et mål å få vedtatt en bompengeproposisjon for strekningen i Stortinget våren 2017. Det arbeides med å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for strekningen, både ved å redusere kostnadene og å øke nytten.

Denne saken ble første gang publisert 17/12 2016, og sist oppdatert 06/04 2017