Rekordboring:

Kartlegger fjellet i Romsdalsfjorden

Statens vegvesen kartlegger nå kvaliteten på fjellet for traseen for den planlagte undersjøiske tunnelen under Romsdalsfjorden.

Oversiktskart over E39-traseen ved Romsdalsfjorden. Illustrasjon: vegvesen.no
Oversiktskart over E39-traseen ved Romsdalsfjorden. Illustrasjon: vegvesen.no
Sist oppdatert

På Heggdal (Otrøya) har Entreprenørservice boret seg ned 275m under havet. Hullet har en lengde på 500m og det gjenstår ca. 1km før dette hullet er ferdig. Boringen har vært utfordrende, og borekronen har i perioder kilt seg fast. Nord for øya Tautra er det boret ca. 230m på skrå ned, og det gjenstår ca. 50m før boringen skal styres for å gå videre i overkant av tunneltraséen. Sør for øya har de så langt boret 63m.

Norges lengste kjerneborehull

Det skal i tillegg bores et hull fra Vik og nordover mot øya Tautra. Det er en krevende jobb, og det lengste borehullet er planlagt med ca. 2 200m lengde. Det har tidligere ikke blitt boret så lange horisontale hull på fastlandet i Norge.

1.april gikk startskuddet for kjerneboringen, som nå gjennomføres med utstyr fra underleverandøren Asera Mining AB. Entreprenørservice skal selv bore de to hullene fra Tautra. Devico AS er ansvarlig for styring av boringen

 

Kartlegger for Romsdalstunnelen

Det gjennomføres nå styrt kjerneboring fra to steder i Romsdalsfjorden for å kartlegge bergforholdene mer i detalj. Arbeidet startet i april i år og vil fortsette ut første halvdel av 2016. Resultatene vil gi bedre informasjon for å vurdere kostnad og byggetid. Tunnelen planlegges med to løp og maks 5 % stigning.

Utfordrende kjerneboring

Det er planlagt at hele den undersjøiske delen av tunnelen skal undersøkes med kjerneborehull. Kjerneborehullene bores ned mot tunneltraseen og styres slik at hullet ligger ca. 10 m over tunnelhengen (taket i tunnelen) på den undersjøiske tunnelen.

Kjerneboring på Heggdal. Arbeidene startet i april.
Kjerneboring på Heggdal. Arbeidene startet i april.

Tar opp kjerner fra fjellet

Fra borehullene tas det ut kjerner av fjellet som legges i kasser før bergartene, sprekketetthet og eventuelle sprekkebelegg registreres. I borehullet blir det gjennomført måling for å få et inntrykk av hvor lekkasjeførende bergartene er.

 

Vegvesenet har også gjennomført landseismikk, og har tidligere gjennomført seismikk i sjøen. Framover skal ytterligere seismikk i sjøen gjennomføres for å supplere resultatene.

 

Lydbølger måler fjellkvaliteten

Seismikk er en form for avansert ekkolodd, som forteller mer om fjellkvaliteten i området. Ved hjelp av lydbølger kan man kartlegge svake soner i fjellet og hvor mye løsmasser det er ned til bergoverflaten. Dette gir blant annet informasjon om hvor mye sikring som må brukes under driving av tunnelen.

 

For å plassere både tunnelpåhugget på den planlagte undersjøiske tunnelen under Romsdalsfjorden og videreføring av E39 sørover fra Vik i retning Digernes er det utført seismikk på Vik i Vestnes kommune.

 

Undersøkelsene for tunnelpåhugget viser at det er ca. 20m løsmasser (myr og morene) over bergoverflaten i det området tunnelen er planlagt å komme opp. Undersøkelsene for et mulig tunnelpåhugg for vegføring sørover mot Digernes mot sør på Vik viser at det er et løsmasselag på ca. 10m der det er mulig å ha et påhugg. I begge disse tunnelpåhuggsområdene er det nødvendig å fjerne en del løsmasser og forlenge fjelltunnelen med betong.

 

 

Ingeniørgeolog Torkild Åndal diskuterer kjerneprøver med entreprenøren. Foto: vegvesen.no
Ingeniørgeolog Torkild Åndal diskuterer kjerneprøver med entreprenøren. Foto: vegvesen.no
Eksempel på godt berg fra kjerneborehull fra Heggdal. Foto: vegvesen.no
Eksempel på godt berg fra kjerneborehull fra Heggdal. Foto: vegvesen.no
Eksempel på dårlig berg fra kjerneborehull fra Heggdal. Foto: vegvesen.no
Eksempel på dårlig berg fra kjerneborehull fra Heggdal. Foto: vegvesen.no

Denne saken ble første gang publisert 30/07 2015, og sist oppdatert 06/04 2017