fag & forskning

Bergindustrien skal måle miljøinnsatsen

Bærekraft og miljøarbeid har blitt en selvfølge for enhver ansvarlig industri i vår vestlige verden, så også for Norsk Bergindustris medlemsbedrifter.

Det må kommuniseres troverdig hvor innsatsen er på topp og hvor bransjen bør strekke seg lenger.
Det må kommuniseres troverdig hvor innsatsen er på topp og hvor bransjen bør strekke seg lenger. Foto: Norsk Bergindustri
Publisert Oppdatert

Anita Hall, Norsk Bergindustri

Samfunnets krav til miljøtenkning og bærekraftarbeid strammer seg til fra dag til dag. Bedriftene får en ny og moderne måte å tenke på og det som tidligere føltes som tunge krav, oppfattes nå som modernisering og effektivisering. Det settes blant annet stadig strengere krav til å kjenne et produkts miljøprofil, fotavtrykket skal dokumenteres.

EPD oppsummerer

Byggebransjen har over lengre tid brukt sertifikater for dokumentasjon av produktenes miljøfotavtrykk ved utarbeidelse av såkalte Environmental Product Declaration–EPD. En EPD er en miljødeklarasjon som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse, Life-Cycle Assessment (LCA) og hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og ta et valg basert på miljødeklarasjonen.

Kalkulator

Byggeråstoffene pukk, grus og naturstein brukes i enhver prosess knyttet til infrastruktur, bygg og anlegg. Norsk Bergindustri kunne ifjor tilby sine medlemmer en kalkulator for beregning av miljøfotavtrykket gjennom en EPD-generator utviklet spesielt for bransjen.

Kalkulatorverktøyet fungerer som hvert enkelt medlems eget verktøy med egen pålogging. Alle grunnlagsdata for innsatsfaktorer som inngår i en produksjonsprosess er registrert i en base. Kartlegging av dette er et stort arbeid. Derfor er det en stor fordel at grunndata kan deles i en felles base.

Det er gledelig å se at Norsk Bergindustris medlemsbedrifter samarbeider om dette og deler mesteparten av sine grunnlagsdata i basen. En slik deling vitner om tillitt og et ønske om at hele bransjen skal kunne delta i et felles miljøprosjekt og gjøre hverandre gode!

I tillegg til de faste innsatsfaktorene gir kalkulatorvektøyet muligheten til å legge inn særskilte faktorer for det enkelte prosjekt. Dermed vil man enkelt kunne generere spesifikk EPD på enkeltleveranser, noe det stilles krav til i mange tilfeller i dag.

Behov for metodene

EPD er bare ett eksempel på de verktøyene som utvikles for å måle vår miljøinnsats i disse omstillingstider. Bergindustrien er en fremoverlent industri som tar sitt miljøansvar på høyeste alvor.

Imidlertid er det også i vår bransje behov for gode verktøy og metoder for å måle innsatsen, slik at vi på en troverdig måte kan kommunisere hvor innsatsen er på topp og på hvilke områder bransjen bør strekke seg lenger. Norsk Bergindustris storebror i Canada, Mining Association of Canada (MAC) har utarbeidet nettopp et slikt verktøy for bergindustrien, Towards Sustainable Mining (TSM). Dette er et verktøy og rapporteringsprogram med mål om å sikre god dialog med lokalsamfunnene, innføre gode og relevante miljøstandarder og forplikte selskapene på HMS. Arbeidet i Norge er nå i støpeskjeen og det nedsettes i første omgang en ekspertgruppe med representanter fra bransjen. Senere vil en referansegruppe etableres.

Offentlig

Når Norsk Bergindustri jobber for en mer bærekraftig mineralnæring, tar vi utgangspunkt i næringens største utfordringer i dag, for eksempel ressursutnyttelse/bruk av overskuddsmasser, utslipp av støv/støy/kjemikalier, godt naboskap og HMS. Dette er grunnlag for å utarbeide relevante måleparametere som blir gjenstand for TSM rapportering.

Basert på erfaringer fra blant annet Canada vil det etableres et online rapporteringsverktøy med årlig rapportering på faste indikatorer på vegne av hver bedrift, hver enkelt gruve, steinbrudd eller pukkverk. Resultatene blir offentlig tilgjengelig. For land som har tatt i bruk dette verktøyet viser det seg at det er et godt utgangspunkt for god dialog med ulike lokalmiljøer, grupper som er skeptisk til bergindustrien og sentrale myndigheter ellers.

Norsk Bergindustri ser frem til å få et godt verktøy i verktøykassen for et langsiktig og planmessig bærekraftarbeid i bransjen. Samtidig håper vi arbeidet vil bidra til at samfunnsdebatten føres på et faglig grunnlag i framtiden. Vi gleder oss til å kunne visualisere og kommunisere innsatsen på en enkel og troverdig måte for omverden.