Oppgraderer VA-anlegg i Bergen

De senere årene er det rettet mye oppmerksomhet på gamle vann- og avløpsrør som har for dårlig kapasitet og i tillegg lekker ut store mengder vann og kloakk. I Bergen er Fyllingen Maskin AS i gang med å rehabilitere flere VA-anlegg.

Torbjørn Foss, anleggsleder hos Fyllingen Maskin AS, har ansvaret for at arbeidet med nytt vann- og avløpssystem langs Mildevegen går som planlagt.
Torbjørn Foss, anleggsleder hos Fyllingen Maskin AS, har ansvaret for at arbeidet med nytt vann- og avløpssystem langs Mildevegen går som planlagt.
Publisert Oppdatert

På oppdrag fra Bergen kommune ved Vann- og avløpsetaten, har Fyllingen Maskin AS nylig gått i gang med å etablere nytt vann- og avløpsnett langs Mildevegen på Hjellestad, sør for Bergen sentrum. I området er det mye eldre bebyggelse med dertil gammelt vann- og avløpsnett.

I tillegg er det diverse utslipp av avløpsvann som skal saneres og overføres til offentlig renseanlegg. Langs hoveddelen av dagens trasé ligger det en gammel vannledning med diameter på 250 mm av asbestsement.

- For at folkene som bor i området skal bli så lite berørt som mulig i forbindelse med utbyggingen, har vi lagt ut 960 meter med midlertidig 200 mm vannledning, sier Torbjørn Foss, anleggsleder hos Fyllingen Maskin AS.

Vannledningen har de ansatte dratt ut med vinsj og håndmakt for ikke å skade terrenget.

Den midlertidige vannledningen er lagt over mange eiendommer og om det hadde blitt brukt maskiner, ville nok mange hus- og gårdeiere fått ødelagt hager og gårdsplasser.

- Ved å legge ut den midlertidige vannledningen vil alle som bor her kunne drikke og bruke vann som vanlig, sier Foss.

Ørret

I forbindelse med saneringen av VA-anlegget skal det graves en 1000 meter lang grøft langs Mildevegen. Grøfta blir to meter dyp og bredden vil variere fra 1,5 til 2,5 meter. I denne vil det bli lagt ledninger for vann, overvann og kloakk. Det skal bygges to nye avløpspumpestasjoner for at kloakken skal bli ført til et offentlig renseanlegg. Overvann vil bli ført ut i sjøen.

Arbeidene med å tilrettelegge for provisorisk vannledning ble ferdig rundt påsketider. Etter dette startet gravearbeidene for fullt og vil pågå til sommeren 2012. Totalt skal det etableres 1400 meter med ny avløpsledning og 900 meter ny vannleding. Over grøften skal det legges til rette for bygging av fortau.

- Vi skal tilbakeføre området bedre enn det var før vi begynte arbeidet. Blant annet skal vi legge til rette for at ørret skal kunne leve i en bekk som renner gjennom området, sier Foss.

VA og infrastruktur

Noen kilometer unna, er selskapet i full gang med å grave grøfter og bygge om Flyplassveien (rv. 580). Veien som er hovedinnfartsåren til Flesland (flyplassen i Bergen), utvides til åtte meter veibredde og i tillegg bygges det fire meter bred gang- og sykkelvei på den ene siden av veien. Statens vegvesen er byggherre og Fyllingen Maskin AS er hovedentreprenør. Selskapet har engasjert enkelte underentreprenører på prosjektet.

Prosjektet innebærer også en del grøftegraving da det legges ned ledninger for vann, avløp og fjernvarme, samt kabler for strøm og kommunikasjon. Veistrekningen er på til sammen 1350 meter.

Det er sprengt 33.000 m3 fjell og kjørt ut 60.000 m3 masse. Hver av ledningene er på 1400 meter, bortsett fra vannledningen som er 500 meter. I grøfta legges også kabler for BKK (Bergenhalvøens kommunale kraftselskap), forsvaret og Telenor. Ny rundkjøring skal også bygges og det skal legges 7500 meter med kantstein. Entreprisen har en kostnadsramme på 33 millioner kroner + mva. - Det har vært en del utfordringer i forbindelse med prosjektet.

Det er mye trafikk på veistrekningen på grunn av flyplassen og all sprengning har vi måttet utføre på kveld og natt på grunn dette, sier Torbjørn Foss.