E6-Sørfold:

Rekordrask planlegging av E6 gjennom Sørfold

Statens vegvesen setter sannsynligvis norgesrekord i rask planlegging når reguleringsplanen for ny E6 gjennom Sørfold legges fram i dag.

Slik kan en mulig Leirfjorden bru se ut om en del år.
Slik kan en mulig Leirfjorden bru se ut om en del år. Foto: Vegvesen
Sist oppdatert

Vanlig planleggingstid for prosjekter av denne typen er omtrent 10 år, mens prosessen i Sørfold vil ta to og et halvt år. Det er bare et halvt år siden regjeringen bestemte hovedprinsippene for den nye vegen.  

- Dette må være bortimot norgesrekord i rask vegplanlegging, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen Region nord.

– Nå er grunnlaget lagt for neste fase med utbygging og vi håper at de politiske myndighetene også legger opp til rask byggestart, sier Naimak videre.

Effektivt arbeid

Avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i prosjektavdelingen i Region nord sier at Statens vegvesen tar på alvor de politiske signalene fra regjeringen om å få ned planleggingstida.

- Vi har hatt en grundig planprosess med god medvirkning fra naboer, Sørfold kommune og andre berørte. Statens vegvesen har gjort et gjort et veldig effektivt og godt arbeid, der våre folk har hatt god styring og samtidig vært kreative og brukt alle muligheter for å få god framdrift. Vi har også hatt et veldig kompetent team, sier Stein Johnny Johansen.

Parallelt arbeid

En årsak til at reguleringsplanen kan legges fram bare litt over to år etter at arbeidet startet, er at arbeidet med detaljregulering har foregått delvis parallelt med arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) for strekningen. Statens vegvesen anbefalte at det bygges helt nye tunneler, bru over Leirfjorden og en ny E6-trase gjennom Bonådalen, og dette forslaget fikk tilslutning fra regjeringen.

Nå er den detaljerte reguleringsplanen for hele strekningen klar.

Kostnadene til å bygge ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn er foreløpig anslått til om lag 8 milliarder kroner.
Kostnadene til å bygge ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn er foreløpig anslått til om lag 8 milliarder kroner. Foto: Vegvesen

Ny og kortere veg

Planstrekningen er på totalt 45 kilometer, og inkluderer bygging av ti nye tunneler med samlet lengde på 23,5 kilometer. Det blir også to store bruer – en over Leirfjorden på 815 meter og en over Tørrfjorden på 550 meter.

Tunnelene på dagens E6 gjennom Sørfold har dårlig standard og tilfredsstiller ikke sikkerhetsforskriftene. Den nye vegen vil oppfylle alle sikkerhetskrav og blir dessuten 11 kilometer kortere enn dagens veg. Foruten kortere reisetid blir framkommeligheten bedre.

To endringer

Det er gjort to vesentlige endringer i forslaget. Det foreslås at vegen ikke går ut i Aspfjorden, men at det blir en sammenhengende tunnel fra Kvarv til Kalvik.

Det blir også en annen løsning for kryssing av Tørrfjorden, ved at vegen får en ny trasé på nordsida av Tørrfjorden. Denne endringen er blant annet gjort med bakgrunn i undersøkelsene som er gjort av grunnforholdene på nordsida av fjorden.

Videre prosess

Reguleringsplanen er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn, med frist til 8. september med å komme med merknader. Etter høringsperioden skal planen behandles av Sørfold kommune, som tar sikte på endelig planvedtak i november. I august skal det holdes folkemøter og åpne kontordager i Sørfold.

8 milliarder kroner

Kostnadene til å bygge ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn er foreløpig anslått til om lag 8 milliarder kroner.

Dette er en av hovedsatsingene i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. Byggestart er avhengig av når Stortinget bevilger penger til den nye vegen.

Denne saken ble første gang publisert 30/06 2016, og sist oppdatert 06/04 2017