Rv3 Atna til Alvdal oppstart 2019

Vedlikeholdsarbeider i 2016 ble gjort for at vegkroppen ikke skulle bryte sammen

Riksveg 3 mellom Hanestad og Alvdal grense fikk i 2016 nye stikkrenner, slakere sideterreng og blitt kantforsterket. Kun mindre arbeider gjenstår før hele strekningen er ferdig utbedret. 
 Foto: Stian Edvardsen
Riksveg 3 mellom Hanestad og Alvdal grense fikk i 2016 nye stikkrenner, slakere sideterreng og blitt kantforsterket. Kun mindre arbeider gjenstår før hele strekningen er ferdig utbedret. Foto: Stian Edvardsen
Sist oppdatert

Sommeren 2016 ble det utført omfattende vedlikehold på strekningen Hanestad – Alvdal grense på rv. 3. Drenssystemet ble skiftet ut og vegkantene forsterket.

Dette arbeidet ble gjort rett og slett for å hindre at vegkroppen skulle bryte sammen, forteller vegvesenet på sine sider.

Utnyttet anleggskapasiteten

- For å utnytte anleggskapasiteten som da var tilgjengelig ble det samtidig utført en bearbeiding av sideterrenget.

- Dermed er det lagt til rette for breddeutvidelse til ni meter som er prioritert i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2018 – 2029, med oppstart i 2019, sier Aud M. Riseng, avdelingsdirektør og leder av vegavdeling Hedmark.

Hindret vegkollaps

Det er lagt asfalt over alle de nye stikkrennene. Dette gjør at dekket på hele strekningen består av asfalt av ulik alder. Arbeidet som er utført mellom Hanestad og Alvdal grense har høyst sannsynlig berget vegen fra å kollapse.

"Samtidig innser vi selvfølgelig at strekningen slik den framstår rent visuelt gir inntrykk av uferdig arbeid."

Anleggsstart i 2019

Det som nå gjenstår av tiltak på strekningen Hanestad – Alvdal grense er forsterking av bæreevne i hele vegbredden, flytting av rekkverk, nytt toppdekke pluss etablering av ny Tingstadbekken bru.

Abonner på AnleggsMagasinet

Denne saken ble første gang publisert 23/02 2018, og sist oppdatert 26/02 2018