23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Forurensningsforskriften - graving i forurenset grunn

Forurensningsforskriften kapittel 2 om bygging og graving i forurenset grunn gjelder der noen skal gjør et terrenginngrep i forurenset grunn. Tiltakshaver plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området.

Hvis grunnen er forurenset skal tiltakshaver utarbeide en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før terrenginngrepet begynner.

Tiltakshaver skal:

 • Vurdere mistanke om forurenset grunn
 • Undersøke mulig grunnforurensning
 • Utarbeide tiltaksplan
 • Sende inn tiltaksplan til miljømyndigheten for godkjenning
 • Gjennomføre tiltaket og rapportere til miljømyndigheten etter at tiltaket er gjennomført

Vurdere

Tiltakshaver skal vurdere om det kan være forurenset grunn i området der et terrenginngrepplanlegges. Eksempler på aktiviteter som vil kunne føre til forurensning av grunnen:

 • Eiendommen har vært benyttet til industrivirksomhet eller avfallshåndtering
 • Eiendommer hvor det er gjort gjentatte rivningsarbeider eller rehabilitering av bygninger
 • Eiendommer hvor det har vært brann
 • Eiendommer med restforurensning fra tidligere oppryddingstiltak
 • Eiendommer som ligger inntil eller nedstrøms eiendommer som er forurenset
 • Eiendommer i eldre og sentrale byområder
 • Eiendommer der det finnes tilkjørte masser av ukjent opprinnelse
 • Eiendommer i områder med alunskifer eller andre bergarter som danner syre i kontakt med luft og vann
 • Miljødirektoratet faktaark, Grunnforurensing bransjer og stoffer, M-813 | 2017 gir også informasjon om
 • mulig grunnforurensning som kan oppstår ved ulike bransjer.

Undersøke
Der det er sannsynlig å anta at det er forurenset grunn, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av en eventuell forurensning.

Grunnen karakteriseres som forurenset når konsentrasjonen av kjemiske stoffer overskrider normverdier som er gitt i vedlegg 1 til forskriften og/eller at bakgrunnsnivået er overskredet.
Listen over stoffer med normverdi i vedlegg 1 er ikke å betrakte som fullstendig. Tiltakshaver har en selvstendig plikt til å vurdere om også andre stoffer enn de på listen, kan være relevante.

Grunn som danner syre i kontakt med vann og luft er også forurenset grunn.

Undersøkelser av grunnen skal være utført i samsvar med Norsk Standard NS-ISO 10381-5, og veileder om helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-2553/2009 utgitt av Miljødirektoratet. Dette er en sentral veileder som gir informasjon om prøvetetthet.

Hvis undersøkelsene viser at grunnen ikke er forurenset, slik det var mistanke om, skal tiltakshaver sende resultatene til kommunen sammen med byggesøknaden.

Undersøkelser av jorden skal være utført i samsvar med Norsk Standard NS-ISO 10381-5, og veileder om helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-2553/2009 utgitt av Miljødirektoratet. Dette er en sentral veileder som gir informasjon om prøvetetthet.

 Hvis undersøkelsene viser at grunnen ikke er forurenset, slik det var mistanke om, skal tiltakshaver sende resultatene til kommunen sammen med byggesøknaden.

Vi vil derfor i ethvert kundeforhold tilstrebe å levere ytelser og produkter, som svarer til kundens reelle behov, forventninger og krav.

I erkjennelse av at våre kunder i vid utstrekning delegerer ansvar og beslutninger til oss, tilstreber vi i ethvert kundeforhold å:

 • levere langtidsholdbar rådgivning av høy kvalitet.
 • oppfatte oss som vår kundes ambassadør.
 • bruke kundenes penger på samme måte “som vi ville bruke våre egne”.

 Vi tror overstående er årsaken til vi har mange tilfredse kunder, og at dette har bidratt til en betydelig vekst de siste årene. DMR nyeste kundetilfredshetssanalyse kan leses her.

DMR er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, DS 49001 (ISO 26000) og ISO 45001. Det er din sikkerhet for kvalitet og levering av oppgave.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

https://www.dmr.as/kontakt-oss/dmr-oslo/

Tlf. [+47] 22 12 02 03,  oslo@dmr.as

 

DMR Miljø og Geoteknikk AS
Maridalsveien 163
N-0461 Oslo
0461 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO914594529

Kontaktperson

LM
Lars Mortensen
lmn@dmr.dk

Send til en kollega

0.031